طالبان مذاکره را رد کردند | افغانستان | DW | 26.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

طالبان مذاکره را رد کردند

طالبان با نشر پيامي به مناسبت عيد قربان، يکبار ديگر مذاکره با دولت افغانستان را رد نموده اند.

پيش از اين گفته ميشد که مذاکراتي با طالبان با ميانجيگري پادشاه عربستان سعودي انجام پذيرفته است.

پيش از اين گفته ميشد که مذاکراتي با طالبان با ميانجيگري پادشاه عربستان سعودي انجام پذيرفته است.

در پيامي منسوب به ملا محمد عمر، رهبر طالبان، که به رسانهها فرستاده شده، آمده است که افغانستان خانهي ماست، کسي هم پيرامون ملکيت، آشيانه و کاشانهي خويش با کسي مذاکره نميکند.

تامين صلح از طريق مذاکره با طالبان، از خطوط اصلي کاري دور دوم رياست جمهوري حامد کرزي ميباشد.

برگزاري لويهجرگهي عنعنوي به عنوان راهکار و ميکانيزم آوردن صلح در کشور بيان شده است.

سخنگويان حامد کرزي گفته اند در لويهجرگهي عنعنوياي که قرار است برگزار شود، برخي از اعضاي طالبان هم دعوت خواهند شد.

اما اين پيام عيدي طالبان را بسياريها به مفهوم رد اشتراک طالبان در هرنوع گفتگويي با دولت افغانستان ميدانند.

طالبان در اين پيام شان مثل گذشته تاکيد کرده اند که امريکا از طريق مذاکره ميخواهند طالبان تسليم شوند.

پيش از اين طالبان هرگونه مذاکره با دولت افغانستان را مشروط به خروج نيروهاي خارجي از افغانستان کرده بودند.

اما، حالا تحليلگران به اين باور اند که برعلاوهي حضور نيروهاي خارجي و عدم پذيرش قانون اساسي و ارزشهاي آن از سوي طالبان، چون آنها دولت افغانستان را در موضع ضعف ميدانند، مذاکره را نميپذيرند.

احمد سعيدي، تحليلگر مسايل سياسي افغانستان ميگويد: "طالبان حالا به اين نتيجه رسيده اند که ماموريت اين دولت ضعيف است و غرب يا اروپاييها تا اخير ماموريت خود را در افغانستان دوام نميدهند و در همچنين حالتي که دولت در حالت ضعف است، مذاکره را به نفع خود نميدانند".

بعد از پايان انتخابات جنجالبرانگيز، فشارهاي کشورهاي غربي بر حامد کرزي بيشتر شده تا با فساد مبارزهي جدي نمايد.

سعيدي به اين باور است که شرط گذاشتن کشورهاي غربي براي حامد کرزي مبني بر اين که تا شش ماه اول، اصلاحات اساسي را انجام دهد، عامل ديگري است که طالبان به موقف گذشتهي شان تاکيد ميکنند.

زيرا وي به اين باور است که اين فشارها و شرطها، ماموريت حامد کرزي را در نزد طالبان ضعيف نمايانده است.

پيش از اين گفته ميشد که مذاکراتي با طالبان با ميانجيگري پادشاه عربستان سعودي انجام پذيرفته است. حامد کرزي، در بيانيهي تحليف خود، به اين دليل از پادشاه عربستان سعودي قدرداني نمود.

اما احمد سعيدي اين مساله را رد ميکند. سعيدي ميگويد: "از سناريو طوري معلوم ميشود که دولت افغانستان به هيچ صورت نه با طالبان مذاکرهاي دارند و نه از آن آگاه است و نه هم در سعودي مذاکرهاي است. صرف و تنها و تنها حرفهايي است که زده ميشود. از عکسالعمل ملا محمد عمر اين طور معلوم ميشود که دولت افغانستان نه با طالبان مذاکرهاي دارد، و نه طالبان آمادگي دارند. فقط يک طرفه صحبت ميکند و صحبتهاي ميانتهي و يک نوع عوامفريبانهاي".

احمد سعيدي ميگويد اگر هدف از طرف مذاکره آن تعداد از طالباني باشند که حالا در کابل زندگي ميکنند و به گفتهي وي از سوي دولت معاش نيز ميگيرند، نيازي به مذاکره نيست و آنها به زندگي ملکي روي آورده اند.

با اين حال، برخي به اين نظر اند که مذاکره ميتواند برخي از اعضاي طالبان را از بدنهي اصلي آن جدا نمايد، هرچند اعضاي اصلي اين گروه، حاضر به مذاکره نشوند.

کارشناسان معتقد اند که هستهي اصلي طالبان در پاکستان قرار دارند و مورد حمايت حلقاتي در آن کشور ميباشد. به اين دليل، مبارزه با طالبان را نيز در صورتي موثر ميدانند که با هستهي اصلي آن صورت گيرد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی