صد روز اول رياست جمهوري اوباما | آلمان و جهان | DW | 29.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

صد روز اول رياست جمهوري اوباما

بارک اوباما در صد روز اول رياست جمهوري اش، مشکلي نداشت؛ زيرا او قبل از همه بايد بر يک چيز تأکيد مي کرد: و آن متمايز ساختن ازسلفش و سياست هاي او بود. اما اين چندان چالش بزرگي براي او نبود.

بارک اوبا اوباما امر بسته نمودن زندان امريکا در گوانتانامو را صادر نمود، شکنجه را منع ساخت …

بارک اوبا اوباما امر بسته نمودن زندان امريکا در گوانتانامو را صادر نمود، شکنجه را منع ساخت …

صد روز از مراسم سوگند اوباما در مقام رياست جمهوري مي گذرد. بعد از سه ماه معمول است که برآوردي از کار هاي او به عمل آورد. مبارزات انتخاباتي اش اميد به عصر جديدي را زنده مي کرد. انتظارات از اين رييس جمهور بسيار بالا است. نخستين برآورد از کار هاي او چگونه به نظر مي آيد؟

بارک اوباما در صد روز اول رياست جمهوري اش، مشکلي نداشت؛ زيرا او قبل از همه بايد بر يک چيز تأکيد مي کرد: و آن متمايز ساختن ازسلفش و سياست هاي او بوده است. اما اين چندان چالش بزرگي براي او نبود. بررسي هاي همه پرسي هاي ملي در مورد جورج دبليو بوش هنگام برکناري از مقامش، از لحاظ پائين بودن آن در تاريخ همه پرسي ها در مورد روساي جمهور امريکا، بي سابقه بود. همچنان در سطح بين المللي نيز انتظار تغيير در رهبري سياسي امريکا به جاي بوش در مقام رياست جمهوري مي رفت. بارک اوبا بعد از آغاز کارش طرح هاي درستي را پيش کش نمود: اوباما امر بسته نمودن زندان امريکا در گوانتانامو را صادر نمود، شکنجه را منع ساخت، امر خروج قواي امريکايي را از عراق صادر نمود، به روسيه دست براي گفتگو دراز کرد و برنامۀ رشد اقتصادي يي را پيشکش نمود که شامل سرمايه گذاري در معارف و سيستم صحي مي باشد؛ همچنان سياست انرژي جديدي را اعلام داشت که اين فهرست را مي توان بدون مشکل توسعه داد.

وسعت آجنداي اوباما فوق العاده زياد است. بعد از گذشت صد روز از رياست جمهوري اوباما، ثابت شده است که انجام دادن همزمان چندين چيز ، نمايندگي از استعداد به خصوص اوباما مي کند. گرچه اينجا و آنجا ضعفي هم از خود نشان مي دهد، مثلاً در صورت کار و تحقيق يک کميسيوني در مورد اسناد شکنجۀ حکومت بوش بسازد. همچنان او تا حال نتوانسته است همکاري فراحزبي با جمهوري خواهان را که او قبلا از آن ياد نموده بود، ممکن سازد. اما در کل او هميشه خون سرد، آرام و وفا دار به مرامش است.

بارک اوباما در آغاز رياست جمهوري اش اين را هم ثابت ساخت که با وجود سن کم و کم تجربگي در مقام هاي سياسي، از عهدۀ انجام مسووليت هايش برآمده مي تواند. سه دزد کشته شده اي درياي و نجات يک کپتان کشتي، شهادت مي دهند، بارک اوباما آن عنصر چپي نرم نيست که جمهوري خواهان در زمان مبارزات انتخاباتي او را معرفي مي نمودند. همچنان حملات راکتي مشخص بر خاک پاکستان، با وجود که باعث ناراحتي بسياري از طرفدارانش شده است، در زمان رياست جمهوري اش ادامه دارد. اين درست است که

اوباما با هوگو چاويز رييس جمهور وينزويلا دست داده و با ايران اظهار آمادگي براي مذاکره نموده است، اما هيچ لحظه اي هراس استعمال نيروي نظامي امريکا را به خود راه نمي دهد.

وجود اعتماد اتباع امريکا نسبت به او همچنان پا برجاست. در يک همه پرسي واشنگتن پست 60 درصد سوال شدگان از طرز حکومت داري بارک اوباما اظهار رضايت نموده اند. همچنان امريکايي ها به سياستش در قبال بحران مالي اعتماد دارند و 55 درصد مردم آيندۀ اقتصادي آن کشور را با خوشبيني مي نگرند. در ماه فبروري رقم آن 48 درصد بود.

برگمن/ صديقي

ويراستار: ملک

آگهی