شکنجه ی بیرحمانه ی زندانیان توسط زندانبانان آمریکایی | مجله حقوق بشر | DW | 10.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

شکنجه ی بیرحمانه ی زندانیان توسط زندانبانان آمریکایی

به نمایش درآمدن تصاویرزندانیان درمحبس ابوغریب عراق جامعه ی امریکا را نیزتکان داده است. اجساد خونینی که برفرش کانکریتی افتاده اند، تشکیل هرمهای انسانی اززندانیان، مجبورگردانیدن زندانیان به تمثیل اعمال قبیح جنسی ،

default

شکستن اعضا ودرراس اینهمه عکسبرداری ازاینها توسط کمره ی دیجیتال ، چیزی نیست که بتوان ازکنارآن به سهولت گذرنمود. سوزی لین فلد معاون رییس بخش گزارش فرهنگی وبرنامه ی نقد وسنجش دانشگاه نیویارک زیرعنوان "رقص تمدنها" دراین رابطه تحقیق مفصلی را درباره ی اسباب این شکنجه ها توسط عساکرامریکایی انتشارداده است که ما دراینجا فقط برخی ازفرازهای آنرا ، همراه با دیدگاه های روشنفکران افغانستان پیرامون عین موضوع به خدمت شما تقدیم میداریم :

درمطبوعات امریکا درباره ی عکسهای ابوغریب دونظروجوددارد:

نخست اینکه تبین موضوع جنبه ی سیاسی دارد . درراس کسانیکه چنین استدلال می نمایند، هرش ، مارک دینر و انتونی لوییس قراردارند.اینها شکنجه هارا ناشی ازیک سلسله اقدامات غیرقانونی اداره ی بوش میدانندکه بعد ازیازدهم سپتمربه شکل تاکتیکهای بازجویی مورد اجازت وتشویق قرارگرفته اند.اشارت آنان بیشترمتوجه تصمیم پرزیدنت بوش است که که نخواسته است کنوانسیون ژنف درمورد اسیران جنگی ، درمورد کسانیکه درجنگ ضد تروردستگیرمیشوند رعایت گردد. هرش معتقد است که این عکسها برای آن گرفته شده اندتا اززندانی یک باج خواهی شود . یعنی وی ازترس آنکه مبادا عکسهایش به دوستان وهمفکرانش نشان داده شود، تن به جاسوسی وهرعمل دیگربدهد.

دومین نظر " فساد فرهنگی" را متهم میسازد. یعنی فرهنگی که همه چیزرا مجازمی شمارد. ازآنجمله فرهنگ موسیقی پاپ که توام باخشونت است. وعساکرجوان درزندانها نیز اعمال خشونت را امرمعمولی میدانند.دراین جمله پاول ویتزپروفیسورالهیات کاتولیکی وریچارد ماو یک الهیات شناس پروتستان به این نظرمیباشند.

خانم سوزانه زونتگ نویسنده ی سرشناس وضد جنگ امریکایی برعلاوه ی " فساد فرهنگی" ، ضمن مقاله ای درنیویارک تایمز این شکنجه ها را " فساد اساسی هراشغال خارجی همراه با سیاستهای خود ویژه ء اداره ی بوش میداند.

هدا شکرالنویمی یک دانشمند علوم سیاسی عراقی همکارعفوبین المللی معتقد است ، این زندانیان اگرآزاد هم گردند، دیگرمرده اند.

شاه حسین مرتضوی نویسنده ازافغانستان، براین نظراست که :

"پشت این شکنجه ها یکنوع هدف روانی نهفته است تابه هواداران این زندانیان نشان داده شود که اگردست ازاقدامات شان نکشند، دچارچنین سرنوشتی می شوند. به نظرمن این یکنوع عمل روانی تبلیغی است."

حکیمی روزنامه نگارافغانستان دوعامل را دراین نوع شکنجه ها دست اندرکارمیداند:

یکی اینکه برخی ازعساکرشاید دچارسادیسم باشند وعقده های خودکم بینی شانرا برزندانیان خالی کنند. دیگراینکه درعراق مقاومتی صورت گرفته بود وامریکاییان اعمالی را که درزندان ابوغریب مرتکب می شدند، یک ترس تلویحی بود که به بقیه مسلمانان پند میدادند که دست ازمقاومت بکشند."

آگهی