شکايت دهقانان سرپل از بي توجهي حکومت به پروژه هاي آبياري | گزارش های بازسازی | DW | 05.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

شکايت دهقانان سرپل از بي توجهي حکومت به پروژه هاي آبياري

شماري از کشاورزان ولايت سرپل شکايت از بي توجهي مقامات به سکتور زراعت در ولايت شان دارند.

درعصرحاضر استفاده از ابزار سنتي درعرصه توليدات زراعتي يکي از چالش هاي عمده در برابر کشاورزان کشور است

"درعصرحاضر استفاده از ابزار سنتي درعرصه توليدات زراعتي يکي از چالش هاي عمده در برابر کشاورزان کشور است"

آنان مي گويند، يکي از مشکلات اساسي کشاورزان در ولايت سرپل کمبود آب است، درحاليکه منابع آب دراين ولايت وجود دارد، اما حکومت تا حال کدام اقدامي براي تطبيق پروژه هاي اساسي دربخش آبياري نکرده است.

عبدالباقي قيام يک تن از دهاقين اين ولايت که به دعوت رياست زراعت ولايت بلخ درجشن دهقان شهر مزارشريف اشتراک نموده بود، دراين مورد به راديو دويچه وله گفت:« مازمين داريم، آب داريم، اما به اثر عدم توجه دولت هاي گذشته وفعلي از آب ما به شکل درست استفاده نمي شود، به طورمثال از زمان حکومت ظاهرشاه تا فعلاً هر زمامدار به مردم ولايت سرپل وعده م يدهد که بند برق دره سلطان ابرهيم را اعمارمي نمايند، اما تاهنوز گام عملي دراين راستا برداشته نشده است و درشرايط موجود به علت عدم آب کافي، کشاورزان حاصلات لازم زراعتي را بدست آورده نمي توانند و از سوي ديگر زراعت در ولايت سرپل ميکانيزه نگرديده وبه شيوۀ سنتي صورت مي گيرد که اين شيوه توليد عقب مانده، باعث کاهش حاصلات زراعتي گرديده است.»

به نظرآقاي قيام ، درعصرحاضر استفاده از ابزار سنتي درعرصه توليدات زراعتي يکي از چالش هاي عمده در برابر کشاورزان کشور است؛ وي از حکومت افغانستان مي خواهد که در راستاي ميکانيزه کردن زراعت توجه نمايد.

شاه محمد يک تن از کشاوزان ولايت بلخ که درجشن دهقان شرکت کرده بود، با آنکه از کمک هاي نسبي رياست زراعت ولايت بلخ اظهار خوشي مي کند، اما از وزارت زراعت مي خواهد تا به دهاقين توجه بيشترنمايد. او مي گويد:« حکومت افغانستان بايد به کشاورزان سهولت هاي بسياري را فراهم نمايد تا آن ها بتوانند توليد بهتري نمايند، زيرا اگرتوليدات زراعتي صورت نگيرد، زندگي کردن مشکل است.»

آقاي کاتب شمس رييس اداره زراعت بلخ در اين رابطه ميگويد:« با آنکه افغانستان يک کشور زراعتي بشمارمي آيد، اما اين کشور دربخش زراعت چندان رشد نکرده است وهنوز زراعت به شيوه عنعنوي صورت مي گيرد، کشاورزان به طورکافي به تخم بذري اصلاح شده، کود کيمياوي باکيفيت، ادويه زراعتي به خاطر مجادله با آفات طبيعي، بانک قرضه دهنده ومارکيت فروش محصولات زراعتي دسترسي آنچناني ندارند.»

او افزود، وزرات زراعت کشور به خاطر رفع چالش هاي موجود دربرابر کشاورزان و بهبود وضع فعلي، چهاربرنامه يي را روي دست گرفته است که عبارت اند از: تنظيم منابع طبيعي ،حاصل دهي وحاصل خيزي، احياي اقتصاد زراعتي دهاقين وبرنامه زيربنا ها وتغير مديريت که رياست هاي مربوط اين وزارت دراين راستا فعاليت دارند.

کریم جاوید، سرپلویراستار: مبلغ

مطالب مرتبط