شيلترنو: افغانستان براي بازسازي به کمک زياد نيازدارد | افغانستان | DW | 13.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شيلترنو: افغانستان براي بازسازي به کمک زياد نيازدارد

بنابرعقيده سازمان امدادرسان "شيلترنو" افغانستان بدون کمکهاي مزيد غرب نمي تواند به بازسازي وعمران خويش دست يابد.

گفته می شود برای تخریب افغانستان حداقل 20 میلیارد دالرمصرف شده است.

گفته می شود برای تخریب افغانستان حداقل 20 میلیارد دالرمصرف شده است.

اين سازمان با اشاره به اوضاع مهاجرين درافغانستان وبا اشاره به ناآرامي ها درجنوب اين کشورگفته است؛ عودت وبرگشتاندن اجباري مهاجرين ازپاکستان وايران ، افغانستان را بيش ازپيش تحت فشارقرارداده است.

اودوشتلته رييس سازمان امدادرسان شيلترنو با بيان اين مطلب به DPA آژانس خبررساني آلمان گفته است افغانستان براي کمکهاي بيشترنيازدارد.

يکي ازمشکلات درقبال کمک به بازسازي افغانستان حيف وميل شدن مقدارزياد کمک هاي بين المللي است که مانع بازسازي دراين کشورشده است.

اودو با تاکيد به اين معضل خواهان يک راهکار جديد ومديريت درست براي به مصرف رساندن پول درجاي مناسب وضروري آن ،شده است.

دولت افغانستان هم ازدراختيارنگذاشتن پول برايشان شاکي اند وبرخي ازمقامات گفته اند که بيشترپول توسط استخدام افراد با معاش بلند وهزينه هاي زياد دفاترواداري سازمانهاي امداد رسان هدرمي رود. ازسوی بنابرگفته ای دکترمحمدامین فرهنگ برای بازسازی افغانستان 200 میلیارد دالرنیازاست.

آگهی