شوراي حقوق بشر وارزيابي ازوضع حقوق بشردرآلمان | مجله حقوق بشر | DW | 04.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

شوراي حقوق بشر وارزيابي ازوضع حقوق بشردرآلمان

شوراي حقوق بشر، براي نخستين باربه بررسي وضع حقوق بشر درآلمان پرداخت . ازجانب آلمان يک هيئت 21 عضوي عازم ژنف شده بود، تا دربرابرسوالهاي انتقادي اي که مطرح مي گردند، پاسخ گويد .

شورای حقوق بشر ملل متحد وضع حقوق بشر را درهر 190کشورعضو ملل متحد مورد ارزیابی منظم قرارمی دهد

شورای حقوق بشر ملل متحد وضع حقوق بشر را درهر 190کشورعضو ملل متحد مورد ارزیابی منظم قرارمی دهد

ارزيابي ازوضع حقوق بشردرآلمان وسوالهاي انتقادي درمورد آن

براي آلمان امرتازه اي بود. براي نخستين بار حکومت آلمان فدرال مي بايست دربرابر شوراي حقوق بشرملل متحد درمورد وضع حقوق بشر درکشور خود حرف بزند. بيش از40 نفر درجريان يک نشست سه ساعته نوبت سخنراني گرفتند. درمورد اظهارات اين افراد، گرنوت ارلر، وزيردولت دروزارت خارجه آلمان چنين اظهارنظرمي کند:

" سوالات انتقادي اي مطرح شده اند ، اما هيچ يک ازاين سوالها براين اساس نبوده اند که تبعيضي وجود دارد".

پيوسته ازموارد قابل مجازات خارجي ستيزي و تبعيض دربرابرخارجيان سخن به ميان مي آمده است. نماينده ايران ازافزايش شمار واقعات خشونتبار عليه خارجيان درجمهوري فدرالي آلمان حرف زد. گرنوت ارلر وزير دولت آلمان گفته است که برلين اين انتقاد را جدي مي گيرد، زيرا ما خود با آن مشکلات داريم.

گرنوت ارلر، وزیردولت دروزارت خارجه آلمان ، ازصراحت آلمان درمورد پذیرش انتقادات وانتقاد ازخود درقسمت کوتاهیها یاد کرد

گرنوت ارلر، وزیردولت دروزارت خارجه آلمان ، ازصراحت آلمان درمورد پذیرش انتقادات وانتقاد ازخود درقسمت کوتاهیها یاد کرد

" البته درنزد ما اظهارات و فعاليتهاي خارجي ستيزانه وجود دارند. چنين امور ازجانب دولت مورد پيگرد قرارمي گيرند. اما علاوه براين ، به طور مثال مشکل درهم آميزي مهاجران وبه صورت بسيار خاص آن مشکل درهم آميزي فرزندان مهاجران با جامعه آلماني وجود دارد . دراينجا است که ماحاضريم پيشنهادهاي بهترازآنچه را که ما تاکنون انجام داده ايم، بشنويم. من کاملاً اين مطلب را واضح ساخته وبا تاکيد گفته ام که ما اين را قبول داريم وبدان اشارت هم شده است. من براين نظرم که اين موضع ما مثبت ارزيابي شده است . يعني اينکه مي دانند که ما تنها حرفهاي ميان تهي نگفته ايم ، بلکه گفته ايم " بلي وواقعاً" "

شوراي حقوق بشر ملل متحد ازيک سال بدينسو تصميم گرفتبه است که که وضع حقوق بشر را در نزد هر 190 کشور عضو ملل متحد به صورت منظم مورد بررسي قرار بدهد. . دراين ميان نماينده روسيه ازتبعيضاتي دربرابرمهاجران آلماني تباراتحاد شوروي پيشين سخن به ميان آورده است. وي گفته است که با اين مهاجران آلماني تباراتحاد شوروي پيشين درآلمان همچون يک شهروند درجه دوم برخورد صورت مي گيرد. کشورهاي اسلامي نگراني شان را ازرعايت مساوات دربخش استخدام مسلمانان درآلمان ابرازداشتند. به صورت خاص اشارت آنها به ممنوعيت پوشيدن دستمال سر يا روسري براي زنان مامور دولت درالمان بود که به طور غيرمستقيم دراين بخش موثرمي باشد.

هاینربیلیفلد، مدیربنیاد حقوق بشر آلمان ازعدم پرداختن به مسئله پناهندگان دراروپا وقبول مدیترانه به مثابه مرزخارجی اتحادیه اروپا که آلمان نیز دراین تصمیم گیری سهیم است ، انتقاد کرد

هاینربیلیفلد، مدیربنیاد حقوق بشر آلمان ازعدم پرداختن به مسئله پناهندگان دراروپا وقبول مدیترانه به مثابه مرزخارجی اتحادیه اروپا که آلمان نیز دراین تصمیم گیری سهیم است ، انتقاد کرد

هاينربيليفيلد مدير بنياد حقوق بشر آلمان دراين رابطه گفت :

" خوب ، اين انتقاد واقعا برحق است ، هرچند هنگامي که اين انتقاد ازايران مي آيد ، طبعاً عجيب به نظرمي رسد. ايران يک کشور است که درآنجا قواعد بسيارسختگيرانه براي پوشيدن لباس به ويژه براي خانمها وجود دارد. حتا اين مقررات با ضرب وزور نيز به اجرا مي آيد. اين مسائل ازلحاظ حقوق بشري درشمارهء کاملاً ديگري ودرسطح ديگري قرارمي گيرند. انسان به خشم مي شود. من هم به خشم مي آيم وقتيکه چنين دولتي دراين رابطه سخنراني مي کند.اين يگانه دولت نبود. همچنان حدود پنج شش دولت ديگرنيز ضمن مداخلات شان مسئله تبعيضات مذهبي را مطرح ساختند که اين يک نکته با اهميت براي آلمان مي باشد".

به نظرهاينربيليفيلد، اظهارات توام با انتقاد ازخود آلمان درژنف ، مثبت مي باشد. لاکن وي ازاين ابراز تاسف که درشوراي حقوق بشر ملل متحد ازموضوعات مشخصي سخن به ميان نيامد. بيليفيلد مي گويد:

" البته ما درمورد مهاجران بسيارسخن گفتيم، لاکن درمورد درامه هاي پناهندگان کمترحرفي به ميان آمد وشايد هم علت آن دردلايل ذيل باشد: قبل ازهمه اين درامه ها دربحيره مديترانه بازي مي شوند وآلمان درجانبداري ازاين سياست کاملاً مسوول مي باشد، که مرزهاي بحيره مديترانه، مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا گردند.

بسیاری ازپناهندگان درآلمان موقعیت حقوقی ثابتی ندارند وبا این سند دولدونگ یا تحمل، ممکن است هروقت اخراج شوند

بسیاری ازپناهندگان درآلمان موقعیت حقوقی ثابتی ندارند وبا این سند " دولدونگ" یا" تحمل"، ممکن است هروقت اخراج شوند

ازآنجايي که درتعيين اين سياست آلمان نيزسهيم مي باشد، باري من مسئله را يک اندازه برجسته ترفرمول بندي کرده ام . يعني اينکه مرزهاي اتحاديه اروپا ازبرلين نيزمي گذرد. بنابراين من مي توانم بگويم که اين درامه هاي پناهندگان، هم براي اروپا وهم براي آلمان ، يک موضوع بسياربسياربزرگ براي غورکردن مي باشد".

کشورهاي غربي نيز مسائل انتقادي اي را دربرابرآلمان مطرح ساخته اند. نماينده هالند ازخشونت درادارات معين آلماني مسوول تعقيب جرايم سخن به ميان آورد. فنلند ازآلمان تقاضا کرد تابه تاپه زدن به همجنس گرايان پايان بدهد.

شوراي حقوق بشر وضع حقوق بشررا درآلمان چگونه ارزيابي خواهد کرد

. امروز چهارشنبه يک گزارش درمورد وضع حقوق بشردرآلمان انتشارمي يابد. اين گزارش شامل توصيه هايي مي باشد که الزام آورنيستند.

ديده شود که درگزارش شورا چه گفته مي شود؟ آيا وضع حقوق بشر درآلمان کاملاً خوب ارزيابي مي گردد؟. شوراي حقوق بشرملل متحد هرچهارسال يک بارکشورهاي عضو را ازنگاه حقوق بشر زيرذره بين قرارداده ودرروشنايي مطالعه مي کند وزواياي تيره آنها را مشخص مي گرداند.به طورمثال درآلمان افراط گرايي دست راستي، ودشمني با خارجيان نقاط دردانگيزاند.

آلمان به مثابه کشورشریک درتصمیم گیری های اتحادیه اروپا درمورد درامه های مشابه این حاذثه درسواحل ایتالیا دربرابرپناهندگان ، ازجانب بسیاری منتقدان مسوول شناخته می شود

آلمان به مثابه کشورشریک درتصمیم گیری های اتحادیه اروپا درمورد درامه های مشابه این حاذثه درسواحل ایتالیا دربرابرپناهندگان ، ازجانب بسیاری منتقدان مسوول شناخته می شود

آيا آلمان به قدرکافي عليه دشمني با خارجيان اقدام ورزيده است؟ ايا خارجيان درجامعه آميخته اند ويا اينکه به حاشيه اي رانده شده اند؟ البته جمهوري فدرالي آلمان دراين قسمت با انتقاد ازخود برخورد مي کند. گرنوت ارلر وزيردولت دروزارت خارجه آلمان مي گويد:

" درآلمان نيز مشکلاتي وجود دارند و هر روزچالشهاي جديدي پديدمي آيند تا ازحقوق بشربه طورهمه جانبه آن حفاظت شود".

البته به هنگام مطرح شدن سوالات درشورا ، قبل ازهمه موضوع آزادي مذهب مطرح بود. دراين ارتباط برخي ايالات آلمان مورد انتقاد قرار گرفتند که دستمال سر ويا روسري را براي ماموران زن دولت آلمان ممنوع قرار داده اند. نماينده آلمان گفته است که اين اسلام ستيزي نيست، بلکه با جدايي دين ازدولت ارتباط دارد که صاحبان همه اديان به مثابه يک اصل اساسي بايد آن را رعايت بکنند. ازجمله کشورهاي عضو شورا کيوبا ، پاکستان وايران به صورت خاص آن درموارد خاصي که پامال شدن حقوق بشررا مطرح مي سازد، آلمان را به محاکمه کشاندند. هاينربيليفيلد دراين رابطه مي گويد:

" دردناک وقتي است که آدم با يک اندازه منافقت روبه رومي شود. طبعاً بسيارخواستني بود که نيروهاي مستقلي چون نيروهاي جامعه مدني دراين مباحثات امکان تاثيرگذاري بيشترمي داشتند تااينکه نمايندگان موجود درشوراي حقوق بشر".

آگهی