شهر کهنه، بازار خرید و فروش تریاک | افغانستان | DW | 10.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

شهر کهنه، بازار خرید و فروش تریاک

باغ علي مردان، دروازه لاهوري و کوچه خرابات در شهر کهنه کابل که روزگاري جايگاه هنرمندان کابل بودند، اکنون به محلي براي معتادان تبديل شده اند.

کوچه پس کوچه های شهر کهنه کابل محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده است

کوچه پس کوچه های شهر کهنه کابل محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده است

کوچه خرابات در شهر کهنه کابل براي بسياري خاطره انگيز است. از اين کوچه بود که مردم ترنم "من جان خراباتم، جانان خراباتم" را از استاد سرآهنگ ميشنيدند. اما امروز اگر کساني به شهر کهنه ميروند، ديگر آن ترنم هنرمندان را نميشوند، بلکه بوي تند هيرويين و ترياک را استشمام ميکنند.

معتادان روزانه در کنار خانه هاي گلين کهنه تجمع مي کنند. آن ها در اين منطقه به سادگي مي توانند مواد مخدر را از خرده فروشان به دست بياورند. در کوچههاي شهر کهنه افرادي را ميبيني که با موهاي ژوليده، لباسهاي خاک آلود و چهرههاي زرد با هم جمع شده و ترياک و هيرويين ميکشند.

بوي برخاسته از جويها و کثافات و گردوخاکي که از سرکهاي خاکي اين کوچهها بر ميخيزد، هر رهگذري را ميآزارد. آزار دهندهتر از آن معتاداني هستند که در اين کوچهها آزادانه به خريد و فروش ترياک و ساير انواع مواد مخدر ميپردازند.

مطيع الله، يکي از اين معتادان است. او درحالي که سگرت ميکشد، ميگويد: "من در ايران معتاد شدم. در اطرافم چندين تن (مواد مخدر) ميکشيدند و من هم گفتم اين خوب چيز است و به خود گفتم بيا تو هم بکش".

معتادان در ویرانه ها، زیر پل ها و دیگر جای های خلوت تجمع می کنند

معتادان در ویرانه ها، زیر پل ها و دیگر جای های خلوت تجمع می کنند

اکبر معتادي است که شبها جايي براي خوابيدن ندارد. اکبر ميگويد: "زيادتر در چمن و زير پل ميخوابيم. همين جا ميخوابم. در چمن هم ما را نمي گذارند. 12 بجه شب رنجر (موتر) پوليس ميآيد و ما را آزار ميدهد. ما از آن جا هم فرار ميکنيم".

وزارت صحت عامه افغانستان مراکز محدودي را براي ترک اعتياد در کابل و ولايتهاي افغانستان ايجاد کرده است. اما شمار اين مراکز نظر به تعداد معتادان کم است. براساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، حدود يک و نيم ميليون نفر در افغانستان معتاد هستند.

يکي از معتادان به نام بريالي ميگويد براي ترک اعتياد به مراکز صحي مراجعه کرده است، ولي نتوانسته اعتيادش را ترک کند: "شفاخانه است ولي کسي واسطه داشته باشد بستر ميکند و کسي که نداشته باشد بستر نميکند".

بازار امن خريد و فروش ترياک

شماري از ساکنان شهر کهنه کابل ميگويند کوچه پس کوچههاي اين منطقه به بازار آزاد خريد و فروش مواد مخدر تبديل شده است. به گفته آن ها معتادان به سادگي ميتوانند مواد مخدر را از اين محل به دست بياورند.

محمد علم که در اين منطقه دکاندار است، ميگويد کوچههاي باغ علي مردان به فروشگاه ترياک و انواع مختلف مواد مخدر تبديل شده است: "مخزن فروشندگان (مواد مخدر) همين جا است. آنها ميفروشند و معتادان ميخرند و ميزنند (ميکشند)".

بیشتر از 90 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود

بیشتر از 90 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود

او ميگويد تا زماني که فروشندگان مواد مخدر گرفتار و مجازات نشوند، بازار معتادان همچنان گرم خواهد بود.

به گفته باشندگان محل، در صورتي که معتادان با کمبود مواد مخدر مواجه شوند دست به هرکاري به شمول دزدي ميزنند.

ناصر، يک تن از باشندگان محل ميگويد خانوادهها نگران اند که مبادا کودکان شان توسط اين معتادان ربوده شوند:"معتادين زياد شده، گاهي پول دزدي ميکنند. اينها اگر پول مواد خود را پيدا نکنند شايد اطفال را هم دزدي کنند".

اعتياد جوانان محل

باشندگان محل ميگويند بوي ترياک و هيرويين در آينده سبب اعتياد کودکان ميشود و در صورتي که معتادان از اين منطقه انتقال داده نشوند، آينده تاريکي متوجه ساکنان اين محل خواهد بود.

براساس اظهارات باشندگان محل، پس از آن که معتادان در کوچهها جاي گرفته اند شمار جواناني که سگرت ميکشند، افزايش يافته است.

فريد، يکي از جوانان شهر کهنه کابل ميگويد: "اکثريت جوانان و نوجوانان سگرت ميزنند و از همين سگرت بالاخره معتاد ميشوند".

باشندگان محل از دولت ميخواهند تا معتادان را از شهر کهنه کابل جمع آوري کند. آنها ميگويند با گذشت هر روز تعداد معتادان افزايش مييابد و مردم محل با آزار و اذيت بيشتر معتادان مواجه ميشوند.

حسين سيرت، کابلويراستار: عارف فرهمند

آگهی