شناسايي با آيين باستاني نوروزي درتاجيکستان سرازنوآغازيافته است | آلمان و جهان | DW | 20.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شناسايي با آيين باستاني نوروزي درتاجيکستان سرازنوآغازيافته است

درحالي که امسال ملل متحد برجهاني بودن نوروز صحه گذاشت ، جشن نوروز با همه تاريخ کهني که درتاجيکستان دارد، در تاجيکيستان ودرمجموع کشور هاي آسياي مرکزي بويژه براي نسل جوان اين منطقه عمرجوان دارد.

سبزه یا سمنک نماد بهروزی وخوشبختی سال نو درتاجیکستان است

سبزه یا سمنک نماد بهروزی وخوشبختی سال نو درتاجیکستان است

اولين روز سال هجري خورشيدي در تاجيکيستان مانند سايرکشوره ابراي همه چيز، براي انسان پيروجوان وبراي طبعيت اين ديار نوروز است.

جشن نوروز، باوجوديکه تاريخ بساکهن دارد، اما درتاجيکيستان ودر مجموع کشور هاي آسياي مرکزي بويژه براي نسل جوان اين منطقه عمرجوان دارد.

گفته ميشود حاکمان پيشين رژيم کمونستي اتحادشوروي نوروز را جزئي ازفرهنگ اسلامي ميدانستند، بنابر اين مانع برگزاري اش ميشدند.

واماامروزبيش ازهژده سال است که ساکنان اين ديارجشن نوروز را باشادي وسرور برگزار مينمايند.

تاجیکها با غذاهای سال نوی به پیشواز نوروز می روند

تاجیکها با غذاهای سال نوی به پیشواز نوروز می روند

زنان ومردان، پيروجوان، دختران وپسران، همه وهمه بيرون ازخانه ها به شادي وپاي کوبي پرداخته وبه دادن تحايف بيکديگر وخواندن سرودهاي نوروزي و براه انداختن شوخي هاي نوروزي ازاين جشن پذيرايي منمايند.

به نمايش گذاشتن صنعت هاي دستي زنان ازجمله پارچه هاي دست دوزي که سوزن دوزي ناميده ميشوند، توسط بانوان صورت ميگيرد.

همچنان پختن غذاهاي سال نوي، بويژه آش بريده وسمنک وخواندن سرود سمنک بيرون ازخانه هادربين زنان يکي ديگرازمراسم جشن نوروز درتاجيکيستان است.

درنوروزهنرهاي گوناگون بويژه هنرآوازخواني وموسيقي به سبکهاي مخصوص محلي بنمايش گذاشته ميشود.

مردم درنقاط مختلف تاجیکستان با آیینهای مختلف قدم نوروز را گرامی می دارند

مردم درنقاط مختلف تاجیکستان با آیینهای مختلف قدم نوروز را گرامی می دارند

يغناب يکي ازمناطق هاي شمالي تاجيکيستان است که ساکنان آن باسبک وروش خاصي درروزهاي جشن نوروزهنرنمايي منمايند.

بهمين شکل نواحي ديگرتاجيکيستان بروش وعنعنه هاي محلي به شادي ميپردازند.

ناحيۀ دروازيکي ديگرازمناطق کوهستان اين کشوراست که درروزهاي نوروز محافل آوازخواني،رقص وپاي کوبي رادرهرگوشۀ کوهستاني آن راه اندازي ميکنند.

پهلواني،بزکشي وتخم بازي نيزازجمله بازي هاي ويژه مردانه اند که درمناطق مختلف اين کشورمروج بوده وبراي سه روزادامه مي يابد.

گزارشگر: حسيب دروازي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی