″شمارزخمیان درقندهاربه اوج خود رسیده است″ | افغانستان | DW | 13.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"شمارزخمیان درقندهاربه اوج خود رسیده است"

کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است: با افزایش جنگ به دنبال عملیات نظامی گسترده ناتو درمنطقه قندهار، شمارزخمیان توسط اسلحه به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

default

درشفاخانه میرویس شمار زخمی های ناریه یا زخمی های ناشی از جنگ، درماه اگست و سپتامبر امسال 1000 نفر بیشتر ازشمار زخمیان درعین ماه ها درسال 2009 بوده است. این مطلب راطی اعلامیه ای صلیب سرخ بین المللی که شفاخانه نامبرده را کمک می کند اظهار داشته است.

ریتو ستوکر، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ درافغانستان گفته است: " این صرف قله کوه یخ است، چه کسانی که انواع دیگر زخم ها داشته اند و یا به امراض دیگری به مثابه نتیجه غیرمستقم جنگ مبتلا شده اند شمار شان به تناسب کسانی که توسط سلاح زخمی شده اند، بسیارزیادترمی باشد".

دراواخر ماه سپتامبر نیروهای ناتو وافغانستان رسماً عملیاتی را به نام " حمله اژدها" درپایگاه ومرکزحملات شورشیان طالب درولایت قندهار به راه انداختند.

اما دربسیاری ازمناطقی که با افزایش سربازان خارجی درمنطقه هدف حمله قرار گرفته اند، ازهفته ها پیش بدینسو جنگ های شدیدی جریان داشته است. هدف این حملات آنست تا مناطق را دوباره ازدست شورشیان بیرون . درعین زمان نیروهای حکومت افغانستان نیزعملیاتی را به راه انداخته است تا " دل ها واذهان" مردم را به دست آورد.

شدت جنگ ها تاثیرات منفی ای برصحت مردم گذاشته است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: مادران ازترس نا امنی راه ها، غالباً کودکان شان را برای تداوی بسیارپسان تر به شفاخانه می آوردند. بسیاری ازآنها ازموانعی که در راهها وجود دارند، گذرکرده نمی توانند.

ریتو ستوکر می گوید:

" نتیجه آن می شود که کودکان براثر مرض تیتانوس، سرخکان ومرض سل یعنی امراضی بمیرند که به سادگی توسط واکسین کردن جلوگیری شده می توانند. این درحالی است که زنان براثر ولادت می میرند وازجانب دیگر مردان نیرومندی براثر عفونت ها از پا درمی آیند".

ازسقوط طالبان درسال 2001 بدینسو خشونت ها درافغانستان بیشترین شدت را کسب کرده اند. تلفات درهمه جوانب جنگ افزایش یافته است.افراد ملکی افغانستان به طور خاصی طعمه جنگ می شوند، چه آنها درآتش متقاطع دوطرف گیرمی مانند. وضع امنیتی روزتا روز خرابترمی شود وشورشگری به مناطقی گسترش می یابد که قبلاً درصلح بسرمی بردند.

امسال شمارافرادغیرنظامی کشته شده درجنگ افغانستان به نقطه اوج خود رسیده است. مطابق به گزارش ملل متحد که دراین ارتباط درنیمه سال انتشار یافت، درنیمه اول سال 2010 به تناسب سال 2009 درهمین فاصله، بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

درجمله ارقامی که شفاخانه میرویس ارائه می کند، هم شورشیان وهم اعضای نیروهای امنیتی افغانستان شامل می باشند. بیژن فرنودی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ درکابل گفته است که برای پذیرش مریضان درشفاخانه صلیب سرخ درمورد اینکه چه کسی باید معالجه شود، تبعیض قایل نمی شود.

کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید، وظیفه ما از آنجهت بسیارپیچیده ودشوار می شود که گروههای مسلح مخالف حکومت افغانستان بطور فزاینده ای متفرق وپراگنده می باشند.

ریتو ستوکر رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ درافغانستان می گوید:" بزرگترین چالش دربرابرما حفظ ارتباط با آن مناطقی است که براثر جنگ ها به شدت ضربت خورده اند، اما تعدد بسیار زیاد گروههای مسلح این کار را برای ما مشکل ترمی گرداند".

کمیته بین المللی صلیب سرخ با 1500 کارمندش که ازآنجمله قریب به 150 تن آنها خارجیان می باشند، به تسهیلات زندانها درافغانستان کمک های بشردوستانه کرده و از وضع زندانیان دیده بانی می کند. هدف کمیته بین المللی صلیب سرخ آن است تا به همه جناح های درحال منازعه درافغانستان ارتباط داشته باشد.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر

آگهی