شماربيجاشدگان داخلي درافغانستان بيشترازآنچه هست که فکرمي شود | مجله حقوق بشر | DW | 06.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

شماربيجاشدگان داخلي درافغانستان بيشترازآنچه هست که فکرمي شود

به گزارش آژانس اطلاعات منطقوي ملل متحد ( ارين) شمار بيجا شدگان داخلي درافغانستان به طور قابل ملاحظه اي بيشتر ازآنچه مي باشد که توسط کميسارياي عالي امورپناهندگان ملل متحد ويا حکومت افغانستان حساب شده است.

default

وزارت جديد مهاجران وعودت کنندگان افغانستان درتمام ولايات اين کشور شمار بيجا شدگان را 82778 خانواده ويا 413 890 نفرمي داند.

کميسارياي عالي سازمان ملل متحد تخمين مي کند که حدود 275000 نفر دردرون افغانستان بيجا شده اند. اين يافته مبتني برتحقيقي است که توسط نيروي توظيف ملي براي بيجا شدگان داخلي که شامل موسسات مربوط به ملل متحد، ارگانهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي اند ارائه شده است.

شمارزياد اين بيجا شدگان داخلي مربوط به سالهاي 1998 تا 2002 مي باشند که دراردوگاهها(کمپها) ومناطق رهايشي درجنوب وغرب قرار دارند.

Vorzeitige Bescherung

گفته مي شود که درسال 2002 به دليل جنگ ومنازعه، تشنجات قومي و اختلافات روي ملکيت زمين بيش ازيک ميليون انسان در درون افغانستان بيجا شده اند. درهفت سال گذشته کوشش شده است تا اکثر بيجا شدگان داخلي که درکمپهاي قندهار، هلمند وهرات زندگي مي کنند، به زادگاه اصلي خود شان برگردند.

"يوناما" يا "هيئت ماموريت ملل متحد براي افغانستان" مي گويد: خشونت و عدم امنيت درچند سال اخير درسرتاسرکشورگسترش يافته است و شمار قربانيان ملکي جنگ بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است .

"کميسياريا عالي مهاجران ملل متحد" مي گويد: يافتن شمار دقيق کساني که براثرجنگها ومنازعات بصورت داخلي بيجا شده اند کار دشواري است. زيرا اين واقعات طبعيت گذرا دارند. نادر فرهاد يک سخنگوي کميسارياي امورمهاجران ملل متحد درکابل مي گويد:" همينکه دريک منطقه وضع امنيتي بهبود يابد، مردم مي خواهند دوباره به مناطق زادگاه شان برگردند".

علاوه برجنگ ومنازعه مردم افغانستان مجبور مي گردند بنابروقوع فاجعه هاي طبيعي مکرر مانند زلزله ها و سيلابها مناطق شان را ترک بگويند. همچنان برخي ازمهاجراني که ازکشورهاي پاکستان وايران به افغانستان برگشته اند ، بيجا شده داخلي شده اند. بي زمين بودن وساير مشکلات اقتصادي واجتماعي عامل اين بيجا شدگي داخلي مي باشد.

Afghanische Flüchtlinge in Pakistan

کمک به بيجا شدگان

درسال 2006 برنامه کمکهاي ويژه ملل متحد به بيجا شدگان داخلي قطع شد وازآن تاريخ بدينسو کوشش مي شود تا خانواده هاي باقيماند تشويق شوند به مناطق زادگاه شان برگردند.

درمورد خاصي به بيجا شدگان به طور موقت کمک توزيع مي شود. حيدري يکي ازمسوولان مهاجران وعودت کنندگان درافغانستان مي گويد:" چون ما بودجه اي براي کمک به بيجا شدگان نداريم، ازمدتها روي يک راه حل پايدار تاکيد مي کنيم".

او علاوه مي کند : وزارت مهاجران وعودت کنندگان قادربه اجراي خدمات جهت ادغام مجدد بيجا شدگان با جامعه نيست، زيراين کار به پول وحمايت کشورهاي کمک کننده ، سازمانهاي امدادي و موسسات حکومتي نياز دارد.

درعين زمان گفته مي شود که " شوراي مهاجران ناروي" ، يکي ازموسسات امدادي است که درکمک به بيجا شدگان دست دارد. ايجاب مي کند تا وجوه مالي براي بيجا شدگان افزايش يابد تا به همه برسد. جوانب جنگي بايد حراست ازافراد ملکي وغيرنظامي را براي جلوگيري ازبيجا شدنهاي تازه احترام بکنند. درهمه نقاط کشور بايد سازمانهاي امدادي دردسترس بيجا شدگان داخلي قرار داشته باشند. بايد جلو کمک هاي بي غرضانه گرفته نشود . حکومت وسازمانهاي امدادي بايد درصدد پيدا کردن گزينه هاي بيشتري جهت ادغام کردن دوباره بيجا شدگان به جامعه وبرگرداندن آنها به مناطق زادگاه شان باشند.

"ارين" / رسول

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی