شرکت کرزی درمراسم ادای سوگندزرداری | آلمان و جهان | DW | 09.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شرکت کرزی درمراسم ادای سوگندزرداری

امروز آصف علی زرداری به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور پاکستان سوگند وفا داری یاد کرد. درمراسم سوگند وفاداری حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان نیز به دعوت خصوصی آصف علی زرداری شرکت کرده بود.

خانواده زرداری قبلاً با حامد کرزی معرفت وشناسایی داشته اند.

خانواده زرداری قبلاً با حامد کرزی معرفت وشناسایی داشته اند.

زرداری هنگامی به عنوان رئیس جمهورپاکستان سوگند وفاداری یاد می کند که پاکستان با سنگین ترین بحرانهای امنیتی واقتصادی مواجه است. به همین خاطرگفته می شود که برای آصف علی زرداری سفر مسوولیتهایش شروع شده است.

انتظارمی رود آصف زرداری بتواند مشکلات امنیتی واقتصادی کشور را حل بکند. با اینهمه گفته می شود که آصف زرداری درمورد حملات جاری ارتش علیه اسلامگرایان ، وعملیات خارجی درداخل خاک پاکستان ، شدیداً تحت فشار خواهد بود. به ویژه آنکه هنوز معلوم نیست، پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان با نیروهای امریکایی وائتلافی چه نوع قرار دادی را بسته است. وتا کجا قراراست با نیروهای ائتلافی همکاری شود.

ازطرفی حامد کرزی با آصف زرداری دریک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد وگفت : من به آصف زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان تبریک می گویم وبسیار خوشحالم که درمراسم سوگندیاد کردن شرکت کردم . کرزی افزود: افغانستان وپاکستان هردو با مشکل وشر واحدی روبرواند. هردو کشورباهم خواهند ایستاد وبرای امنیت وثبات کشورخواهند کوشید وپاکستان دراین راستا قدمی که برمی دارد، ما ازوی حمایت می کنیم .

کرزی درکنفرانس خبری مشترک ازمشکلات مشترکی که دو کشور بدان مواجه اند سخن به میان آورد

کرزی درکنفرانس خبری مشترک ازمشکلات مشترکی که دو کشور بدان مواجه اند سخن به میان آورد

شرکت امروز کرزی درمراسم سوگند یاد کردن زرداری بسیارمهم تلقی می شود. هم اکنون امنیت داخلی پاکستان با وضعیت داخلی افغانستان دریک نوع ارتباط باهم می باشند. هرگاه رهبران دوکشور روابط خوبی داشته باشند، عملیات تروریستی درهردو کشور کاهش می یابند. درگذشته هردو کشور یک دیگر را به نقض قوانین مرزی متهم ساخته اند. در گذشته به ویژه حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان نسبت به پاکستان لحن بسیارشدید داشته است. اما شرکت حامد کرزی درمراسم سوگند ریاست جمهوری درپاکستان نشان می دهد که افغانستان به پاکستان اهمیت می دهد ومعتقد است که مقابله با تندروی وتروریسم بدون کمک وهمکاری یکدیگر به هیچوجه ممکن نیست. جالب توجه این است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ازقبل با خانواده بهوتو روابط خوبی داشته است. تا آنجا که بارها نسبت به امکان ترور بهوتو ابراز نگرانی کرده بود وبه تعهدات رهبران ارتش پاکستان اعتمادی نداشت.

محتوای کنفرانس مطبوعاتی مشترک امروز آصف علی زرداری وحامد کرزی نشان می دهد که درآینده دوکشور باهمکاری و هم آهنگی کامل علیه تروریسم واسلام گرایی تند رو وارد صحنه خواهند شد. تحلیل گران معتقد اند اگرافغانستان وپاکستان با خلوص نیت وحسن اعتماد به یکدیگر به مشکلات امنیتی منطقه توجه بکنند، نتیجه موفقیت آمیز آن را به زودی مشاهده خواهند کرد.

آگهی