سپنتا: نشست سه جانبه، ″تلاشی برای یافتن راهکارهای همگرایی″ | افغانستان | DW | 08.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سپنتا: نشست سه جانبه، "تلاشی برای یافتن راهکارهای همگرایی"

ديپلماتها و نمايندگان جامعهمدني سه کشور همسايه، افغانستان، پاکستان و هندوستان، در کابل گردهم آمده اند تا در مورد يافتن راهکارهاي همگرايي، باهم بحث نمايند.

default

داکتر رنگين دادفر سپنتا، سرپرست وزارت امور خارجهي کشور در اين نشست تحت عنوان "تلاشي براي يافتن راهکارهاي همگرايي" در مقر وزارت خارجه، گفت تاريخ معاطر منطقهي ما سرشار از سوتفاهمها و تفاوتهايي است که بسياري آنها ميشد از طريق همکاري ميان مردمان اين سه کشور، حل شود.

با وجود همهي اشتراکات، هندوستان و پاکستان سالهاست که باهم مشکل دارند و تقابل اين دو کشور، به نحوي در افغانستان نيز ديده ميشود. به اين دليل، وقتي که از همکاريهاي منطقهاي براي حل مشکل افغانستان صحبت ميشود، تقابل اين دو کشور همسايهي در خاک افغانستان، به عنوان نمونهي بارز آن ياد ميگردد.

برخي کارشناسان افغان، دليل مداخلات پاکستان و نيز عدم مبارزهي جدي اين کشور با طالبان را، در تقابل اين کشور با هندوستان ميدانند.

داکتر داوود مراديان، رييس مرکز مطالعات استراتژيک وزارت امور خارجه

داکتر داوود مراديان، رييس مرکز مطالعات استراتژيک وزارت امور خارجه

داکتر داوود مراديان، رييس مرکز مطالعات استراتژيک وزارت امور خارجه ميگويد: "با برگزاري اين کنفرانس حکومت افغانستان خواست که پيامي هم به هندوستان، هم به پاکستان و هم به جامعه جهاني منتقل کند که ما ميخواهيم هم با پاکستان و هم با هندوستان، دوست خوب هر دو کشور باشيم و ما نميخواهيم و نبايد مجبور شويم که بين هندوستان و پاکستان، يکي از دو را انتخاب کنيم".

با وجود آن که حکومت افغانستان بارها گفته است که به هيچ کشوري اجازه نميدهد که از خاک اين کشور عليه کشوري ديگر استفاده کند، اما تنش هندوستان و پاکستان در افغانستان ادامه داشته است. انفجار سال گذشته پيش سفارت هند که تلفات بزرگي برجاي گذاشت، انتقاد هندوستان به پاکستان را درپي داشت.

هندوستان، يکي از کشورهايي است که پروژههاي بزرگ بازسازي را در افغانستان راه اندازي کرده است. همچنان، در بخشهاي ديگر مانند تحصيلات عالي نيز به افغانستان کمک نموده است. به گفتهي تحليلگران اين مساله، براي پاکستان مايهي نگراني شده است.

داکتر رنگين دادفر سپنتا، سرپرست وزارت امور خارجهي کشور

داکتر رنگين دادفر سپنتا، سرپرست وزارت امور خارجهي کشور

داکتر سپنتا ميگويد هرگاه رويکرد تقابل جويانه به همگرايي تبديل شود و نظرات و اشتراکات مردمان سه کشور در نظر گرفته شود، معضل منطقهاي حل ميشود. همچنان حرکت در راستاي جهاني شدن، عامل ديگري است ميتواند کشورهاي منطقه را به اين هدف نايل سازد.

داکتر سپنتا ميگويد: "سوال اصلي که در اين جا مطرح ميشود اين است که ما چگونه ميتوانيم خطرات را به سود شانسها و فرصتها در اين منطقه، کاهش دهيم. من بر اين باورم که تنها رسيدن به اين هدف و اشتراک فعال در پروسهي جهاني شدن و ارتقاي کشورهاي مان از موضع جهاني شدن و عامل آن در پرتو يک همگرايي وسيع منطقهاي ممکن است".

داکتر سپنتا همگرايي منطقهاي را بدون همکاري افغانستان، پاکستان و هندوستان ناممکن دانست: "اين همگرايي در منطقهي ما بدون تحقق همگرايي افغانستان، هند و پاکستان ناممکن است. ما سه کشور، عليرغم تنوع قومي و ديني، داراي مشترکات بيمانندي هستيم".

افراسیاب ختک، تحلیگرمسایل منطقه

افراسیاب ختک، تحلیگرمسایل منطقه

تروريزم يکي از مشکلاتي است که هر سه کشور به نحو مستقيم از آن اسيب ديده اند. در افغانستان عملياتهاي انتحاري به يک پديدهي بسيار رايج تبديل شده، در پاکستان نيز اين گونه حملات همه روزه قرباني ميگيرد و هندوستان نيز از اين مساله در امان نبوده، به جز از حملاتي که در افغانستان عليه سفارت اين کشور انجام شده، حملات بمبيي در سال گذشته نيز تلفات سنگيني به جا گذاشت.

داکتر سپنتا افزود: "من نميتوانم باور کنم که ميان مادري که فرزندش را در حملهي تروريستي ممبيي از دست داده است، با مادري که در بازار پشاور فرزندش تکه تکه شده است، و يا مادري که در بازار کابل جگرگوشه اش را در پي يک حملهي انتحاري از دست داده است، تفاوتي است. اگر تفاوتي است، ميان ميليتاريستها و سلطهطلبان است، نه مردمان مظلوم".

افراسياب ختگ، عضو پارلمان پاکستان و از اشتراک کنندگان اين نشست، اختلافها ميان اين سه کشور همسايه را مربوط به دوران جنگ سرد ميداند و به اين نظر است که با نگاه به آينده و منافع مشترک، ميشود به اين معضلات پايان داد.

ختگ ميگويد: "اين کشورها بخش کمپهاي مختلف بودند در زمان جنگ سرد. متاسفانه نتوانستند که زودتر از همان انقطاب سياسي برآيند که حالا بخش سابقهي جنگ سرد است. ما بايد به آينده نگاه کنيم، آيندهاي که منافع مشترک داريم، در صلح، دموکراسي و انکشاف اقتصادي".

همچنان رادا کومار، عضو انجمن گروه سياسي دهلي گفت اين بسيار غمگينانه است که ارتش ما سه کشور در زمان مورد نياز نميتواند در خانههاي خود باهم همکاري نمايند، درحالي که کشورهاي ديگر همکاريهاي نظامي بينالمللي دارند.

دور اول اين نشست در هند برگزار گرديده بود، و قرار است نشست بعدي در پاکستان داير شود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی