سپنتا: ميان افغانستان وآلمان روابط بسيارخاص است . | مصاحبه ها | DW | 22.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سپنتا: ميان افغانستان وآلمان روابط بسيارخاص است .

"آنچه آلمان امروز درافغانستان ، حتا اردوي آلمان انجام مي دهند بزرگترين سياست تقويت صلح درجهان ومنطقه است."

آلمان تنها کشوريست که افغانستان درتاريخ مبارزه با استعمار، بااين کشورمشکلاتي نداشته است .

"آلمان تنها کشوريست که افغانستان درتاريخ مبارزه با استعمار، بااين کشورمشکلاتي نداشته است ."

دويچه ويله : آقاي سپنتا ، درابتدا مي خواستم بپرسم که موضوعات مهمي که باوزيرامورخارجه آلمان دراين سفرمورد بحث قرارخواهند گرفت چه ها خواهند بود؟

سپنتا : ببينيد ، روابط ميان افغانستان وجمهوري فدرالي آلمان روابط بسيارخاص است . آلمان ازجمله محدود کشورهايي است وشايد درميان کشورهاي غربي بزرگ ، تنها کشوريست که افغانستان درتاريخ مبارزه با استعمار، بااين کشورمشکلاتي نداشته است واين بزرگترين عاملي است که مردم افغانستان به کشورآلمان به ديد دوستي ونزديکي وقدرمي بيند.

درآلمان تعدادي زيادي ازمهاجران افغانستان زندگي مي کنند وبيشترآنها هم افراد نخبه وتحصيلکرده اند. تعدادي نزديک به سه هزاريا چيزکمترازسربازان آلماني درافغانستان مشغول بازسازي وکمک به امنيت هستند. آلمان يکي ازکمک کنندگان بزرگ افغانستان است ، متخصصان آلمان دربازسازي افغانستان بسيارفعال اند. تقريباً شش وزيرازکابينه ي 27 نفري حامدکرزي درکشورآلمان تحصيل وزندگي کرده اند. بدين ترتيب ، شما مي بينيد که يک رابطه خاصي است توام بادوستي خالي ازتنش وجود دارد وما بسيارسپاسگذارهستيم که کشورآلمان درعرصه هاي گوناگون درافغانستان بسيارفعالانه وصميمانه مشارکت مي کند.

مسايل مطروحه درمباحثات ميان وزيرخارجه آلمان ومقامات افغانستان مسايل مورد علاقه بازسازي افغانستان ، تقويت دولت ، مسايل دموکراسي ، مبارزه با تروريزم وهمچنين تعهد جامعه بين المللي درباره افغانستان است.

دويچه ويله : به نظرشما کمکهاي کشورآلمان درچهارسال گذشته به افغانستان قناعت بخش بوده است؟

سپنتا : يکي ازمشکلات آلمان اينست که درزمينه معرفي فعاليت هاي خود به مردم افغانستان وهمچنين به افکارعامه آلمان ، تاحال آن طورکه بايد ، فعاليت نکرده اند. افکارعامه آلمان هم وظيفه اي که براي تقويت صلح ،آلمان ها درافغانستان انجام مي دهند به حدکافي درداخل آلمان به اين مساله توجه نشده است. من درمباحثات خود درسفراخيرکه خصوصي به آلمان داشتم ، باحلقه ها ي جنبش صلح آلمان ؛ همانطوري که شما مي دانيد من يکي ازاعضاي ازاين جنبش هستم ، مطرح کردم که آنچه آلمان امروز درافغانستان ، حتا اردوي آلمان انجام مي دهند بزرگترين سياست تقويت صلح درجهان ومنطقه است.

دويچه ويله : آلمان سالانه 80 ميليون يورو به افغانستان کمک مي نمايد وسومين کشورکمک کننده به افغانستان به حساب مي آيد . شما ازهمين اندازه کمک هاي که آلمان به افغانستان کمک مي کند راضي هستيد؟

سپنتا : به همه حال ما به عنوان يک کشورداراي مشکلات بسياربزرگ خواهان آن هستيم که جامعه بين المللي درمجموع به شمول جمهور فدرال آلمان تعهدات خود را درافغانستان بزرگتر بسازند.

ولي ازجاي ديگر بادرنظرداشت کمک هاي که فعلاً کشورهاي جهان با ما کرده اند ، ما ازکمک هاي آنها بسيار سپاسگذارهستيم.

د ويچه ويله : دراين سفرآيا روي مشکلات مهاجرين افغانستان درآلمان هم بحث صورت خواهد گرفت؟

سپنتا : من خودم يکي ازفعالان جنبش مهاجرت درآلمان و يکي ازاعضاي کميسيون اموراجتماعي درشهري که زندگي مي کردم، بودم .

من مشکلات پناهندگان را مي فهمم دراين مورد باتمام ، شايد ازلحاظ سياست رسمي به عنوان شخص ، به بعضي ازسياست هاي غربي زياد هماهنگي ندارم من معتقد هستم ؛ انسانهايي که مجبورمي شوند وطن خودرا ترک بکنند از روي اجباراست که وطن را ترک مي کنند. خانواده ها را نبايد مجدداً بي ريشه ساخت . بايد امکان داد که انسانها درآزادي براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون مهاجرين (ژنو 1951 ) درجاهاي که مي خواهند زندگي بکنند واحياناً اگرطرف آلماني مطرح بکند موضوع من دفاع ازمهاجرين است.

دويچه ويله : شما ازشيوه به مصرف رسيدن کمک ها راضي هستيد؟

سپنتا : دراين که کمک ها مفيد است دراين شکي نيست . دراين که يک سلسله پروژه هاي خوب به کمک آلمان ها درافغانستان درعرصه ي تامين انرژي ، بازسازي افغانستان وهمچنين مسايل رسانه يي وتقويت جامعه مدني درافغانستان مصرف مي شود اينها همه کمک هاي ارزشمندي هستند ومن يقين دارم مقامات آلماني با ارزيابي نقادانه به مشورت دوستان افغاني خود سعي خواهند کردند که زمينه مصرف مؤثرترکمک ها را درنظرداشته باشند. ولي آنچه تاکنون صورت گرفته به همه حال ما ازآن با اظهارسپاس ياد مي کنيم .

دويچه ويله : آقاي سپنتا شما روابط فرهنگي مردم افغانستان را بامردم وفرهنگ آلمان چگونه ارزيابي مي کنيد؟

سپنتا : دقيقا ً دراين مورد همانطور که درآغازاشاره کردم ، يک رابطه خاص است. شما اگردرکوچه هاي کابل يا درجاهاي ديگرافغانستان برويد مي بينيد که مردم افغانستان بايک خوشبيني خاصي درمقايسه با ديگرکشورها ، ازآلمان ها ياد مي کنند. يا ازجمله مشکلات ، مثلاً استعماردرگذشته ، همکاريهاي اقتصادي آلمان ازدهه هاي 60 به اينسو دربازسازي افغانستان ، تحصيل افراد نخبه افغانستان درآلمان وعدم مداخله آلمان درامورداخلي افغانستان وهمچنين حمايت مردم آلمان بخصوص ازمقاومت مردم افغانستان دربرابر طالبان و دربرابر هجوم شوروي ، اين ها همه مسايلي اند که پيوند ميان ملت هاي را بسيارگسترده و وسيع ساخته و تلاش من وهمتاي آلماني من همين خواهد بود که دراين راستا بيشترتوجه بکنيم . آنچه که مهم است ازديد من تقويت روابط پاييني است يعني ازملت به ملت است .

دولتها مي توانند براساس منافع زود گذرخود باهم مشکلاتي داشته باشند که خوشبختانه ما باآلمان هيچگونه مشکلي نداريم . اما نزديکي ميان ملتها بخصوص جامعه مدني دوکشور درتقويت جامعه مدني افغانستان سهم بسياربسزايي داشته است. اين ها مسايل بسياراساسي اند که طرفين به آن توجه خواهند کرد.

دويچه ويله : دراين سفردرمورد افزايش نيروهاي آلمان درافغانستان نيزصحبت هاي خواهيد نمود؟

سپنتا : آنچه مورد صحبت قرارخواهد گرفت گسترش نيروهاي ناتو وتقويت نيروهاي ناتو واين که ماموريت ناتو درافغانستان بايد يک ماموريت مبارزه باتروريزم باشد. دراين مورد صحبت خواهد شد وطبيعي است که درهمين چهارچوب سهم آلمان مطرح خواهد شد.

دويچه ويله : وظيفه تربيه پليس ملي افغانستان را کشورآلمان به عهده دارد وگفته مي شود مردم ازپليس ناراضي اند . گويا پليس نتوانسته رضايت مردم را فراهم کند، شما چه فکرمي کنيد؛ نقص دربرنامه هاي آلمان ومربي ها است يا پليس افغانستان مشکل دارد؟

سپنتا : به همه حال ؛ ما فکرمي کنيم هردو طرف بسيارصميمانه بنشينند ومسايل را مورد ارزيابي قراربدهند. پليس ما به آموزش بيشترضرورت دارد. بخصوص افسران پليس . ما بايد به تعهدات خود عمل کنيم که درتصفيه ارگانهاي پليس ازافراد فاسد وسوء استفاده گر، صادق هستيم وجامعه بين المللي که آلمان بخشي ازآن است بايد تلاش بکنند که درتربيه پليس سرعت ببخشند. همانطورکه عرض کردم مسئله تجهيزات ومسلح ساختن پليس ماهم ازمسايل اساسي است . مسئله بالا بردن حقوق ومعاشات پليس ازمسايل اساسي درپيش روي کشورماست.

دويچه ويله : درآخرين پرسش مي خواهم مطرح کنم که دراين ديدار درمورد اين که آلمان بالاي پاکستان که گفته مي شود مرکز تروريزم است ؛ فشاروارد نمايد تاپاکستان با تروريزم مبارزه جدي داشته باشد ، صحبت هاي خواهيد نمود ؟

سپنتا : ما ازوزير خارجه آلمان مي خواهيم همان طوري که از وزراي خارجه ديگر من خواستم ، که با منابع تروريزم بايد مبارزه صورت بگيرد . چون با پيامد هاي تروريزم مبارزه کردن ما را به پيروزي نمي رساند . يعني درجايي که تروريست ها آموزش مي بينند ، اسلحه به دست مي آورند وپول داده مي شوند.

دويچه ويله : تشکرازشما .

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی