سيحون : ″بدون تغيير درسطح مسئوولين بلندپايه بهبود وضع اقتصاد ناممکن است″ | مصاحبه ها | DW | 14.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سيحون : "بدون تغيير درسطح مسئوولين بلندپايه بهبود وضع اقتصاد ناممکن است"

محافل مختلف سياسي چه درداخل وچه درخارج افغانستان خواهان کمکهاي بيشتربه مردم اين کشورشده اند. ايشان همه استدلال مي نمايند که بدون بهترشدن وضع زندگي مردم ؛ نه تنها ناآراميها باشدت دراين کشور ادامه خواهند يافت، بل گروههاي خوشبين به روند جديد نيز پشت به حکومت کابل وبرنامه هاي صلح جامعه جهاني خواهند نمود.

اکثریت مردم افغانمستان قادرنیستند تا احتیاجات اولیه زندگی شان را برآورده سازند

اکثریت مردم افغانمستان قادرنیستند تا احتیاجات اولیه زندگی شان را برآورده سازند

اما شمارزياد کارشناسان ، اين پرسش را مطرح مي کنند که با وجود به جا بودن تقاضاي کمکهاي بيشتر؛ کدام نيرو يا گروه مي تواند واقعاً اين کمکهارا به مردم افغانستان برساند؟ اينها با اشاره به کارکردهاي دولت وشمارزياد " انجوها" به اين باوراستند که نه دولت ونه سازمانهاي غيردولتي – ولو که پول بيشتردراختيارشان گذاشته شود – ازعهده اين وظيفه بزرگ برآمده نمي توانند.

سيف الدين سيحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل ، براين نظراست که مسئوولان حکومت افغانستان ازآن تجربه وقدرت مديريتي که براي بهترشدن وضع زندگي مردم بدان نيازاست، برخوردارنمي باشند. اومي گويد : دولت افغانستان با تاسف تاهنوزهم قادربه ارائه يک برنامه وسيع براي بازسازي افغانستان نگرديده است. به گفته سيحون مشکل اساسي دراين است که پولهايي که افغانستان اختصاص داده شده اند ، بدون درک نيازمنديهاي ملي اين کشور به مصرف مي رسند.

سيحون يگانه راه حل اين مشکل بزرگ را تغييرات وسيع درسطح مسئوولان بلند پايه دولت مي داند. بنابرتحليل آقاي سيحون بدون روي کارآمدن مسئوولان مجرب ، دلسوزوکاردان ومطرح نمودن برنامه وسيع براي بازسازي ؛ هيچ گونه بهبودي دروضع زندگي مردم به وجود نخواهد آمد.

لطفاً براي شنيدن گفت وشنود اصلي با آقاي سيحون به بخش صوتي صفحه مراجعه فرمائيد:

آگهی