سومين روزجشنواره فيلم افغانستان درشهرکلن | افغانستان | DW | 02.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سومين روزجشنواره فيلم افغانستان درشهرکلن

سومين روزجشنواره فيلم افغانستان درخانه فيلم شهرکلن بااستقبال علاقمندان افغانستان وموضوعات افغانستان، به پايان رسيد. درسومين روزجشنواره ، چهارفيلم مستند ويک فيلم بلند سينمايي به نمايش گذاشته شدند.

تاکسی به سوی جهنم نیزیکی ازفیلم های شرکت داده دراین جشنواره است. این فیلم جایزه اسکاررا نیز ازآن خود نموده است.

"تاکسی به سوی جهنم" نیزیکی ازفیلم های شرکت داده دراین جشنواره است. این فیلم جایزه اسکاررا نیز ازآن خود نموده است.

فيلم مستند ايوامولفت دنمارکي درمورد ملالي جويا، فيلمي ليلا ازبتول رضايي مرادي درمورد وضعيت وچگونگي زندگي زنان درتيمارستان مرستون وفيلمي قريه خشخاش ازغفورزماني درباره ناکارآيي نحوه مبارزه با کشت خشخاش درافغانستان ، به نمايش گذاشته شدند.

سومين روزجشنواره فيلم افغانستان با برنامه موسيقي آغازشد وبا موسيقي شاد وطبه نوازي که تا دم صبح ادامه داشت پايان يافت.

حکيم لودين جازنواز وپکشنيست افغانستان تبارمقيم آلمان آغازگربرنامه روزسوم جشنواره بود.قطعات "پکش"وجاز که لودين نواخت با استقبال حاضرين قرارگرفت. حرفه يي نواختن واجراي خوب لودين خيلي ها را به اين شک انداخته بود که وي ازافغانستان نباشد. اين درحاليست که شايد شماري اندکي ازهموطانان لودين ازاين موفقيت اوبداند ويا ازتوانايي هاي وي آگاه باشند.

حميرا حيدري برگزارکننده جشنواره سومين روزجشنواره را نيزموفقانه خوانده گفت اوپيش ازجشنواره چنين استقبال را تصورنمي کرد.

خانم حيدري دليل اين موفقيت را استقبال گرم آلمانها وافغانستان تبارهاي مقيم آلمان عنوان نمود.

حيدري مي گويد: شرکت کنندگان جشنواره را تقريباً پنجاه درصد آلمانها و پنجاه درصد افغانها تشکيل مي دهند.

سيدمحسن حسيني فيلمسازکه ازافغانستان دراين جشنواره حضوريافته است؛ازروندکلي جشنواره اظهاررضايت مي کند. به باورحسيني اين گونه جشنواره هامي تواند درشناخت ومعرفي سينماي افغانستان کمک کند.

حسيني دراين جشنواره با يک انيمشن کوتاه شرکت نموده است. فيلم انيمشن حسيني جنگ و ويراني ناشي ازآن را به تصويرکشيده است. حسيني دراين انيمشن که ازنخستين انميشن هاي افغانستان گفته مي شود، خواسته است باهمه ويراني ها ،اميد به آينده را نشان دهد.

ميرويس رکاب فيلمسازوکارگردان که خود دربيش از15 جشنواره شرکت نموده وآثارش دربيش از120 جشنوارشرکت داده شده اند ،مقامات مسوول دولت افغانستان بويژه وزارت اطلاعات وفرهنگ را به سهل انگاري متهم مي کند.

رکاب که درجشنواره خانه فيلم شهرکلن درسال 2005 نيزشرکت نموده بود، جشنواره امسال را متفاوت تروموفقترمي خواند. به باورآقاي رکاب درانتخاب فيلمها دراين جشنواره دقت بيشترصورت گرفته است.

اين جشنواره تا پنج مارچ ادامه مي يابد.

مطالب مرتبط

آگهی