سه سازمان مهم حقوق بشرخواهان آوردن اصلاحات درسياست زندانهاي امريکا درافغانستان اند | مجله حقوق بشر | DW | 19.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

سه سازمان مهم حقوق بشرخواهان آوردن اصلاحات درسياست زندانهاي امريکا درافغانستان اند

سه سازمان حقوق بشري که شامل " عفو بين المللي" ، " نخست حقوق بشر" و " سازمان ديده بان حقوق بشر" باشند ، از اداره اوباما تقاضا کرده اند که سياست زندانهاي کشورش را درافغانستان درانطباق با قوانين بين المللي قرار دهد.

عفو بین المللی با دوسازمان دیگر حقوق بشر آوردن اصلاحات درزندانهای امریکایی افغانستان را یکی ازپیش شرطهای صلح می دانند

عفو بین المللی با دوسازمان دیگر حقوق بشر آوردن اصلاحات درزندانهای امریکایی افغانستان را یکی ازپیش شرطهای صلح می دانند

به روز دوشنبه 25 ام ماه عقرب مقامات نظامي ايالات متحده امريکا ميزبان رسانه ها و سازمانهاي غيردولتي بود تا ازتسهيلات خالي زندان بگرام درولايت پروان که اخيراًٌ ساخته شده است ديدار کنند.

سازمانهاي " عفو بين المللي"، " نخست حقوق بشر" وسازمان " ديده بان حقوق بشر" ازايالات متحده امريکا تقاضا کرده اند تا به زنداني ساختن هاي خود سرانه درافغانستان پايان داده و عملکرد زندانهاي ايالات متحده امريکا درافغانستان را، درانطباق کامل با قوانين بين المللي قرار دهد.

سحرمحمدعلي، يک عضو بلندپايه سازمان " نخست حقوق بشر" گفته است:

" همه مي دانند که افغانها زنداني کردن توسط امريکاييان را يک پروسه پنهاني وفاقد قواعد حقوقي مي دانند". " ايالات متحده امريکا بايد براي اين مشکل چاره جويي کند واقدامات جدي اي به عمل آورد تا عملکرد زندانهايش را درچهارچوب مناسبي درانطباق با قوانين بين المللي وقوانين افغانستان قرار دهد. اجازه بدهد که زندانيان به حدکافي بتوانند عليه زنداني شدن شان اقامه دعوا بکنند". "چنين اصلاحاتي پيش شرطهاي ضروري براي تامين يک ثبات دراز مدت درافغانستان ازطريق حاکميت قانون مي باشد".

هرسه سازمان ازايالات متحده امريکا وحکومت افغانستان تقاضا کرده اند تا اقدامات بيشتري فوراً به عمل آورد. به ويژه اين سه سازمان از ايالات متحده امريکا و افغانستان تقاضا کرده اند تا دست به يک توافق علني براي فراهم ساختن زمينه هاي زنداني ساختن توسط امريکاييان مطابق به قوانين بين المللي وقوانين افغانستان شوند.

خالدالمزاری شهروند آلمانی ای که مدعی است سی آی ای یا دستگاه استخبارات امریکا اورا باری دزدیده ودر افغانستان زندانی کرده بود

خالدالمزاری شهروند آلمانی ای که مدعی است سی آی ای یا دستگاه استخبارات امریکا اورا باری دزدیده ودر افغانستان زندانی کرده بود

درحال حاضر قوانين داخلي ايالات متحده امريکا ودساتيري که براي نيروهاي نظامي صادر شده اند درزندانهاي امريکايي درخاک افغانستان عملي مي شوند.

چنين عملکردي نامناسب است ونمي خواهد قبول بکند که هرفردي که درافغانستان گرفتارمي شود درپناه حمايت قوانين داخلي افغانستان قرار دارد. چنين اصل حقوقي اي قطع نظراز اينکه فرد دستگيرشده توسط مقامات حکومت افغانستان يا نيروهاي خارجي گرفتارشده است، اعتباردارد.

همه کساني که درزندانهاي امريکايي افغانستان محبوس مي باشند، شامل حداقل حمايتهاي قانوني به شمول حق گرفتن وکيل قانوني وحق اقامه دعوا دربرابريک دادگاه مستقل ويا بيطرف مي باشند. دراصلاحات امور زندانها که امريکا روي دست گرفته است، هنوزهم ازاين حقوق خبري نيست.

راشل ريد، محقق سازمان ديده بان حقوق بشردرافغانستان مي گويد:" رئيس جمهور اوباما چند گامي برداشته است تا فروگذاشتهاي اداره بوش را جبران کند". " اما ايالات متحده امريکا اعتباربيشترکسب مي کند هرگاه پيش ازآنکه حکومت افغانستان را به رعايت حاکميت قانون ترغيب کند، خود عملکردهايش را درباب زنداني کردنها اصلاح کند".

نمایندگان طالبان هنگامی که درسال 2007 درمورد شرایط تبادله گروگانهای کوریای جنوبی دربدل زندانیان طالبان دربرابر رسانه ها ظاهرشدند

نمایندگان طالبان هنگامی که درسال 2007 درمورد شرایط تبادله گروگانهای کوریای جنوبی دربدل زندانیان طالبان دربرابر رسانه ها ظاهرشدند

سه سازمان نامبرده اعلام کرده اند که ايالات متحده امريکا بايد درعمليات زنداني کردنش شفافيت را رعايت کرده وبه کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که قانوناً مجازاست از زندانها درخاک افغانستان بازديد بکند وهمچنان به سازمانهاي بين المللي حقوق بشري اجازه بدهد که اززندانهايش ديدار بکنند.

دراين ميان کميته بين المللي صليب سرخ اجازه يافته است اززندانياني که براي مدت طولاني درزندانهاي امريکايي افغانستان محبوس اند بازديد بکند، اما دريافتهاي آن ازجمله معلومات محرمانه به شمار مي رود.

ايالات متحده متحده امريکا بايد چنين بازديدي را ازکساني که تازه زنداني شده اند توسط گروههاي حقوق بشري افغان وبين المللي اجازه بدهد.

بررسيهاي مشابهي که درافغانستان ، عراق و گوانتانامو صورت گرفته اند ، نشان مي دهند که شرايط اين زندانها بسيار به دور ازمعيارات بين المللي مي باشد.

دراعلاميه اين سه سازمان آمده است که :" دررابطه با مشکلات واقعي درنظام قضايي موجود افغانستان، حکومتهاي افغانستان وايالات متحده امريکا بايد فوراً راه حلهاي درازمدتي را به وجود آورند که حقوق زندانيان را براي دادرسي دوسيه هاي شان درمحاکم قانوني فراهم ساخته ودرصورتي که محکوم به کدام جرم وجنايت نباشند، آزاد گردند".

رسانه ها/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی