″سنگ مرمر افغانستان ميتواند نيازمندي منطقه را مرفوع کند″ | گزارش های بازسازی | DW | 25.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

"سنگ مرمر افغانستان ميتواند نيازمندي منطقه را مرفوع کند"

افغانستان از نظر داشتن سنگهاي قيمتي يک کشور غني است. سنگهاي گرانت و مرمر در بسياري نقاط افغانستان يافت ميشوند.

در بسیاری نقاط افغانستان سنگ مرمر وجود دارد

در بسیاری نقاط افغانستان سنگ مرمر وجود دارد

انجنير رحمت الله رحمت، رييس عامل اتحاديه سنگ مرمر و گرانت، ميگويد افغانستان آن قدر از سنگ مرمر و گرانت غني است که نه تنها تمام نيازمنديهاي خود بلکه نيازمنديهاي منطقه را نيز ميتواند رفع کند.

انجنير رحمت ميگويد از نظر کيفيت سنگ مرمر و گرانت افغانستان از بهترين کيفيت در سطح جهان برخوردار است.

او ميافزايد: «سنگهاي ما با سنگهاي تمام دنيا قابل مقايسه نيست بلکه بهتر از همه است. حتا بگويم که سنگ هلمند ما هيچ در دنيا نظير ندارد».

گرانت يکي از سنگهاي قيمتي در جهان است. رييس عامل اتحاديه سنگ مرمر و گرانت ميگويد در افغانستان سنگ گرانت آن قدر فراوان است که نياز به استخراج ندارد، و در هر جاي افغانستان آماده انتقال و پروسس ميباشد.

با اين وجود از سنگهاي مرمر و گرانت افغانستان به اندازهاي که نياز ميباشد، استفاده نشده است. انجنير رحمت ميگويد برخي قوانين و مقررههاي "دستوپاگير" وزارت معادن سبب بروز مشکلاتي در پروسس و انکشاف سنگ مرمر و گرانت شده است.

او ميافزايد: «نبود زمينههاي قرضه و سرمايهگذاري و نبود ماشينري عصري يکي ديگر از مشکلات فابريکههاي صنعتي سنگ مرمر و گرانت در افغانستان است».

به گفته او، نبود برق و آب از جمله ديگر مشکلاتي اند که سبب شده صنعت سنگ مرمر و گرانت افغانستان پيشرفت نکند.

.

توسعه صنعت سنگ مرمر باعث کاهش بيکاري در کشور ميشود و به اقتصاد افغانستان کمک ميکند.

دستاندرکاران صنعت سنگ مرمر و گرانت ميگويند با مشکلاتي روبهرو اند.

يکي از کساني که در صنعت سنگ مرمر مصروف است، ميگويد: « دو مشکل وجود دارد، يکي دولت در ظاهر تشويق ميکند ولي درعمل مانع واقع ميشود. اين موجب سکتگي در کار ما ميشود. در عين حال در معدن و فابريکه تهديدهاي امنيتي نيز وجود دارد ولي بازهم کارهاي ما به شکل نورمال پيش ميرود».

با اين وجود، هنوز در بازار سنگهاي قيمتي افغانستان سنگهاي وارده از کشورهاي ديگر به چشم ميخورند.

عبدالرزاق در بازار سنگهاي قيمتي، ميگويد: «به نظر من تا زماني که سنگ پاکستان توقف داده نشود و يا محصول بالايش وضع نگردد صنايع سنگ افغانستان پيش نخواهد رفت».

امين بهراد، کابل

ويراستار: عارف فرهمند