سفراي افغانستان وپاکستان درامريکا طرح جنگي امريکا را براي پيروزي کافي نمي دانند | افغانستان | DW | 10.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سفراي افغانستان وپاکستان درامريکا طرح جنگي امريکا را براي پيروزي کافي نمي دانند

سيد جواد طيب سفيرافغانستان و حسين حقاني سفيرپاکستان درايالات متحده امريکا، ضمن استقبال ازتقاضاي اوباما براي اختصاص پول بيشتربه جنگ ضد القاعده درافغانستان، تنها طرح جنگي رئيس جمهور امريکا را براي پيروزي کافي نمي دانند.

با اقدامات صرفاً نظامی نمی توان شورشگری درافغانستان را خاموش ساخت

با اقدامات صرفاً نظامی نمی توان شورشگری درافغانستان را خاموش ساخت

سفراي نامبرده درنشستي که به ميزباني موسسه تحقيقاتي " شوراي اتلانتيک واشنگتن " برگزارشده بود ، سخن مي گفتند.

هردوسفيرنامبرده ازايالات متحده امريکا ومتحدانش تقاضا کردند که پول وتجهيزات نظامي بيشتر را براي شکست دادن تروريسم درميدان جنگ و ازبين بردن فقر وجهالت که به ايدئولوژي افراط گرايي تداوم مي بخشد، اختصاص بدهد.

حسين حقاني سفيرپاکستان درايالات متحده امريکا از ستراتژي جديد اوباما استقبال کرد، اما گفته است:

" پولي که به کشورهاي ( افغانستان وپاکستان ) اختصاص داده مي شود ، شايد براي بعضيها بسيارزياد معلوم شود، اما هرگاه با صراحت گفته شود، من فکرمي کنم که يک شرکت (امريکايي) که درآستانه سقوط قرارمي گيرد، پول حفاظتي بيشتراز کشورهايي به دست مي آورد که متهم به ناکامي اند".

منظورسفيرپاکستان دراينجا کشورهاي پاکستان وافغانستان مي باشد، که مرکزفعاليتهاي تروريستها را تشکيل مي دهد.سفيرنامبرده اين سوال را مطرح کرده است که :

" چرا به افغانستان وپاکستان که بايد مشکل بزرگتر( تروريسم) راحل بکنند، منابع کمتري اختصاص داده مي شود. ... اين را مقايسه کنيم با پولي که به شرکتهايي ورشکسته بيمه ويا شرکتهايي که نمي توانند موترهاي توليد شده شان را بفروشند،اختصاص داده مي شود".

درماه گذشته اوباما پاکستان را مرکز مبارزه عليه القاعده خواند وبه مثابه بخشي ازستراتژي جديدش ، 4000 سربازبيشتر به افغانستان اعزام کرد. اين علاوه بر17000 سربازي است که اعزام شان به افغانستان تصويب شده است وملياردها دالري که به جنگ افغانستان اختصاص داده مي شود.

طرح اوباما شامل تمرکزعليه پناهگاههاي محفوظ القاعده درپاکستان و افزايش تلاشهاي غيرنظامي براي تقويت افغانستان وپاکستان ، به ويژه دربخشهاي زراعت وتعليم وتربيت مي باشد.

سيدجواد طيب سفيرافغانستان درايالات متحده امريکا که درعين نشست با سفيرپاکستان درموسسه تحقيقاتي " شوراي اتلانتيک واشنگتن" سخن مي گفت، ضمن استقبال ازسازماندهي مجدد اهداف امريکا گفته است.

افغانستان به کمک بيشتر براي توسعه عظيم نيروهاي امنيتي اش ضرورت دارد. يعني نيروهاي نظامي از رقم پيش بيني شده 134000 ونيروهاي پليس از82000 بيشتر گردند.

سيد طيبب جواد گفته است: براي مقابله با شورشگري طالبان تعداد پرسونل ارتش افغانستان بايد دست کم به 250000 نفروپليس به 150000 نفربلند برده شود.

طيب جواد گفته است:" همين اکنون شما با جان ومال تان درافغانستان تلاش مي کنيد وفرزندان تان را جهت جنگيدن براي ما مي فرستد...اما طريق بسيار پايدار آنست که اين قابليتها را درما خلق کنيد". سيد طيب جواد درمورد اينکه نيروهاي خارجي مي گويند ، پليس افغانستان در فساد ورشوه خواري غرق است گفته است:

" نيروي پليس ودستگاه قضايي براي مدت طولاني فراموش شده بود... وما اکنون بهاي آن را مي پردازيم".

حقاني ازطرحي که براي سه چند ساختن کمکهاي اقتصادي به پاکستان به مجلس نمايندگان ايالات متحده امريکا تقديم شده است، استقبال کرد. اين کمکها که سالانه به 1.5 مليارد دالر رسانده مي شود، با حمله برتب مدارس افراط گرا پرور، حاکميت دموکراتيک را تقويت مي کند.

حقاني سفيرپاکستان درايالات متحده امريکا ازاين تقاضاي ايالات متحده امريکا که حکومت پاکستان درقبال مصرف اين پولها پاسخگو باشد، استقبال کرد، اما در دربرابر" زياده روي" کانگرس براي وضع شرايط سنگين مخالفت کرد.

حقاني درحالي که ازحملات راکتي ايالات متحده امريکا بر مظنونان به افراط گرايي درداخل قلمرو پاکستان شکايت مي کرد، به شک وترديدهاي ايالات متحده امريکا که دستگاه استخبارات نظامي نيرومند پاکستان يا " آي اس آي" برعليه نفوذ منطقوي هند ازگروههاي افراط گرا حمايت مي کند، اعتراف کرده ، اما گفت: پاکستان تحت زعامت رهبري غيرنظامي اکنون با نظرواحد درجنگ عليه پيکارجويان ايستاده است. " اين مبارزه اي است براي حفظ روح ملت ما".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی