سفرانگيلا ميرکل به خاورنزديک | آلمان و جهان | DW | 03.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سفرانگيلا ميرکل به خاورنزديک

درحال حاضرخطرات زياد وهمچنان امکانات اندکي براي يک حل صلح آميز منازعه درخاورنزديک وجود دارد.

مصربرای آلمان ازجمله مهمترین کشورهای عربی است

مصربرای آلمان ازجمله مهمترین کشورهای عربی است

انگيلا ميرکل صدرآعظم آلمان فدرال درست يک هفته پيش ازاين هنگامي ملک عبدالله پادشاه اردن به تاريخ 27 ماه جنوري دربرلين بود، بارسفرش را به عزم خاورنزديک بسته بود. درحال حاضرخطرات زياد وهمچنان امکانات اندکي براي يک حل صلح آميز منازعه درخاورنزديک وجود دارد.

ميرکل دراين رابطه گفته است:

" چه اقدامي مي توانم ، من براين نظرم که يک فر صت براي آن وجود دارد تا معضلات سياسي مستقيماً بين اسرائيل وفلسطيان حل شوند ودست کم يک اندازه پيشرفت به دست آيد. من احساس مي کنم که بايد ازاين فرصت استفاده بکنيم ، درغيرآن ما با تهديد هاي شديدتري روبرومي گرديم وازاين طريق مي خواهيم روشن سازيم که ما به همديگر تعلق داريم ومي خواهيم مشترکاً ازلحاظ سياسي واقتصادي موفق گرديم ."

ميرکل اين بار به خاورنزديک ، بايک وزنه مضاعف سفرمي کند. او درعين حالي صدراعظم آلمان است ، همچنان رئيس شوراي اتحاديه اروپا ورئيس گروه 8 يا هشت بزرگترين کشورهاي صنعتي جهان نيزمي باشد.

سفرميرکل نخست به مصراست که ازنگاه آلمان يکي ازمهمترين کشورهاي عربي مي باشد. پس ازآن وي به عربستان سعودي وامارات متحده عربي وکويت سفرمي نمايد. ميرکل دراين سفرمي خواهد با " بازيگران " منطقه اي ازنزديک ديدارنمايد. سفرميرکل به منطقه صرف يک هدف را دنبال نمي کند. به ويژه پس ازآنکه بعد ازيک سال دوباره نمايندگان ابتکارصلح براي خاورميانه – کوارتيت – که شامل ملل متحد ، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريکا وروسيه مي باشند ، دوباره درصدد تجديد ابتکارصلح خاورنزديک مي باشند. او مي گويد:

" با توجه به مذاکرات ميان نخست وزيراسرائيل المرت ومحمود عباس رئيس جمهورفلسطينيان ما امکان استثنايي اي داريم که پيش برويم . اين روشن است که ما – امريکا واروپا- همه تلاش مان را به خرج مي دهيم ، ولي درصورتي که نتوانيم نقش پردازان وهم قدرتهاي منطقه اي را به اين کارترغيب نماييم ، طبعاً به تنهايي کاري کرده نمي توانيم ."

نظراحياي مجدد ابتکارصلح خاورميانه يا کوارتيت محصول فکر فرانک والترشتاين مايروزيرخارجه آلمان فدرال است. درتابستان سال گذشته به هنگام بحران لبنان شتاين مايربه اين فکرافتاد. درسفرماه جنوري اش به واشنگتن انگيلا ميرکل اين نظررا با مقامات امريکايي مطرح ساخت وآنها علامت دادند که : بلي ما با آن تفاهم داريم .

يکي ازمسائل مورد بحث با سران دول عرب طبعاً موضوع ايران است.آيا کشورهاي خليج درمورد برنامه اتومي ايران مصمم اند؟ ازحلقه هاي نزديک به ميرکل مي توان همينقدردانست که دراين کشورها ازبرنامه اتومي ايران يک احساس خطرمشترک وجود دارد. آنچه باقي مي ماند گامهاي بعدي است . هرگاه اين موضع را به زبان دپلوماسي ترجمه کنيم ؛ سفرميرکل براي استکشاف است. يعني وي بايد به اين توجه نمايد که تاحد ممکن دربين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاطعيت را درمورد مسائل مربوط به خاورميانه به وجود آورد ، واين قاطعيت را درجامعه بين المللي دربرابرايران به وجود آورد.

ميرکل همينکه ازسفرکشورهاي عربي برگردد، درکنفرانس امنيت منعقده مونشن شرکت مي ورزد. دربهترين حالت ولاديميرپوتين رئيس جمهورروسيه انتطاردارد تا نتايج اين سفراستکشافي ميرکل دراختياروي قرارداده شود.

نيروهاي امنيتي وناتومي خواهند موسي قلعه را بازپس گيرند

مطالب مرتبط

آگهی