سخنگوي حکومت: هيچ دليلي مانع برگزاري انتخابات پارلماني در زمان قانونياش نميشود | افغانستان | DW | 29.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سخنگوي حکومت: هيچ دليلي مانع برگزاري انتخابات پارلماني در زمان قانونياش نميشود

حکومت افغانستان ميگويد انتخابات پارلماني کشور براساس قانون اساسي، بين ماه جوزا و سرطان سال آينده برگزار ميشود.

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

پيش از اين رييس پارلمان، رييس قوهي قضاييه و نمايندگان حکومت و کميسيون انتخابات تصميم گرفته بودند که انتخابات پارلماني در زمان قانونياش در بهار سال آينده برگزار گردد.

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کرزي گفت: "توافق آرا بر اين است که با گرفتن درس عبرت از انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني بايد براساس قانون اساسي داير شود و قانون اساسي در اين قسمت بايد جداً احترام شود".

با توجه به انتخابات مملو از تقلب رياست جمهوري، برخي در داخل و نيز کشورهاي کمک کننده از اين ناحيه نگران اند که بدون درنظرگيري برنامههاي پيشگيرانه انتخابات پارلماني نيز با تقلب همراه خواهد بود.

انتخابات رياست جمهوري کشور از سوي جامعه جهاني تمويل گرديد و سخنگوي کميسيون انتخابات گفته است که کميسيون انتخابات، آمادگي برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن را دارد، اما بايد بودجهي آن تامين گردد.

براساس گزارشها، کشورهاي کمک کننده به خصوص امريکا و بريتانيا، در مورد تمويل انتخاباتي که تضميني براي شفاف و عادلانه بودن آن وجود ندارد، تمايل ندارند.

سخنگوي رييس جمهور کشور با ابراز اميدواري از اين که جامعه جهاني در برگزاري انتخابات کمک خواهند کرد، ميگويد که هيچ دليل مانع برگزاري انتخابات در موقع قانونياش نميشود و در صورت نياز، حکومت افغانستان مصرف انتخابات را از بودجهي دولتي تخصيص خواهد داد.

عمر ميگويد: "در افغانستان فراتر از همهچيز، اولتر، مقدمتر از همهچيز، قانون اساسي افغانستان است و هر اقدامي که ميشود، يا به معناي ديگر، هيچ آمادگياي، هيچ موضوع لوجستيکي و هيچ موضوع مالياي نبايد باعث از اين شود که ما قانون افغانستان را زير پا بکنيم".

هرچند برگزاري به موقع انتخابات خواست مردم افغانستان و حکم قانون است، اما نگراني از اين است که تقلب و مشکلات امنيتي، انتخابات پارلماني را نيز مانند انتخابات رياست جمهوري جنجالبرانگيز سازد که بر مشروعيت دولت، تاثير منفي خواهد گذاشت. اپوزيسيون حکومت قبلاً خواهان تغيير ساختار و اعضاي کميسيون مستقل انتخابات شده بود.

سخنگوي حکومت ميگويد: "در مورد شفافيت و عادلانه بودن انتخابات، طبيعي است که از انتخابات گذشته درسهايي آموختيم. تقاضاي ما از کميسيون مستقل انتخابات هم اين است که تمام اقداماتي را که به خاطر تدوير يک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باشد، روي دست بگيرد و حکومت افغانستان هم به نوبهي خود، در جايي که نياز است، به خاطر عادلانه ساختن، آزاد و شفاف ساختن اين انتخابات، اقدامات خود را خواهد کرد".

تعيين زمان برگزاري انتخابات از صلاحيتهاي کميسيون انتخابات است و اين کميسيون تاهنوز تاريخي براي برگزاري انتخابات پارلماني اعلام نکرده است.

در همين حال، سخنگوي رياست جمهوري کشور ميگويد براي کنفرانس لندن، دولت افغانستان طرح مشخصي دارد. به گفتهي وحيد عمر، طرحهايي براي جلوگيري از تلفات ملکي، مصالحه با طالبان، اقتصاد، امنيت، حکومتداري بهتر و مبارزه با فساد، توسط حکومت افغانستان ارايه ميشود.

همچنان به گفتهي سخنگوي رييس جمهور، در کنفرانس لندن در مورد کاهش تلفات ملکي نيز طرحي ارايه ميشود. در آخرين مورد از تلفات ملکي، در حملهي نيروهاي خارجي در ولايت کنر حدود يازده فرد غيرنظامي کشته شده است.

به گفتهي عمر، افغاني ساختن عمليات يا رهبري عمليات توسط نيروهاي افغاني، ميتواند در کاهش تلفات ملکي موثر واقع شود.

در همين حال، حکومت در پاسخ به گزارشهايي مبني بر اين که طالبان به جز يک ولايت براي تمامي ولايتهاي افغانستان والي تعيين کرده اند، ميگويد طالبان به عنوان نيروي بديل حکومت مطرح نيستند.

وحيد عمر ميگويد هرچند طالبان براي جان مردم و امنيت تهديد به شمار ميروند، اما براي نظام تهديد جدي نيستند.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی