سخنگوي جديد حامدکرزي: آقاي سپنتا الي ختم کنفرانس لندن دروزارت خارجه مي ماند | افغانستان | DW | 19.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سخنگوي جديد حامدکرزي: آقاي سپنتا الي ختم کنفرانس لندن دروزارت خارجه مي ماند

سرانجام پس از هفته ها انتظار، تاخير وتعويق ، به غيراز دو وزرات، وزيران ديگروزاتخانه ها امروزبراي گرفتن راي اعتماد به پارلمان کشورمعرفي شد.

رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت امورخارجه افغانستان

رنگین دادفرسپنتا، سرپرست وزارت امورخارجه افغانستان

وحيد عمر، سخنگوي جديد رياست جمهوري افغانستان، درنشست خبري اي درکابل گفت: کابينه جديد افغانستان طوري است که وزيران شايسته دوباره به کرسي هاي قبلي شان ابقا شده اند. آن عده از وزيراني که در دوره پيش ضعيف عمل کرده اند حذف وبرخي ديگر از وزيران به وزارت هاي ديگري تبديل شده اند.

با توجه به تاکيد جامعه جهاني ونهادهاي داخلي افغانستان مبني کاهش فساد اداري وتشکيل يک کابينه کاملاً تخصصي انتظار مي رفت تا درليست کابينه جديد تغييرات جدي به ميان آيد.

وحيد عمرمي گويد، رهبري افغانستان انتظارات مردم افغانستان، موضعگيري هاي جامعه جهاني ونهاد هاي سياسي ومدني افغانستان را درگزينش اعضاي کابينه جديد درنظر گرفته است، ولي مهمترين نکته کفايت وموثريت کارقبلي وزيران درکابينه جديد بوده است. اوهمچنان گفت:

« درتعيين وزرا قسمي که مردم افغانستان توقع دارند معيارهاي تخصص، تجربه، پاک بودن وسابقه کاري با درنظر داشت واقعيت هاي افغانستان درحد مقدوردرنظر گرفته شده است و... اميد وار هستيم که در روز هاي آينده پارلمان به وزراي کابينه راي اعتماد بدهند تا حکومت جديد افغانستان به کار خود آغاز کند».

عمر افزود: «آقاي رنگين دادفرسپنتا الي ختم کنفرانس لندن به حيث سر پرست وزارت خارجه افغانستان باقي مي ماند ووزير انکشاف شهري به زودي به پارلمان افغانستان معرفي خواهد شد.»

قرار است طي روزهاي آينده وزراي معرفي شده از شوراي ملي افغانستان راي اعتماد بگيرند، اما گفته مي شود شماري از وزيران هنوزداراي تابعيت دوگانه هستند.

سخنگوي حامدکرزي مي گويد: کسانيکه امروز به پارلمان کشور معرفي شده اند ضمانت داده اند که تابعيت دوگانه نداشته باشند ولي اگر کدام يکي از آنان داراي تابعيت دو گانه باشند، حق تصميم گيري پارلمان افغانستان محفوظ مي باشد.

اما اينکه اعضاي کابينه جديد تا چه حد با انتظارات مردم افغانستان همخواني دارد؛ توريالي خبرنگار آزاد افغانستان معتقد است:

« مردم توقع بسيار زياد داشتند که در کابينه جديد تغييرات چشمگيري به ميان آيد، اما قسمي که کابينه اعلام گرديد تغييري چنداني نيامده است، درحدود 50%، اعضاي کابينه قبلي هستند.

اگر اينها کار صادقانه کرده بودند وبه فساد آغشته نبودند، پس چرا موضوع فساد اداري يک چالش افغانستان ناميده مي شود؟ واگر به فساد آغشته بودند چرا دو باره به کابينه آمدند؟ اين يک سوالي جدي مردم است».

گفته مي شود شماري از اعضاي کابينه جديد وپيشين آقاي کرزري اتهام هاي فساد اداري، نداشتن مدارک کامل تحصيلي واتهام جنگسالاري دارند، سخنگوي دولت دراين مورد توضيحاتي نداد.

ولي وي به پاسخ به پرسشي گفت: عطامحمد نور والي بلخ وجنرال عبدالرشيد دوستم تا حال جزء کابينه جديد افغانستان نيستند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی