سخنگويي موگابي: ″به جهنم با غرب ...″ | آلمان و جهان | DW | 02.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سخنگويي موگابي: "به جهنم با غرب ..."

"اين يک مورد نمونه اي خطرناک براي قارۀ افريقا خواهد بود، اگر اتحاديۀ افريقا موگابي را به حيث يک رييس جمهور منتخب ِ قانوني قبول نمايد."

حسنی مبارک میزبان کنفرانس شرم الشیخ

حسنی مبارک میزبان کنفرانس شرم الشیخ

نظر به اظهارات اشا - روز مِيگيرو، نمايندۀ منشي عمومي سازمان ملل متحد، اتحاديه افريقا در دومين روز کنفرانس در شرم الشيخ نيز فرصت براي بيان حقيقت (انتقاد از موگابي) را دست داد. او در سخنراني خود از شرکت کنندگان کنفرانس تقاضا کرد که در برابر انتخاب نادرست دوبارۀ موگابي به حيث رييس جمهور به صورت جدي عمل نمايند. او با تاکيد گفت:

"اين نه فقط به منافع کشور زيمبابوي، بلکه به منافع منطقه است. صداقت حکومت هاي افريقايي به خطر مواجه است."

اودينگا نخست وزير کينيا که خود به تازگي ها قرباني تقلب در انتخابات بوده است، از شرکت کنندگان در کنفرانس تقاضا کرد که انتخاب مضحک موگابي را نپذيرند:

"اين يک مورد نمونه اي خطرناک براي قارۀ افريقا خواهد بود، اگر اتحاديۀ افريقا موگابي را به حيث يک رييس جمهور منتخب ِ قانوني قبول نمايد."

نمایی از کنفرانس شرم الشیخ در مصر

نمایی از کنفرانس شرم الشیخ در مصر

فقط تعداد کمي از سران کشور هاي افريقايي تمايل داشتند تا از موگابي آشکارا انتقاد کنند؛ بهتر آن بود که آنان با موگابي در کنفرانس شرم الشيخ مواجه نمي شدند. اما موگابي در کنفرانس شرکت کرد، در حاليکه دور او را خبرنگاران حلقه زده بودند.

اينکه اتحاديۀ افريقا از انتقاد از موگابي خود داري مي کند، بدون شک به موگابي جرئت و قوت بيشتر مي بخشد. گِيورگ چرمبا ، سخنگويي او با قاطعيت و تهور غير معمول عليه هرگونه اقدامات مداخله جويانه از خارج و به خصوص از کينيا اعتراض کرد:

"من فکر مي کنم که شما حوادث را در کينيا تعقيب کرده ايد و خون ريزي را در اثنايي انتخابات ديده ايد؛ شما دريافته ايد که دست هاي اودينگا، نخست وزير کينيا به خون آلوده شده است. او از اين خون ها نمي تواند خود را پاک کند. براي ما بي تفاوت است که او زيمبابوي را به باد دشنام قرار مي دهد."

او در مورد منتقدين موگابي از غرب گفت:

"به جهنم با آنان. آنان هيچ حق انتقاد را ندارند، سياست در زيمبابوي به آنان اصلا ً مربوط نيست."

روبرت موگابی، رییس جمهور زیمبابوی در کنفرانس شرم الشیخ

روبرت موگابی، رییس جمهور زیمبابوی در کنفرانس شرم الشیخ

سران کشور هاي افريقايي در کنفرانس مدت دو ساعت در تلاش طرح يک قطعنامۀ مشترک بودند. در شب آنها بالاخره قطعنامه اي را نشر کردند که در آن از تمام گروه هاي در گير در زيمبابوي تقاضا شده است که در جهت تشکيل يک حکومت واحد ملي با هم مذاکره نمايند. در آن از انتقاد آشکار بر موگابي خود داري شده است و هرگونه مداخله از خارج که بحران را تشديد مي کند، رد شده است. اما از نمايندگان زيمبابوي شنيده شده است که براي حکومت موگابي اين مصالحه نيز مورد قبول نيست.

مطالب مرتبط

آگهی