سخنراني ″تبليغاتي″ کوهلربراي رياست جمهوري آلمان | آلمان و جهان | DW | 18.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سخنراني "تبليغاتي" کوهلربراي رياست جمهوري آلمان

کمتر از يکسال بعد انتخابات رياست جمهوري در پارلمان آلمان برگزار مي گردد. به اين دليل سخنراني هاي رسمي هورست کوهلر رييس جمهور کنوني آلمان در بارۀ هرموضوعي که باشد، به عنوان تبليغات در جهت اين انتخابات تلقي مي گردد.

هورست کوهلررییس جمهور آلمان

هورست کوهلررییس جمهور آلمان

سخنراني روزسه شنبه اودر برلين نيز در مجموع چنين پنداشته شده است.

رقيب نامزد انتخاباتي هورست کوهلر، خانم گزيني شوان (Gesine Schwan) از حزب سوسيال دموکرات ها است که به عنوان يک رقيب جدي در نظر مي آيد. سخنراني کوهلر از اين ديدگاه مايوس کننده بود که با يک سيماي جدي بيان شد، اما بدون نکات تحريک آميز.

با وجود آن که رييس جمهور آلمان در اين سخنراني به نکات بسيار مهمي اشاره نمود، اما همه آنها قبلا ً نيز شنيده شده بودند. پرسش اين است که آيا يک چنين سخنرانيي مي تواند چيزي را به حرکت در آورد.

چيزي نسبتا ً نو در اين سخنراني، مفهوم برنامه ي کاري سال 2020(آجنداي 2020) بود. رييس جمهور کوهلر نخست از "آجنداي 2010" گيرهارد شرويدر نخست وزير پيشين آلمان تحسين کرد. هورست کوهلر گفت: که "آجنداي 2010" سبب شد که امروز به طور آشکاري تعداد بيکاران در کشور کمتر شود. او تاکيد کرد که دستاورد هاي اين آجندا نبايد پس گرفته شود. اين اشارۀ رييس جمهور در واقع انتقادي بود از بعضي از پيشنهاد هاي اصلاحي سوسيال دموکرات ها و نيز دموکرات مسيحييان که خود عضو حزب آنهاست.

او گفت که بايد نکاتي آجنداي 2010 که درستي آنها اثبات شده است، حفظ گردد و در مسير همان راه بايد قدم زد و به همين جهت ما به "آجنداي 2020"( برنامه ي کاري 2020 ) نيازمند هستيم.

اين قسمت سخنراني کوهلر که موضع گيري آشکار او را در برابر جناح هاي سياسي چپ نشان مي دهد، مي توان به حيث تبليغي در جهت انتخاب دوبارۀ او به مقام رياست جمهوري نيز تلقي کرد. به خصوص حزب ليبرال ها که در پيروزي دور اول رياست جمهوري او نقش مهم داشتند، از اين نکات او حمايت خواهند کرد؛ به همين ترتيب از تقاضاي رييس جمهور براي يک سيستم مالياتي ساده تر و در عين زمان عادلانه تر.

اصلاحات ديگر در زمينه هاي بازار کار با ساده کردن نظام مالياتي، اهدافي اند که حزب سبز ها نيز از آنها حمايت مي نمايند.

نکات ديگر در سخنراني هورست کوهلر که مورد حمايت اين جناح هاي سياسي قرار خواهند گرفت، موضوع سهولت بخشيدن به آوردن نيرو هاي کاري خارجي هاي متخصص در آلمان، بهبودي وضعيت آموزشي و توليدات بي ضرر به محيط زيست مي باشند.

کسي که کوهلر رييس جمهور را بشناسد، مي داند که اين ها همه در جملۀ اهداف پيشين او نيز بوده اند. کوهلر مي تواند در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، به آراي حزب سبز ها نيز حساب کند.

براي فهميدن اين امر که اهداف رقيب او در اين انتحابات، خانم گزيني شوان (Gesine Schwan) چيست، بايد آنها را در نظر داشت. اما يک چيز کاملا ً آشکار است و آن اين است که اين خانم مي تواند بکر و بديع تر و جذاب تر سخنراني کند.

آگهی