سانچارکي: برنامه صلح کرزي ازحمايت همه طرفهاي سياسي درافغانستان برخوردارنيست | مصاحبه ها | DW | 06.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

سانچارکي: برنامه صلح کرزي ازحمايت همه طرفهاي سياسي درافغانستان برخوردارنيست

به تاريخ 28 ام جنوري مهم ترين موضوع کنفرانس لندن درمورد افغانستان صلح با طالبان بود.شناخت عميق ازاين رويداد واثرات آن برآينده افغانستان ازاهميت بزرگي برخورداراست.

مذاکره با طالبان موضوع مرکزی کنفرانس لندن درمورد افغانستان بود

مذاکره با طالبان موضوع مرکزی کنفرانس لندن درمورد افغانستان بود

همچنان رييس جمهور کرزي نيز مصروف همين نشست ها ومسافرت هاي بوده است تا اگر راهکاري را درجهت تامين صلح وثبات وگفت وگو با طالبان بدست آرد.

از نشست لندن به اين طرف بحث مذاکره با طالبان درداخل افغانستان نيز بازتاب جدي در محافل ونهاد هاي سياسي، جامعه مدني ورسانه هاي گروهي افغانستان داشته است، با اينکه اپوزيسيون، منتقدان سياسي اقاي کرزي وجامعه مدني افغانستان از نفس مذاکره با طالبان حمايت ميکنند، اما نقطه نظرات مخالف ومنتقدانه نيز وجود دارند.

اقاي فاضل سانچارکي سخنگوي مخالفان حکومت وتحليل گر مسايل سياسي افغانستان ضمن مصاحبه اي با امين بهراد خبرنگار " دويچه وله " گفته است که برنامه صلح اقاي کرزي علاوه براينکه از حمايت هاي ملي وهمه طرف هاي سياسي درافغانستان برخوردار نيست، نگراني هاي را نيز به بار اورده است.

به باوراو اين برنامه هاي کرزي نه تنها به صلح وثبات موثر واقع نميشود که خود زمينه ي کلاني براي طالب پروري وپيچيده شدن قضاياي سياسي افغانستان خواهد شد.

به عقيده سانچارکي درکنار اينکه کرزي تلاش دارد تا طالبان را به هر نحوي در قدرت شريک سازد، طفره رفتن از مهلت هاي جهاني را نيز درنظر دارد.

وي مي افزايد:

« رييس جمهور کرزي موضوع مصالحه وگفت وگو با طالبان ومخالفان را درمحور برنامه ها واجنداي خود قرار داده است که يکي از اهداف اين حرکت تحت الشعاع قرار دادن ساير مسايل مهم وعمده ي کشور ازجمله مبارزه با فساد، دولتداري وحل معضله پيچيده فقر، بيکاري، نا امني، وخشونت درکشور است واين را رو پوشي کشيده بر تمام مسايل از مصالحه با مخالفان وطالبان».

سانچارکي ميگويد :« روند روي دست گرفته اي اقاي کرزي به ناکامي منجر خواهد شد، زيرا دو گانگي و چند گانگي در سياست هاي جهاني وعدم هم اهنگي ميان سياست هاي حکومت افغانستان وجهان نشان ميدهند که اين روند عاقبت موفق درپي نخواهد داشت».

به نظر سانچارکي حقوق بشر، دموکراسي وعدالت در صورت انجام شدن برنامه اقاي کرزي به شدت درمعرض خطر قرار گرفته اند که ازاين بابت مردم افغانستان وجامعه مدني نگران هستند.

سانچارکي ميگويد اکنون درمحافل سياسي افغانستان اين تلقي القا شده است که کرزي خود درتلاش طالب سازي وطالب پروري از مجراهاي مختلف ميباشد.

وي اذعان نمود که سفرکرزي به عربستان سعودي نشان داد که اين حرکت کرزي درسطح منطقه ودنياي اسلام نيز ناکام خواهد شد.

« شش ماه مهلتي را که جهان براي رييس جمهورکرزي تعيين کرده بود درحال پايان يافتن است وهنوزکرزي کابينه اش را تکميل نکرده است، توقعات که دنيا ازکرزي داشت واميد هاي که مردم افغانستان از وي داشت درحال اب شدن ونابود شدن است يه اين لحاظ بايد شاهد تحولات جديد ويا موضع گيري هاي جامعه جهاني دربرابر آقاي کرزي يا پرسش هاي که جامعه جهاني مطرح خواهند کرد منتظر باشيم».

با اينکه اپوزيسيون سياسي حکومت اقاي کرزي نظر مثبتي درخصوص اين برنامه او ندارند، مخالفان وطالبان بارها به وي پاسخ رد داده اند.

مصاحبه گر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی