سالروز حمله اتومی بر ناگا ساکی | آلمان و جهان | DW | 09.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سالروز حمله اتومی بر ناگا ساکی

به روزشنبه، همینکه از63 امین سالروزبه خاک یکسان شدن ناگاساکی دراثرحمله اتومی، یادبود به عمل آمد، ناگا ساکی ازکوریای شمالی تقاضا کرد تا کاملاً ازسلاحهای اتومی دست بکشد وازهند درخواست نمود تا معاهدات اتومی را امضا بکند.

شهردار ناگاساکی امسال درپای این تندیس خواهان پایان دادن به سلاحهای اتومی درجهان شد

شهردار ناگاساکی امسال درپای این تندیس خواهان پایان دادن به سلاحهای اتومی درجهان شد

درست به ساعت 11.02 دقیقه هزاران انسان یک دقیقه سکوت نمودند ، این همان ساعتی است که ناگاساکی درنهم ماه آگست سال 1945 توسط دومین وآخرین بمب اتومی کوبیده شد ودراثرآن بیش از70000 انسان جانهای شان را ازدست دادند.

تومی هیسا تاوی ، شهردارناگاساکی گفت :

" کشورما به مثابه قربانی بمبهای اتومی وظیفه دارد تا ابتکارنابودی همه سلاحهای هستوی را دردست گیرد". وی درحالی که درپای مجسمه صلح که عبارت ازتندیس برونزین انسانی است که به آسمان نگاه می کند ایستاده بود، افزود:" حکومت جاپان باید جداًًَ خواهان الغای کامل سلاحهای اتومی درکوریای شمالی گردد".

به روزچهارشنبه ساکنان هیروشیما نیز ازشصت وسومین سالروزحمله با بمب اتومی براین جزیره که موجب کشته شدن 140000 نفر گردید، یادبود کردند .

هرچند فروریختن این بمبها منجر به تسلیم شدن جاپان درپانزدهم آگست 1945 درجنگ جهانی دوم گردید، با آنهم این امریاد آورداخل شدن درعصر اتومی ودوران ترس واستعمال مجدد بمبهای اتومی نیز می باشد.

یاسوفوکودا، نخست وزیرجاپان به روزشنبه بعدازاشتراک درمراسم افتتاح بازیهای المپیا درپیکنگ تلاشهایش را برای یک مبارزه جهانی علیه بمب اتومی تجدید نمود.

هرچند کوریای شمالی قبول کرده است که ازبرنامه اتومی اش دراذای کمکهای اقتصادی منصرف شود ولی تا اکنون اطمینانی وجود ندارد که آیا این کشور برای همیشه به تعهداتش دراین زمینه پابند می ماند ویانه ؟

درجوشاجوش معامله اتومی هند وامریکا ، نخست وزیر جاپان همچنان ازهند تقاضا نموده است تا معاهدات منع گسترش سلاحهای اتومی وهمچنان معاهده منع کامل آزمایشهای اتومی را امضا بکند.

آگهی