سازمان کمک به گرسنگان جهان به کار درافغانستان ادامه می دهد | آلمان و جهان | DW | 13.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سازمان کمک به گرسنگان جهان به کار درافغانستان ادامه می دهد

سازمان آلمانی «کمک به گرسنگان جهان»، با وجود افزایش خشونتها درافغانستان درآخرین ارزیابی اش تاکید کرده است که به همکاریهای انکشافی اش درافغانستان ادامه می دهد.

پلی درمزارشریف که با کمک سازمان کمک به گرسنگان جهان ساخته شده است

پلی درمزارشریف که با کمک سازمان کمک به گرسنگان جهان ساخته شده است

سازمان کمک به گرسنگان جهان گفته است که بعد ازپایان مخاصمتهای نظامی کارهای بازسازی واقعی می توانند موفق گردند.

خانم بیربل دیکمن، رئیس سازمان کمک به گرسنگان جهان یا « ویلت هونگر هیلفه» ( بخش آلمان)، به شماره روز سه شنبه روزنامهء «لایپسیگر تسایتونگ» گفته است: « ما طولانی تر از ارتش فدرال آلمان درافغانستان می مانیم. به انکشاف نمی توان تنها ازطریق برخوردهای نظامی رسید». او گفته است که درولایت ننگرهار برای سازمانش یک پروژه قابل تذکر پا به هستی گذاشته است که دراین پروژه کشت گل گلاب و تولید روغن گلاب از دهقانان حمایت می شود. به گفته او هنگامی حمایتهای این موسسه متوقف می گردد که «زندگی همکاران ما به طور خاصی درمعرض خطر قرار گرفت». باوجود همه رویداد های دردناک درحال حاضر وضع چنین نیست.

خانم دیکمن گفته است:« اما کاراصلی این سازمان انکشافی درست بعد از پایان زدو خورد های نظامی آغاز می شود. ازاینرو ما درافغانستان می مانیم». همه فکرمی کر دند که عملیات نظامی در زمان کوتاهی پایان می یابد،« اما بنابر تجربه این احساس پیدا می شود که فقط با همکاریهای ملکی است که می توان اقدامات انکشافی را حمایت کرد».

پروژه پرورش گل گلاب درننگرهار که با کمک سازمان کمک به گرسنگان جهان آغاز به کار کرده است

پروژه پرورش گل گلاب درننگرهار که با کمک سازمان کمک به گرسنگان جهان آغاز به کار کرده است

شاخه آلمانی سازمان «کمک به گرسنگان جهان» یک موسسه عام المنفعه خصوصی است که ازنگاه سیاسی واعتقادی غیر وابسته می باشد. این سازمان درزیرچترهدایت مستقیم رئیس جمهور آلمان فدرال کارمی کند. این سازمان از زمان تاسیس اش درسال 1962 تا حال حدود 5500 پروژه را دربیش از 70 کشور به راه انداخته است که هزینه این پروژه ها درمجموع 1.9 ملیارد یورو می شود.

پروژه های شاخه آلمانی سازمان کمک به گرسنگان جهان توسط اعانه های خصوصی و کمکهای موسسات رسمی مانند سازمان غذایی جهان ، اتحادیه اروپا و حکومت آلمان فدرال تمویل می گردند.

توجه به انرژی قابل تجدید

پس از آنکه حکومت آلمان درمورد انصراف از انرژی هسته یی مواضع اش را اعلام را اعلام کرد، رئیس سازمان آلمانی «کمک به گرسنگان جهان» اعلام کرد که توجه این موسسه به تمرکز روی انرژی قابل تجدید در پروژه هایش تقویت می گردد. به گفتهء او « مناطق زیادی وجود دارند که تا یک زمان قابل پیش بینی درآنجاها کدام وسیله تامین انرژی مرکزی به وجود نخواهند آمد». انرژی قابل تجدید، انرژی آفتاب ، انرژی باد عبارت از آن انرژیهای غیرمتمرکز اند که به طور خاص با شرایط کشورهای درحال انکشاف موافق اند.

بربل دیکمن رئیس بخش آلمانی سازمان به گرسنگان جهان که به انرژی قابل تجدید درپروژهای جدید انکشافی توجه دارد

بربل دیکمن رئیس بخش آلمانی سازمان به گرسنگان جهان که به انرژی قابل تجدید درپروژهای جدید انکشافی توجه دارد

رئیس سازمان کمک به گرسنگان جهان گفت:« ما به مثابه کمک به گرسنگان درجهان ومن شخصاً آرزو دارم که این بخش را نیز درهمکاریهای انکشافی بگنجانیم که سرمایه گذاری دربخش به کار گیری از انرژی قابل تجدید را تقویت کنند». به طور خاص باید این کار دربخش انرژی آفتاب صورت گیرد.

خانم دیکمن اذعان کرد که « ازآنجایی کدام که وسیله انرژی زا برای سلامت نگهداشتن وذخیره کردن محصولات زراعتی وجود ندارد، 40 درصد آنها خراب وفاسد می گردند».

رئیس « ویلت هونگر هیلفه»، یا سازمان کمک به گرسنگان جهان از گزارش دیرک نیبل وزیر امور انکشافی آلمان فدرال ستایش کرده وگفته است:« وزیر موصوف می کوشد که کاملاً جدی کار کند. درعین زمان او می خواهد این چشم انداز نوین را دنبال کند».

دی پی آ/ رسول رحیم
ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM