سازمانهاي بشري: ناتو بايد فوراً ازدخالت نظاميان درعرصه کمکها جلوگيري کند | مجله حقوق بشر | DW | 22.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

سازمانهاي بشري: ناتو بايد فوراً ازدخالت نظاميان درعرصه کمکها جلوگيري کند

به مناسبت کنفرانس وزراي خارجه ناتو درتالين، 20 سازمان غيردولتي بين المللي وافغان به روزپنجشنبه تقاضا کرده اند: ناتو بايد فوراً از دخالت هاي نامناسب نظاميان درعرضه کمک ها درافغانستان خودداري نمايد.

مداخله نظامیان درکمکهای انکشافی وبشری موجب خطرات برای مردم ملکی وناپایداری کمکها می شود

مداخله نظامیان درکمکهای انکشافی وبشری موجب خطرات برای مردم ملکی وناپایداری کمکها می شود

اين سازمانها طي نامه اي که عنواني وزراي خارجه ناتو نوشته اند گفته اند :« مدت پنجاه سال است که از جامعه افغاني تجربۀ کاري دارند». سازمانهاي متذکره عبارت اند از:

اداره هماهنگي کمک ها براي افغان ها (ACBAR)

گروه ادارات بريتانيايي و آيرلندي براي افغانستان (BAAG)

شوراي بين المللي همکاري هاي کانادا (CCIC)

شبکه اروپايي موسسات غير دولتي در افغانستان (ENNA)

اين سازمانها مداخله ناتو دربخش کمکهاي انکشافي وانساني را خطري براي غيرنظاميان وموجب ناپايداري کمکها مي دانند. درنامه سرگشاده اين سازمانها عنواني وزراي خارجه ناتو آمده است:

« شموليت نيرو هاي نظامي در پروژه هاي کمک رساني مانند توزيع تخم هاي بذري، پول در بدل کار، و اعمار مکاتب و کلنيک ها معمولاً آسيب پذير ترين اقشار جامعه افغاني که ازحق تصميم گيري ناچيزدر مورد ارايه کمک ها برخوردار اند، در معرض خطرات حملات و ارعاب غير ضروري قرار مي دهد».

درنامه اين سازمانهاي امدادي همچنان آمده است:

« جدول هاي زماني محدود نظاميان و ميزان تبديلي هاي آنها نمي تواند باعث نهادينه شدن انکشاف در جوامع گردد. شواهدي کافي براي ثابت ساختن رويکرد "زودثمر" جهت بدست آوردن ملکيت محلي پروژه ها و بميان آمدن ظرفيت پايدار وجود ندارد. ارائه کمک ها توسط نظاميان و يا از طريق ايشان نسبت به عرضه کمک ها از طريق ملکي (دولت و جامعه مدني) بسيار پرهزينه تمام مي شود. رويکرد زود ثمر نظامي ها به نفع گروه هاي خاص بوده، توقعات غير واقع بينانه را ايجاد نموده و در برخي موارد زيان آور بوده ميتواند».

درنامه اين سازمانها خطاب به مقامات سياسي گفته مي شود:

«سياست مداران نبايد از نيرو هاي نظامي انتظار داشته باشند تا آنها مسووليت انجام وظايفي را به عهده گيرند که بنابر عدم موجوديت تجارب انکشافي و دانش محلي واجد شرايط نميباشند».

«استراتيژي حاضر مبارزه ناتو عليه شورشيان که قرار است تا جون 2011 تطبيق گردد، نمي تواند تغييرات بنيادي را که افغان ها در عرصه صحت، معارف، حراست از حقوق و دسترسي به خدمات اساسي که خيلي ضروري و خواهان آن مي باشند، به ارمغان آورد».

اين سازمانهاي امدادي وبشري تقاضا مي کنند:

« جامعه جهاني قبل ازاينکه نيروهايشان کشوررا بعد ازسپري نمودن مدت زياد ترک ميگويند وظيفه دارد تا تعهدات که به مردم افغانستان سپرده آنها را برآورده ساخته ، استراتيژي و برنامه عمل را به خاطر سهمگيري دراز مدت تدوين نمايد. به عنوان گام نخست اعضاي ناتو بايد فوراً از دخالت هاي نامناسب نظاميان درعرضه کمک ها خودداري نموده و از تمام کشور هاييکه درعرصۀ نظامي با ناتو همکاري مينمايند تقاضا نمايد که عمل باالمثل را انجام دهند».

نامه سرگشاده سازمانهاي امدادي / رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسرمطالب مرتبط

آگهی