سازمانهاي امدادي :افزايش سربازان امريکا درافغانستان مي تواند براي مردم غيرنظامي مضرباشد | افغانستان | DW | 03.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سازمانهاي امدادي :افزايش سربازان امريکا درافغانستان مي تواند براي مردم غيرنظامي مضرباشد

امروزجمعه ، سازمانهاي امدادي اي که درافغانستان کارمي کنند، به رهبران ناتو هشدار داده اند که افزايش تعداد سربازان امريکايي درکشورشورش زده افغانستان ، به احتمال زياد جنگ وتلفات افراد غيرنظامي را افزايش مي دهد.

با وجود آنکه سازمانهای امدادی ازنیروهای نظامی تقاضا می کنند تا قدرت آتش محدود به کارگیرد، نیروهای نظامی ازقدرت آتش بسیارکارمی گیرند وتلفات افراد غیرنظامی را به وجود می آورند

با وجود آنکه سازمانهای امدادی ازنیروهای نظامی تقاضا می کنند تا قدرت آتش محدود به کارگیرد، نیروهای نظامی ازقدرت آتش بسیارکارمی گیرند وتلفات افراد غیرنظامی را به وجود می آورند

اين گزارش که با عنوان " گرفتاردرميانه جنگ "، توسط يازده سازمان امدادي فعال درافغانستان ، درآستانه اجلاس سران ناتو درشتراسبورگ انتشاريافته است، تقاضا مي کند تا " يک ستراتژي واقعاً جامع براي بازسازي درازمدت افغانستان و باثبات سازي اين کشور، تدوين گردد".

درافغانستان حدود 62000 سربازناتو عليه شورشگري طالبان مي جنگند و ايالات متحده امريکا امسال 21000 سربازديگر به افغانستان مي فرستد. ارسال 10000 سرباز ديگر را نيز به مثابه بخشي ازکوششها براي مهارزدن جنگجويان مورد غورقرارمي دهد.

مات والدمان، مسوول بخش تدوين مشيهاي اکسفام درکابل ، درگزارشي که به روزپنجشنبه انتشارداده است ، مي گويد:" احتمال آن وجود دارد که توظيف سربازان بيشتر، به جنگ هاي بيشتر ودرنتيجه درگيرافتادن افراد غيرنظامي دربين مخاصمتها گردد".

والدمن درگزارشش مي گويد : "ازهمينجا است که چرا ما ازنيروهاي نظامي تقاضا مي کنيم که چه درعمليات زميني ويا حملات هوايي ، ميزان آسيبي را که به مردم غيرنظامي مي رسد، به حداقل رسانند".

سال گذشته مرگبارترين شورشگري درافغانستان وجود داشت . طالبان که درسال 2001 سقوط داده شدند، دوباره نيروگرفته اند.

مطابق به اطلاعات ملل متحد، درسال گذشته شمار تلفات افراد غيرنظامي 2200 نفربوده است که اين يک افزايش 30% را به تناسب سال گذشته نشان مي دهد.

درجمله سازمانهايي که اين گزارش را انتشارداده اند، سازمانهاي بريتانيايي " سيف دي چلدرن " و " اکشن ايد" نيزشامل مي باشند. اين سازمانها معتقد اند که براي جلوگيري ازمتضرر شدن افراد ملکي اي که درگير خشونتها اند، بايد کارهاي بيشتري صورت بگيرد.

آمارملل متحد نشان مي دهد که سال گذشته 55% افراد غيرنظامي توسط جنگجويان و قريب به 40% آن توسط نيروهاي طرفدارحکومت افغانستان کشته شده اند.

والد من گفته است: " باوجود اقداماتي براي کم ساختن تلفات افراد غيرنظامي وباجود تقاضاهاي مکرر براي به کاربردن محدود قواي نظامي ،در اکثرعمليات نظامي نيروهاي خارجي نيروي فوق العاده زيادي به کارمي رود که اين موجب ضايعات جاني ومالي مي گردد".

والدمن مي افزايد:" اين موجب خشم، قهر وانزجاردربين افغانهامي گردد وپيوسته حمايت مردمي را براي حضورنيروهاي بين المللي ازميان برمي دارد".

اين سازمانهاي امدادي تقاضا مي کنند که بايد، هنگامي که به افراد غيرنظامي آسيبي مي رسد، بررسيهاي سريع وشفافي صورت گيرد و بايد به جاي طرزاالعمل بي قاعده وبطي کنوني ، يک سيستم واحد جبران خسارت به وجود آيد.

سازمانهاي امدادي متذکره درعين زمان ازدخالت نظاميان درامور امدادي وبشردوستانه انتقاد کرده وگفته است که اين تلاشهاي آنها " غيرموثر" بوده ومرزميان کارمندان نظامي وغيرنظامي را " مغشوش " مي سازد.

درسال گذشته 31 تن ازکارمندان سازمانهاي غيردولتي درافغانستان کشته شده اند ، که به تناسب سال گذشته دوچند مي باشد. درگزارش شکايت مي شود که برخي نيروهاي نظامي موترهاي سفيد بدون نمبرپليت دارند که قاعدتاً چنين موترهايي توسط موسسات امدادي به کارگرفته مي شوند.

گزارش مي افزايد: ثبات درافغانستان مستلرم آن است که نظاميان خود را متمرکز به مسئله امنيت بسازند، اموربازسازي وانسان دوستانه را براي کارمندان غيرنظامي بگذارند.

فرانس پرس/ رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی