زنگ خطر براي پارلمان و رئيس جمهور افغانستان | افغانستان | DW | 06.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

زنگ خطر براي پارلمان و رئيس جمهور افغانستان

" ... حدود 80 در صد نمايندگان منتخب در پارلمان با 240 عضو، قوماندان هاي سربازان مليشاي مسلح هستند. و نيز چوکي هاي پارلمان به وسيلۀ سرکرده هاي مواد مخدره، جنايت کاران جنگي و اسلاميست هاي افراطي تسخير شده اند."

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بايد از دوباره انتخاب شدنش در انتخابات سال 2009 به صورت جدي در هراس باشد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بايد از دوباره انتخاب شدنش در انتخابات سال 2009 به صورت جدي در هراس باشد

تقريبا ً بعد از هفت سال باز سازي در افغانستان، بيش از سه چهارم جمعيت افغانستان از کار حکومت و پارلمان منتخب شان ناراضي هستند. اين موضوع نتيجۀ پژوهش هاي "بنياد کونراد- اديناور" نزديک به حزب دموکرات مسيحيان (به رهبري انگيلا مرکل نخست وزير آلمان) و "مرکز ملي براي تحقيقات سياسي" است که ديروز سه شنبه در برلين اعلام شد.

بر اساس اين گزارش، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بايد از دوباره انتخاب شدنش در انتخابات سال 2009 به صورت جدي در هراس باشد.

در اين نظر خواهي، در کابل پايتخت کشور در پايان ماه جولاي، از 1050 تن پرسش به عمل آمده است. از ديد تهيه کنندگان اين گزارش، به استثناي دو مورد در قسمت سربازان نيروي آيساف، همۀ جواب ها براي تمام افغانستان قابل اعتبار است.

حدود 80 در صد نمايندگان پارلمان افغانستان، قوماندان هاي سربازان مليشاي مسلح، سرکرده هاي مواد مخدره، جنايت کاران جنگي و اسلاميست هاي افراطي هستند

"حدود 80 در صد نمايندگان پارلمان افغانستان، قوماندان هاي سربازان مليشاي مسلح، سرکرده هاي مواد مخدره، جنايت کاران جنگي و اسلاميست هاي افراطي هستند"

بنا بر اين نظر خواهي، 81 در صد کساني که مورد پرسش قرار گرفته اند، کار هاي حکومت را ناکافي ارزيابي مي کنند. 75 در صد آنان با کار پارلمان راضي نيستند. و اين پارلمان ناموزون و پر مناقشه، از طرف اکثريت مردم افغانستان به عنوان "جايگاه نمايندگان مردم" نگريسته نمي شود.

"اين امر نيز با در نظر داشت اين واقعيت قابل تعجب نيست که حدود 80 در صد نمايندگان منتخب در پارلمان با 240 عضو، قوماندان هاي سربازان مليشاي مسلح هستند. و نيز چوکي هاي پارلمان به وسيلۀ سرکرده هاي مواد مخدره، جنايت کاران جنگي و اسلاميست هاي افراطي تسخير شده اند."

نظر به اين گزارش، وضعيت بر اي انتخاب مجدد حامد کرزي به حيث رئيس جمهور "بد به نظر" مي آيد: فقط 17 در صد مي خواهند به حامد کرزي راي بدهند. 83 د ر صد ديگر نمي خواهند به حامد حکرزي که در سال 2002 به حيث رئيس جمهورانتخاب شده است، آراي شان را بدهند.

خلعت بري سرپرست دفتر "بنياد کونراد- اديناور" در کابل، اظهار داشته است که او اميدوار است که اين نظرخواهي به عنوان "زنگ بيدار کننده اي در وقت مناسب" از طرف سياست مداران افغانستان ارزيابي گردد. از نظر او به اين ترتيب، انتخابات پيش رو آخرين چانس براي ثبات بخشي سياسي کشور خواهد بود.

47 در صد مردم که در کابل مورد سوال قرار گرفته اند، به نيروي آسياف به عنوان تضميني براي امنيت افغانستان نگاه مي کنند

47 در صد مردم که در کابل مورد سوال قرار گرفته اند، به نيروي آسياف به عنوان تضميني براي امنيت افغانستان نگاه مي کنند

آنچه که در انتخابات آينده بسيار ضروري است، از يک طرف برگزاري انتخابات عادلانه است و از جانب ديگر نامزدان اين انتخابات بايست داراي شهرت نيک و گذشتۀ نا آلوده باشند. در غير اين صورت، خلعت بري هشدار مي دهد که پيامد اين انتخابات "دموکراسي دروغين و اعتماد ناپذير" خواهد بود.

در دو مورد از مجموع 11 موضوع، تهيه کنندگان گزارش تفاوت هاي چشمگيري را در جواب جمعيت هاي مردم که مورد سوال قرار مي گيرند، ممکن مي پندارند؛ اين تفاوت زماني َآشکار خواهد شد که مردم در مناطق جنگي جنوب و شرق افغانستان مورد سوال قرار گيرند. اين دو مورد در رابطه با نيروي حفظ صلح بين المللي آيساف است. 47 در صد مردم که در کابل مورد سوال قرار گرفته اند، به نيروي آسياف به عنوان تضميني براي امنيت افغانستان نگاه مي کنند. اين شمار يک افزايش هفت در صدي را در مقايسه با همه پرسي "بنياد کونراد- اديناور" در ماه نومبر سال 2006 نشان مي دهد. 51 در صد از اشخاصي که مورد سوال قرار گرفته اند، به آسياف به عنوان اشغال گران نظامي مي نگرند و 49 در صد ديگر آن ها به اين نظر نيستند.

(Internet: Konrad-Adenauer-Stiftung: www.kas.de)

آگهی