زندانی ساختن محقق نسب تاثیرتکان دهنده ای برروزنامه نگاران گذاشته است | مجله حقوق بشر | DW | 15.12.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

زندانی ساختن محقق نسب تاثیرتکان دهنده ای برروزنامه نگاران گذاشته است

دستگیری علی محقق نسب ژورنالیست ونویسنده افغان واتهامات محکمه علیه وی که بارفتارهای به دورازحقوق بشر مانند تشهیرتوسط تراشیدن سرهمراه بوده است، درسطح جهانی بازتاب گسترده ای داشته است. روزنامه امریکایی واشنگتن پوست می نویسد : محاکمه وبستن اتهام بر محقق نسب، تاثیرتکان دهنده ای برژورنالیستان افغان داشته است.

default

انجمن ژورنالیستان افغان با وجود مطرح ساختن اصل ضمانت تاروشن شدن موضوع قادربه رهایی محقق نسب نمی گردد. انجمن پس ازآنکه نمی تواند حمایت مقامات داخلی افغانستان مانند وزارت اطلاعات وفرهنگ ودفترمطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان را درزمینه بدست آورند، به یونیما یا دفترملل متحد وسازمان حقوق بشرمراجعه می نماید تا برای وی وکیل مدافعی بگیرند.همچنان انجمن ژورنالیستان با CPAD درنیویارک و فدراسیون بین المللی ژورنالیستان موضوع را درمیان می گذارد تا با اعمال فشاراخلاقی ومعنوی این نهادهای مهم حرفه ای توجه دولت افغانستان را به اهمیت موضوع جلب نماید.این اقدامات جدا ازتلاشهای جدی ای است که نویسندگان وروشنفکران افغان درخارج ازکشور وانجمن بین المللی قلم دراین رابطه به راه انداخته اند. شایعات برآنست که احتمالاً محکمه تقاضای اشد مجازات را برای محقق نسب نماید. هرگاه محکمه درمواضع خود تجدید نظرنکند، نه تنها ارزشهای قانونی آزادی بیان وعقیده مصرح قانون اساسی جدید افغانستان برای همیشه به خاک سپرده می شوند، بلکه احتمالاً دوسه تن از ژورنالیستان ونویسندگان دیگرنیز بلافاصله به عین سرنوشت محقق نسب گرفتارمی شوند.

فضیلت یک محکمه درکجاست؟

فضیلت یک محکمه صالح دررعایت قانون واسلوبهای قانونمند وحفظ حقیقت وعدالت است، نه درتعجیزوارعاب انسانهای بی دفاع . بخشهای مختلف دولت افغانستان هنوز قانون را بالاتراز شیوه های استرحام برده وارنمیدانند. محکمه برای آنکه بتواند مقامات اجرایی دولت را به حکم های مجازات سنگین برای محقق نسب راضی گرداند، هرچندروزی فتاوی علمای دینی را برعلیه محقق نسب به مثابه ابزارفشاراستعمال می کند. دستگاه اجرایی به سهم خود دربسیاری موارد ترجیح داده می دهد تا با توسل به شیوه های عنعنه ای غیرقانونی برحقایق خاک انداخته شودو به جای اجراآت قانونی مصالحه ای زیانباروغیرقانونی به وجود آورد . چنانکه آقای رحیم الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان افغان می گوید:

" دیروز وپری روز، آقای رهین وزیراطلاعات وفرهنگ آقای محقق نسب را خواسته بودند. دوستان محقق نسب به ما گفتند که ازطرف دولت به وی توصیه می شود تا معذرت بخواهد. این معذرت خواستن محقق نسب بیشتربه محکمه فرصت میدهد تا جزای سنگینی برای وی بخواهد".

دیده شود که آیا آقای محقق نسب که خود عالم دین است، برسنت علمای راستین دینی مانند امام ابوحنیفه که به قیمت جانش مقام اقضی القضاتی خلیفه عباسی را نپذیرفت تا حکم ناحق به سود قدرت صادرنکند، عمل می کند وچراغ روشنگری دینی را فروزان نگه میدارد، ویا توصیه مقامات را می پذیرد.

آقای سمندر رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید:

" درکابل شایع است ورسانه ها نیز می نویسند که شاید برای آقای محقق نسب تقاضای اشد مجازات که عبارت ازاعدام است شود"

آقای رحیم الله سمندربراین نظراست که هرگاه محکمه حکمش را پس نگیرد ، ژورنالیستان دیگری نیز مورد تهدید ومجازات قرارخواهند گرفت . او می افزاید:

" آقای طارق ولی پور یکی ازژورنالیستان محلی درهرات قبلاً درقضیه مشابهی متهم شده بودو ژورنالیست دیگری به نام جاهد نگران اند که شاید بعد ازمحقق نسب ایشان به محاکمه کشانده شوند. شایعات براینست که بعد ازمحقق نسب ایشان نیزمجازات می شوند"

آگهی