زرداري پاکستان براي جنگ با شورشيان به کمک نيازدارد | آلمان و جهان | DW | 28.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

زرداري پاکستان براي جنگ با شورشيان به کمک نيازدارد

براي آصف علي زرداري مبارزه با طالبان يکي از موضوعات اساسي ومهم براي بقاي پاکستان است.

آصف علی زرداری رییس جمهورپاکستان

آصف علی زرداری رییس جمهورپاکستان

زرداري دراظهارات رسمي اش يادآور شده است : " البته در صورتي که جامعه ي جهاني پاکستان را در جنگ عليه شورشيان تنها نماند، کشورش مي تواند اين گروه ها را به کلي تار ومارکند."

احمد رشيد نويسنده وکارشناس سرشناس امور پاکستان همچنان از کيفيت جديد در مبارزه با تروريزم ودهشت افگني سخن مي گويد.

به قول احمد رشيد، اين نخستين باريست که حکومت و ارتش دست به دست هم داده وارد عمل مي شوند.

احمد رشيد به اين باور است که: "مهم اينست که پيکار عليه شورشيان نبايد منحصر به دره سوات باقي بماند، بلکه اين جريان بايد در تمام وزيرستان که جايگاه اصلي شورشيان مي باشد، گسترش يابد."

احمد رشيد از يک جنگ دوامدار و خونيني صحبت مي کند که به مثابه ي وزنه ي روي شانه هاي مردم پاکستان سنگيني کرده است. اوهمچنان مي گويد:

حکومت پاکستان مؤظف است تا اذهان مردم را با اصل طالبان آشنا سازد وافشا نمايد که در اين جا موضوع روي جنگي بين دو قشر پاکستان مي چرخد.

احمد رشيدهمچنان به اين باور است که طالبان خطري بزرگ براي جامعه ي پاکستان مي باشد.

اما در برابر شاه محمود قريشي وزير امور خارجه ي پاکستان ضمن رد اين ادعا گفت:" دولت ما بايد در مقابل طالبان مسووليت بيشتر داشته ودر ضمن ارتش ونيروهاي امنيتي بايد تقويت گردند."

هنوزبرخي ازکارشناسان دربرابرصداقت پاکستان درمبارزه عليه دهشت افگنان شک دارند. برخي ازکارشناسان به اين باورند که پاکستان تنها طالبان پاکستاني را که قصد پيش روي بسوي پايتخت را داشتند، سرکوب مي کند، ولي آي اس آي پاکستان ازحمايت شان ازطالبان به صورت آشکارومتعهدانه دست نکشيده است.

DW/ملک

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط