رييس دانشگاه باميان ازسمتش کناره گيري کرد | مصاحبه ها | DW | 20.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رييس دانشگاه باميان ازسمتش کناره گيري کرد

محمد عارف يوسفي رييس دانشگاه باميان ازسمتش کناره گيري کرد. آقاي يوسفي دليل استعفايش را برخورد توهين آميزهيات کانکوراعلام نمود. بنابرگفته اي مسوولين دانشگاه باميان وزارت تحصيلات عالي طي نامه هاي رسمي وجداگانه به دانشگاه باميان وهمچنان به مقام ولايت ، خواهان همکاري کارمندان اين دانشگاه با هيات کانکورشده بود.

امتحان کانکور دانشگاه بامیان

امتحان کانکور دانشگاه بامیان

بنابرگفته اي مقامات دانشگاه درنامه ي وزارت تحصيلات گفته شده تا درامتحان ازاستادان دانشگاه بحيث ممتحن وازروساي دانشکده ها بحيث کنترول کنندگان استفاده شود. اما هيات کانکورمکتوب وزارت را ناديده گرفته وبگفته اي آَقاي يوسفي هيات کانکورخودسرانه عمل کرده است .

بگفته اي آقاي يوسفي يکي از اعضاي هيات گفته است که: "رييس که ازوزارت اين مکتوب را امضا کرده چشمش درخواب بوده است . "

به همين دليل رييس دانشگاه باميا ن استعفاي خودرا اعلام نموده گفت:" من اين رفتاررا توهين به اين موسسه وتوهين به خودمي دانم. "

وي اضافه نمودکه:"همکاري از طرف وزارت با اين موسسه(دانشگاه باميان) وجودندارد و درصورتي که همکاري وجودنداشته باشد،موجوديت رييس دراين موسسه لازم نيست."

آقاي يوسفي ازرسانه ها تقاضانموده گفت:" صداي من را به تمام مردم افغانستان برسانيد. "

اما آقاي تنگاررييس هيات کانکوردر موردگفت:"مابا رييس دانشگاه مشکل نداشته ونداريم واينها جواب مکتوب را هرطوري که لازم مي دانند بنويسند."

امتحان کانکودرفضاي باز

روزدوشنبه 28عقرب امتحان کانکوربراي ورود به دانشگاه درحوزه باميان اخذگرديد. دراين امتحان فارغان صنوف دوازده سال 1386ولايات باميان ودايکندي شرکت داشتند. درمجموع 810نفر ازفارغان مکاتب اعم ازدختروپسرشرکت نموده بودندکه ازجمله 88 نفر آنان را دختران تشکيل مي دادند.

بنابرگفته مقامات رسمي 180 تن ازاشتراک کنندگان اين امتحان را دانش آموزان ولايت دايکندي تشکيل مي دادند.

امتحان امسال با شکايات فروان مسوولين دانشگاه باميان و شماري ازامتحان دهندگان ازهيات کانکورهمراه بوده است.

درعين حال برخي ازشرکت کنندگان امتحان کانکورازچگونگي امتحان اظهاررضايت مي نمايند.

سيدمحمدحسين که ازولسوالي ورس ولايت باميان دراين امتحان شرکت کرده بود مي گويد:"امتحان کانکور دريک فضاي کاملا آزاد برگزار گرديده بود . "

وي علاوه کرد:«هيات کانکورخيلي قانوني عمل کرد وحق هيچ کسي تلف نشده است ».

اما درمقابل شماري ازشرکت کنندگان مي گويند: درحالي که اتاق هاي درسي کاملاً خالي بودند امتحان درفضاي بازوسرد برگزارشد.

مسوولين دانشگاه ازجمله رييس دانشگاه باميان نيزازبرخورد هيات کانکورشکايت نموده آن را خلاف قانون وعرف تحصيلات عالي مي دانند.

غلام عباس خوشحال يکي ازدانشجويان دانشگاه باميان که سال اخيرش را دردانشگاه سپري مي کند ،گفت:

"امتحان کانکورامسال درباميان ،نسبت به سال گذشته خيلي به شکل بدآن برگزارشد وهيات کانکوربا متعلمين بسياررفتارخشن داشت."

آقاي خوشحال درمورد اين که برچه مبنا ادعاي برخورد خشن را مي نمايد گفت :

با اين که تمام صنف هاي دانشگاه خالي بود متعلمين رادرهواي سرد زمستاني باميان ودربالاي بام "خانه اي علم" وصحن دانشگاه گذاشته امتحان را درفضاي بازاخذنمودند."

پس ازامتحان بسياري ازشرکت کنندگان دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان مي گفتند:پارچه هاي امتحان رازودترازوقت تعيين شده جمع آوري شده است.

آقاي رضا يکتن از اين متعلمين حتابالاترازادعانموده، گفت: "يکتعدادازمتعلمين تا نيم ساعت بعداز شروع امتحان سرگردان بودندوجاي مشخص نداشتند."

درامتحان کانکورمعمولاً پس ازاعلام نتايج سروصداهاي بلند مي شود اما اين باردرآغازشرکت کنندگان امتحان کانکورازبي کفايتي هيات کانکورشاکي اند.

مطالب مرتبط

آگهی