رييس جمهور: با افغاني ساختن انتخابات، زمينه مداخله را کاهش ميدهيم | افغانستان | DW | 20.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

رييس جمهور: با افغاني ساختن انتخابات، زمينه مداخله را کاهش ميدهيم

آخرين دور تقنينيه شوراي ملي افغانستان با سخنان کرزي درمورد انتخابات افغاني شده ، کميسيوني براي مذاکره با ناتو درباره تلفات مردم غيرنظامي ، انتقاد ازجنگجويان طالب وحزب اسلامي ومعرفي دوباره مکلفيت زيربيرق آغاز يافت .

کرزی آن اعضای حزب اسلامی و طالبان را که علیه حکومت می جنگند عامل نا آرامیها خواند

کرزی آن اعضای حزب اسلامی و طالبان را که علیه حکومت می جنگند عامل نا آرامیها خواند

حامد کرزي، ميگويد پروسهي انتخابات را افغاني ميسازد و يک کميسيون افغاني را ايجاد ميکند تا در مورد تلاشيها و بازداشتهاي "خودسرانه"ي نيروهاي خارجي، با ناتو مذاکره کند.

رييس جمهور گفت، با اصلاح ترکيب کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، زمينه مداخله ديگران را کاهش ميدهد.

اخيرا گزارش شد که در روزهايي که اعضاي پارلمان کشور در تعطيلي زمستاني به سر ميبردند، رييس جمهور کرزي قانون انتخابات را تعديل و تصويب کرده است. هرچند قانون تعديلشدهي انتخابات انتشار نيافته، گفته ميشود در ساختار کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي تغييرات اساسي رونما شده است.

حامد کرزي امروز در اولين روز شروع جلسات پارلمان کشور با اشاره به مشکلاتي که در انتخابات گذشتهي رياست جمهوري وجود داشت، گفت: "من نخستين قدمها را در راه رفع اين مشکل، با درنظرداشت تجاربي که از انتخابات گذشته گرفته ايم، برداشته ام. با اصلاح ترکيب کميسيون شکايات انتخاباتي و افغاني ساختن پروسه انتخابات زمينهي مداخلهي ديگران کاهش خواهد يافت".

پيش از اين سه نفر از سوي دفتر نمايندگي ملل متحد در کابل، به حيث اعضا و رييس کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، فعاليت ميکردند.

رئیس جمهور افغانستان خواهان تشکیل کمیسیونی است که مسئله قربانیان حملات هوایی دربین مردم ملکی را با مقامات ناتو مورد غور ومشورت قرار دهد

رئیس جمهور افغانستان خواهان تشکیل کمیسیونی است که مسئله قربانیان حملات هوایی دربین مردم ملکی را با مقامات ناتو مورد غور ومشورت قرار دهد

گزارش شده است که در فرمان تقنيني رييس جمهور، هيچ نمايندهاي از دفتر ملل متحد در اين کميسيون درنظر گرفته نشده است. براساس گزارشها، براساس قانون تعديل شده يا فرمان تقنيني، يک نفر از سوي مشرانو جرگه که عضو مشرانو جرگه نباشد، يک نفر نيز از سوي ولسي جرگه که عضو آن نباشد، يک نفر از سوي ستره محکمه، يک نفر از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر و يک نفر ديگر نيز از سوي رييس جمهور، به حيث اعضاي پنجگانهي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي در نظر گرفته شده اند.

هرچند اين قانون بايد از تصويب پارلمان بگذرد، اما براساس مادهي 109 قانون اساسي "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهي تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نميتواند".

به گفتهي سرور جوادي، عضو مجلس نمايندگان کشور، براساس اين مادهي قانون اساسي، تعديل قانون انتخابات ممکن نيست.

با اين وجود، رييس جمهور کرزي در خلال تعطيلي پارلمان ميتواند فرمان تقنيني صادر کند. اما سرور جوادي ميگويد فرمان تقنيني رييس جمهور نيز شرايط خود را دارد: "اگر فرمان تقنيني هم باشد، بازهم مطابق ماده هفتاد و نهم قانون اساسي با شرايط و قيوداتي صادر شده ميتواند که از جمله (شرايط) ضرورت عاجل است و پس از شروع به کار پارلمان ظرف سي روز بايد به پارلمان اين قانون ارجاع شود و پارلمان اگر تاييد ميکند، قانون است و اگر لغو ميکند، قانونيت ندارد".

Flash-Galerie Wahlen Afghanistan

An Afghan police officer is seen on alert, on his heavy machine gun near the compound where presidential candidate Sarwar Ahmadzai attended in a campaign in Jalalabad, Nangarhar province, east of Kabul, Afghanistan on Sunday, Aug. 9, 2009. Afghans will head to the polls on Aug. 20 to elect the new president for the second time in the country's history. (AP Photo/Rahmat Gul)

رييس جمهور امروز اشارهاي به اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات نکرد. درحالي که بعد از انتخابات جنجالبرانگيز رياست جمهوري گذشته، انتقادها در مورد عملکرد کميسيون انتخابات افزايش يافت، تاحدي که برخي کشورهاي تمويل کننده، تامين بودجهي انتخابات را منوط به اصلاحات در اين کميسيون کردند. پارلمان کشور نيز زماني که بودجه انتخابات از سوي حکومت به مجلس فرستاده شد، گفت ابتدا بايد اصلاحات در کميسيون انتخابات وارد گردد، بعد از آن انتخابات برگزار گردد.

جوادي ميافزايد: "آنچه که بيشتر در اين دو سال اخير در پارلمان و بيرون از پارلمان در محافل نهادهاي مدني و رسانهها مورد بحث بود، آوردن اصلاحات در کميسيون انتخابات بود. اساسا از ديد پارلمان کميسيون مستقل انتخابات در مجموع يک کميسيون مستقل نيست".

کميسيوني براي مذاکره با ناتو

رييس جمهور کرزي گفت براي کاهش تلفات ملکي، تلاشهاي خودسرانهي خانهها و بازداشتهاي خودسرانه توسط نيروهاي خارجي، کميسيوني افغاني را ايجاد ميکند تا دراين رابطه با ناتو مذاکره کند.

رييس جمهور افزود: "کمک جامعه جهاني به افغانستان، بايد به هيچ صورتي استقلال عمل و استقلال عدلي و قضايي افغانستان را محدود نسازد. آينده را بدون شک نميتوان و نميشود جز از تحقق حاکميت ملي، شکل داد".

رييس جمهور همواره در رابطه به اين موارد، از نيروهاي بينالمللي انتقاد کرده است. وي گفت تا زماني که اين مشکلات تمام نشود، کوششها و اعتراضهايش ادامه خواهد داشت.

کرزی برای حل منازعات انتخاباتی می خواهد هیچ خارجی درکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حضور نداشته باشد

کرزی برای حل منازعات انتخاباتی می خواهد هیچ خارجی درکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حضور نداشته باشد

تير و تفنگ طالبان، عامل بدبختي کشور

در همين حال، رييس جمهور با تاکيد به تلاشها براي مصالحه، طالبان و حزب اسلامي را عامل بدبختي افغانستان خواند.

رييس جمهور با اشاره به کودک هشتسالهاي که براي تسليم شدن اجساد دوازده تن از اعضاي خانوادهي خود به شفاخانهي لشکرگاه رفته است، گفت: "البته بايد يادآوري کنم که تحريک طالبان و آن اعضاي حزب اسلامي و ديگراني که دست به جنگ ميزنند ، بدانند که قسمت بزرگي ملامتي اين طفلک بردوش شانههاي شان است. بدانند که از تير و تفنگ اينها است که اين ملت بدبخت شده".

مکلفيت عسکري

در همين حال، رييس جمهور کشور گفت زماني که صلح در کشور تامين شود، مکلفيت عسکري را راهاندازي ميکند.

رييس جمهور گفت: "يعني زماني که در کشور ما صلح حکمفرما شد، امنيت آمد، و قراري شد و آرامي شد، دوباره دورهي مکلفيت را به وطن خود معرفي کنيم تا جوانان وطن ما از هرگوشه و کنار کشور با هم جمع شوند، از يک ولايت به ديگر ولايت به ديگر ولايت، تا به اين ترتيب هم جوانان وطن ما باهم آشنا شوند و دوست شوند و هم جوانان وطن ما با خدمت به وطن و نظام خود، دورهي مکلفيت خود را سپري کرده باشند".

رييس جمهور افزود که تعداد و تجهيزات نيروهاي داخلي را بايد براساس امکانات و منابع کشور، عيار ساخت.

شوراي ملي کشور، آخرين دور کاري خود را امروز شروع نمود. هرچند زمان کار شوراي ملي به تاريخ اول سرطان سال آيندهي خورشيدي به پايان ميرسد، اما براساس اعلام کميسيون انتخابات، انتخابات پارلماني با چهار ماه تعويق در بيستوهفتم ماه سنبله سال آيندهي خورشيدي برگزار ميگردد. هنوز سرنوشت خلاي چهار ماههي پارلماني واضح نيست.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی