روند خلع سلاح وملکی سازی / گفت وگوباجنرال عظیمی | مصاحبه ها | DW | 08.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

روند خلع سلاح وملکی سازی / گفت وگوباجنرال عظیمی

با آنکه مسوولین وزارت دفاع ملی افغانستان ومسوولین برنامه ی خلع سلاح وملکی سازی افراد مسلح غیرمسوول درافغانستان ازروند جمع آوری سلاح وملکی سازی که موسوم به آغازنویادمی شود ، اظهارخوشبینی نموده اند با آنهم جمع آوری سلاح در ولایت تازه تاسیس پنجشیر به کند ی پیش می رود.

default

گرچه علت کندی این روند مسایل فنی وتکنیکی گفته شده است اما شماری نگران مخالفت نمودن احتمالی فرماندهان محلی با این روند ، اند.

آقای جنرال محمد ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان دریک گفت وگوی ویژه با صدای آلمان ضمن تصریح آنکه آنها با هیچگونه مشکل درروند خلع سلاح وملکی سازی مواجه نبوده از پیشرفت آن اظهار رضایت وخوشی نمود .

آقای عظیمی همچنان یاد آورشد که وزارت دفاع افغانستان ازبرنامه ازپیش تعیین شده ی ملکی سازی جلوبوده وزمان گراف این روند را تغییرداده پیش از زمان تعیین شده به پایان خواهد رساند.عظیمی افزود : محوراصلی دولت جمع آوری سلاح های سنگین بوده که تا کنون درحدود نودوهفت درصد سلاح های سنگین درسراسرافغانستان جمع آوری شده ودراختیاراردوی ملی قراردارد. همچنان برنامه ی ملکی سازی یاDDR درحدود 65تا 70% تطبیق شده ودرحدود 37 هزارنفربه برنامه ی ملکی سازی پیوسته که بیش از32 هزارشان به زندگی ملکی ادامه می دهند.

آقای عظیمی درضمن ازبرنامه ی کمک وامداد برای کسانیکه دراین روند شرکت نموده اند یادآوری نموده گفت : درقدم نخست برای خلع سلاح شدگان کمک های نقدی مانند معاش های 350 تا 650 دالری صورت می گیرد. همچنان قرضه ها ی کوچک ،سفرها خارجی ودرصورتیکه توانایی موجود باشد ، پست های محیطی نیزدرنظرگرفته شده وبرنامه های دیگر نیزبرای آنکه بتوانند مانند دیگران به زندگی شان ادامه بدهند صورت خواهد گرفت .

تمامی گفت وگوبا آقای جنرال عظیمی را دربخش صوتی همین صفحه می توانید بشنوید.

مطالب مرتبط

آگهی