روشن :آقای خرم درصددمحدود ساختن آزادی مطبوعات است . | مصاحبه ها | DW | 24.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

روشن :آقای خرم درصددمحدود ساختن آزادی مطبوعات است .

نجیب روشن : دلیل کناره گیری من شیوه فکری وعملکردهای آقای وزیراطلاعات وفرهنگ است که کارهای مرا در رابطه با رادیو تلویزیون ناممکن می سازد. اول ؛ایشان طرفداریک دستگاه تبلیغات دولتی اند ومن طرافداریک دستگاه دارای خط خدمات عامه هستم وازلحاظ عملی ایشان تمام کارمندان که من تازه به رادیوتلویزیون آورده بودم واکثرآنها جوانان بودند وبه کارهای جدید ومدرن آشنابودندبا بی حرمتی ازرادیو تلویزیون اخراج کردند. حتا کودکان که

روشن: آقای وزیراطلاعات وفرهنگ جانبداریک برنامه فرهنگی افغانستان شمول نیست ؛ بلکه به شدت قومگرا است.

روشن: " آقای وزیراطلاعات وفرهنگ جانبداریک برنامه فرهنگی افغانستان شمول نیست ؛ بلکه به شدت قومگرا است."

دربرنامه های کودکان سهم می گرفتند اخراج نمودند.

گفتگوبا نجیب روشن رییس عمومی رادیو وتلویزیون افغانستان

دویچه ویله : آقای روشن؛ شما تقریباً دوسال پیش با برنامه های بسیارزیاد به حیث رییس عمومی رادیو تلویزیون افغانستان آغازبه کار و امروزازوظیفه کناره گیری کردید. دلیل کناره گیری شما چیست؟

نجیب روشن : دلیل کناره گیری من شیوه فکری وعملکردهای آقای وزیراطلاعات وفرهنگ است که کارهای مرا در رابطه با رادیو تلویزیون ناممکن می سازد. اول ؛ ایشان طرفداریک دستگاه تبلیغات دولتی اند ومن طرافداریک دستگاه دارای خط خدمات عامه هستم و ازلحاظ عملی ایشان تمام کارمندان که من تازه به رادیوتلویزیون آورده بودم واکثرآنها جوانان بودندو به کارهای جدید ومدرن آشنابودندبا بی حرمتی ازرادیو تلویزیون اخراج کردند. حتا کودکان که دربرنامه های کودکان سهم می گرفتند اخراج نمودند.

درضمن مدیران را که خودش می خواست بدون مشوره با من استخدام نموده وحتا درپناه بیش از50 نفرافراد مسلح وارد رادیو تلویزیون شده ویک مدیررا اخراج نموده ویک نفر دیگر را بجای او دربخش شبکه خبری انتصاب نموده است. ازجانب دیگر آقای وزیراطلاعات وفرهنگ جانبداریک برنامه فرهنگی افغانستان شمول نیست ؛ بلکه به شدت قومگرا است .می خواهد به یک قوم مشخص خدمت کند.اما درحقیقت به این قوم لطمه وارد خواهد کرد.

چون به وحدت ملی افغانستان کمک نمی کند. بناءً با این گونه واین وشیوه ای کاروزیراطلاعات وفرهنگ زمینه هرگونه کار وتغییرات را که من آغازکرده بودم و دربین مردم ازعتماد واعتباربسیارزیاد برخوردارشده بود ، زمینه تمام این کارهار بسته شده ودیگرامکان کار درآن دستگاه نبود . بناءً من از رادیو تلویزیون افغانستان امروز استعفا داده ام واستعفانامه خود را به جناب آقای حامدکرزی رییس جمهوری ارسال کردم .

دویچه ویله : آیا آقای کرزی استعفای شمارا مورد قبول قرارداده است؟

نجیب روشن : تا هنوز نمی دانم؛ زیرا من تازه یک ساعت قبل استعفا نامه ای خود را پیش نموده ام . به هرصورت تصمیم آنها قابل احترام است . اما تصمیم من قطعی است که نمی توانم دردستگاه دولت افغانستان کارکنم با وجود این که من طرفداراستحکام نظام افغانستان وجابنداراستحکام موقف جناب حامد کرزی رییس جمهوراستم.

اما امکانات کار در رادیو تلویزیون ودرمجموع دستگاه دولت با تجربه پانزده ماهه من برای من ناممکن است. من افغانستان کشورم را ترک نخواهم گفت با عنوان یک معلم اجیرویا دروظایف مشورتی دربخش مطبوعات کارخواهم کرد.

دویچه ویله : آقای روشن؛ آیا شما قبلاً درمورد برخورد آقای خرم ودرمورد برنامه های آقای خرم به آقای حامدکرزی شکایت نموده بودید؟

نجیب روشن : من تا جای که امکان دید و بازدید با آقای رییس جمهور بوده ، دقیقاً این اطلاعات را دراختیارشان گذاشته ام وایشان درجریان این قضایاهستند.

دویچه ویله: واکنش آقای کرزی دراین مورد چه بوده است؟

نجیب روشن : جناب رییس جمهوری بیشترطرفدارتفاهم میان من و وزیراطلاعات وفرهنگ بود. اما ازآنجایی که جناب آقای رییس جمهوردرمجموع با کارهای فراوان درافغانستان مشغول است، ورادیو تلویزیون یکی ازکارهای کوچک ایشان است ، بیشترطرفدارتفاهم میان من وآقای وزیراطلاعات وفرهنگ بود. که البته این تفاهم دربین دو جهان بینی متفاوت ،غیرممکن است . دوجهان بینی که یکی استبدادی ویکی از زاویه قومگرایی ودرمقابل خواهان دموکراسی ، درچنین حالت تفاهم ناممکن است.

دویچه ویله : اما قسمیکه شما می گویید ؛آقای خرم درصددمحدود ساختن آزادی مطبوعات درافغانستان است . این خود یک خطربزرگ برای دموکراسی درافغانستان است . درکل برای شکل گیری فرهنگ شهروندی درافغانستان است ؛ یعنی یک موضوع کوچک نیست ؛آقای کرزی دقیقاً چه واکنش داشته است؟

دویچه ویله : دراین مورد شما باید با آقای کرزی مصاحبه کنید وازایشان خواهان معلومات شوید. اما تاجایی که من می توانم بگویم این است که وزیراطلاعات وفرهنگ درصدد محدود کردن آزادی های مطبوعات است . حتا توافقات که دولت افغانستان با مجامع بین المللی در رابطه با خدمات عامه شدن رادیوتلویزیون درکنفرانس لندن ودربانکاک انجام داده وپذیرفته است . باید این دستگاه به دستگاه خدمات عامه تبدیل شود ، اقدامات اخیرآقای وزیراطلاعات وفرهنگ همچنان برعلیه این توافقات می باشد. وحرکت کلی ایشان درجهت محدود کردن مطبوعات وآزادی هایی که در5 سال اخیربه دست آمده است ، می باشد.

دویچه ویله : آقای روشن چه باید صورت تا این که شما استعفای تان را پس بگیرید؟

نجیب روشن : اگرجناب آقای رییس جمهوری فرمان بدهند که رادیو تلویزیون افغانستان یک نهاد مستقل شود واین ازجانب یک کمیسیون که ازبخشهای مختلف اجتماعی وسیاسی بیایند، اداره شود وازدخالتهای وزارت اطلاعات وفرهنگ کاملاً دورشود. دراین صورت امکان صلاحات را که ما آغازکردیم دررادیو وتلویزیون امکان پذیراست .

دویچه ویله : اگراستعفای شما مورد قبول قرارگیرد برنامه های آینده شما چه خواهدبود؟

نجیب روشن : من افغانستان را ترک نخواهم گفت ، دربخش فرهنگی فعالیت خواهم داشت .

دویچه ویله : آقای روشن تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی