روزنامههاي شنبه کابل: جنگ پاکستان و هندوستان در افغانستان | افغانستان | DW | 27.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

روزنامههاي شنبه کابل: جنگ پاکستان و هندوستان در افغانستان

تقابل پاکستان با هندوستان و ضعف دستگاههاي امنيتي کشور در جلوگيري از حملات تروريستي، موضوعهاي اصلي روزنامههاي امروز چاپ کابل ميباشند.

بسیاری روزنامه های پایتخت افغانستان براین نظر اند که افغانستان میدان جنگ عوضی هند وپاکستان شده است

بسیاری روزنامه های پایتخت افغانستان براین نظر اند که افغانستان میدان جنگ عوضی هند وپاکستان شده است

روز گذشته حملهي انتحاري در شهر نو کابل، باعث کشته شدن هفده تن و زخمي شدن حدود 38 تن ديگر گرديد. در اين حملات که بر مهمانهخانهاي که شهروندان هندي اقامت داشتند صورت گرفت، براساس گزارشها، برعلاوهي شهروندان فرانسه و ايتاليا، تعدادي از شهروندان هندي نيز کشته و زخمي شده اند.

روزنامهي "ماندگار" ، با اشاره به مذاکرات ميان هند و پاکستان، نوشته است که اين حمله "بيگمان از طرف سازمان استخباراتي پاکستان سازمان داده شده است".

به نوشتهي "ماندگار"، اين حمله "نشان ميدهد که جنگ پاکستان و هندوستان در افغانسنتان به شدت جريان دارد، اما با اين تفاوت که همواره اين پاکستان است که هند را رد کابل هدف قرار داده است".

به عقيدهي نويسندهي "ماندگار"، رسيدن حمله کنندگان در مرکز شهر و در نزديکي ادارات امنيتي، با وجود بازرسيهاي امنيتي، "سوالهاي تکراري زيادي را در پي دارد".

"ماندگار" با اشاره به فساد در ارگانهاي پوليس کشور، مينويسد که يکي از دلايل اين ميدان دادن به دشمن به خصوص پاکستان اين است که حضور عناصر مخرب به خصوص "آياسآي" در برخي از ارگانهاي امنيتي ما چنان گسترده مينمايد که با توجه به اين برداشت نميتوان از آن ارگان، امنيت و آرامش براي مملکت را انتظار داشت".

حملهي انتحاري روز جمعه درحالي صورت گرفت که مذاکرات ميان هند و پاکستان به تازگي آغاز يافته بود.

روزنامهي "8صبح" ، حملهي ديروز را "با انگيزههاي خاص" دانسته، نوشته است که اين حمله به صورت عريان نشاندهندهي وابستگي گروه طالبان به استخبارات پاکستان است که از تحکيم روابط افغانستان با هند نگران است و ميخواهد آنرا اخلال کند.

به نوشتهي "8صبح "، برخي حلقهها در پاکستان تحت فشارهاي خارجي، مايل به حل مسايل مورد منازعه با هند هستند و طالبان چنين چيزي را براي خود خطرناک ميدانند.

نگارندهي " 8صبح " ميافزايد که دستگيري سران طالبان در پاکستان و تسليمدهي آنها به افغانستان و نيز توقع هند از پاکستان در ارتباط دستگيري رهبر لشکر طيبه، متهم اصلي حملات بمبيي، ميتواند چراغهاي سبز پاکستان به شمار رود و "ترس طالبان از اين است که اين تسليمدهي، راه را براي تسليم دادن ديگر فرماندهان طالبان باز کند".

" 8صبح " در مطلب اصلي خود از دستگاههاي امنيتي کشور انتقاد کرده، نگاشته است که نهادهاي امنيتي بايد در پي کشف حلقههاي حمايتي تروريستان در شهر ها باشد که "احتمالا از داخل نهادهاي امنتيي و استخباراتي به حمايت تروريستان و فراهم آوري زمينهي اجراي حملات به آنان، اقدام ميکنند".

"راه نجات"، ديگر روزنامهي چاپ کابل در سرمقالهي خود نوشته است که "در اين گونه حملات دقيق و برنامهريزي شده، معمولا پاي سازمان استخباراتي پاکستان در ميان است".

به نوشتهي "راه نجات"، پاکستان و هند، دو رقيب و دشمن ديرينه هستند که افغانستان را به صحنهي رقابت و زورآزمايي بين خود، تبديل نموده اند".

هرچند دولت افغانستان بارها تاکيد کرده است که از خاک افغانستان هيچ کشوري بر عليه کشوري ديگر استفاده کرده نميتواند، اما به نوشتهي روزنامههاي کابل، اين سومين باري است که هنديها به صورت مشخص، در افغانستان هدف قرار ميگيرند.

روزنامهي "افغانستان"، نوشته است که يکي از اهدف اين حمله، ممکن است اين باشد که آنهايي که اين گونه حملهها را سازماندهي ميکنند، به هر دليل مخالف نقش و حضور بيشتر هندوستان در مسايل افغانستان ميباشند و با راه اندازي اين گونه حملهها، ميخواهند روابط و مناسبات دو کشور را تحت تاثير قرار داده، و از علاقهمندي هندوستان به بازسازي کشور بکاهند.

نگارندهي "افغانستان" ميافزايد که برخي عوال دروني در هند و پاکستان و نيز عوامل بيروني، با عادي شدن روابط دو کشور سرناسازگاري دارند و در هنگام مذاکره و تفاهم سياسي دو کشور، اين گونه حملات تروريستي رخ ميدهد.

"آرمان ملي" مينويسد که حملهي روز جمعه "بار ديگر نشان داد که شهروندان هندي اهداف اولي مخالفان مسلح دولت افغانستان که زادهي "آياسآي" اند، ميباشد".

به نوشتهي "آرمان ملي"، "مداراي حکومت کرزي با گروههاي تروريستي، تروريستان را جرات بيشتر بخشيده تا بتوانند بر اهداف مورد نظرر شان حمله نمايند".

در همين حال، روزنامهي دولتي "هيواد " نوشته است که با توجه به حملات انتحاري روز گذشته، بازنگري در سيستم امنيتي، لازمي است.

به نوشتهي هيواد، مسوولان امنيتي بايد در برنامههاي امنيتي شان تجديد نظر کنند تا طالبان به داخل شهر داخل شده نتوانند.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی