روزجهاني مبارزه با جزاي اعدام | آلمان و جهان | DW | 10.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

روزجهاني مبارزه با جزاي اعدام

اتحاديه اروپا برا ي نخستين بار رسماً جزاي حکم اعدام را مورد بررسي وتوجه قرارداد. درعين حالا مقامات اتحاديه اروپا درپرتگال برسياست محو مجازات مرگ يا جزاي اعدام ، درسراسرجهان تاکيد نمودند.

درسال گذشته بنابرآمار و مدارک انتشاريافته 1591 مورد حکم اعدام درسراسرجهان اجراگرديده است.

درسال گذشته بنابرآمار و مدارک انتشاريافته 1591 مورد حکم اعدام درسراسرجهان اجراگرديده است.

اتحاديه همچنان اصرارنموده که مقامات ايالات متحده امريکا نيزازاين سياست پيروي وحمايت جدي بکنند.

69 کشوردرجهان تاکنون مجازات اعدام(مرگ) را درقانون جزايي شان دارند. تنها درسال گذشته بنابرآمار و مدارک انتشاريافته 1591 مورد حکم اعدام درسراسرجهان اجراگرديده است. اين درحاليست که بسياري ازموارد حکم اعدامها اعلام نمي شوند ويا مخفي نگهداشته مي شوند.

ازمجموع 1591 مورد حکم اعدامها بيشترين رقم درچين عملي شده است. بنابرمدارک سازمانهاي حقوق بشردرسال گذشته درچين 1000 مورد حکم اعدام به اجرا درآمده است.

درافغانستان نيزدوروزقبل از روزجهاني مبارزه با اجراي حکم اعدام دريک روز 15 نفراعدام گرديدند.

نماينده ي ويژه سازمان ملل متحد درکابل ازاجراي حکم اعدام انتقادنموده است. دولت اجراي حکم اعدام را براي تطبيق قانون وتحکيم نظم وثبات قانوني دانسته است. حامدکرزي باتاکيد براجراي حکم اعدام جنايتکاران ، راهزنان، ودهشت افگنان گفته است اين عمل درآينده نيزتکرارخواهد شد.

گفتگوبادکترسیماسمررییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درزمینه را می توانید دربخش صوتی همین صفحه بشنوید.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط