روزانه 700 تا 1000 مهاجر افغان از ايران به افغانستان برمي گردند | مجله حقوق بشر | DW | 24.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

روزانه 700 تا 1000 مهاجر افغان از ايران به افغانستان برمي گردند

پنج ميليون افغان در جهان پناهنده اند. بيشتر مهاجرين افغان در دو کشور همسايه افغانستان ايران و پاکستان مهاجر شده اند. که اين مهاجرين در ديارمهاجرت و بعد از عودت به کشور با مشکلات و نا هنجاريهاي فراوان روبروهستند.

زنان مهاجر افغان به هنگام دست دوزی جهت تامین مخارج زندگی در زاهدان ایران

زنان مهاجر افغان به هنگام دست دوزی جهت تامین مخارج زندگی در زاهدان ایران

شاه محمد محق رئيس امورمهاجرين وعودت کننده گان هرات مي گويد:" در حدود2 ميليون مهاجر افغان در ايران زندگي مي کنند که 750 هزارنفر از آنان داراي مدارک قانوني هستند. او ادامه داد؛ طبق گزارشاتي که ما داريم بيشتر از300 هزار مهاجرغير قانوني درايران بود وباش دارند که 150 هزار نفر آنان در حال رفت وآمد هستند.

سيد محمد مومند باشنده ولايت فارياب بوده است. او بر اثر فشارهاي اقتصادي و نبود کار در زمان طالبان به ايران مهاجر شده و درولايت زاهدان کشورايران مصروف به کار بوده است. حالا سيد محمد در کمپ مهاجرين وبيجا شده گان ولايت هرات همراه با خانواده اش به سرمي برد. سيد محمد از نبود کار در ايران و وضعيت بد اقتصادي درافغانستان شکايت دارد.

کارشناسان عوامل مختلف را در مهاجرت افغانها دخيل مي دانند. آنان نبود امکانات رفاهي ، نبود شغل وامنيت شغلي؛ فقر وعدم دسترسي به امکانات آموزشي را نام مي گيرند.

داکترظريف احمد اکبريان مي گويد؛ زير ساختهاي بنيادي افغانستان در طي سالهاي جنگ بر باد رفته است واين امرباعث شده است تا زمينه کار و آموزش درافغانستان کمتر وجود داشته باشد. وي يکي از دلايل ديگرمهاجرت افغانها را نبود امنيت بيان مي کند.

نبود کار عمده ترين دليل مهاجرت افغانها به شمار مي رود. افغانها که به جهت کار يابي به کشورها ي ديگر مهاجر مي شوند درخارج از کشور با مشکلات عديده يي مواجه مي شوند يکي از اين مشکلات عدم پذيرش مهاجرين افغان از سوي کشورهاي ديگر و زندگي غير قانوني آنها مي باشد. تعدادي از اين مهاجرين در مدت اندکي دوباره دستگير شده و به کشورعودت داده مي شوند.

یک زن مهاجر برگشته ازایران درکمپ مسلخ هرات به دلیل فقدان مواد غذایی گریه می کند

یک زن مهاجر برگشته ازایران درکمپ مسلخ هرات به دلیل فقدان مواد غذایی گریه می کند

شاه محمد محق رئيس عودت مهاجرين ولايت هرات مي گويد، در هر شبانه روزبيشتر از يک هزارنفر از مرزعبور کرده و به ايران مي روند و باز به همين تعداد نيز به کشور عودت داده مي شوند که اين اشخاص کساني هستند که در ايران دستيگر مي شوند ويا هم خودشان ايران را ترک مي کنند.

نفس گل يکي از باشنده گان هرات چند روز قبل از ايران بازگشته است. او دليل عودت خويش را نبود زمينه کاربراي شوهرش در ايران بيان مي کند ين خانم مي گويد؛ شوهرش بنا بوده وچندي قبل که مصروف به کار بوده دستگيرشده وبعدا بدون اطلاع خانواده اش به افغانستان عودت داده شده است وبعد از مدتي وي نيز مجبورشده تا به افغانستان عودت کند.

مهاجرين بازگشته از ايران که بيشتر از مرز نيمروز به کشور عودت داده مي شوند و تعداد آنها روزانه به 700 تا 1000 نفرمي رسد با مشکلات زيادي گريبان گيرهستندو آنان از نبود سرپناه و امکانات مالي شکايت دارند. گفته مي شود شماري از اين مهاجرين در ولايت هاي نيمروز و هرات در مساجد زندگي مي کنند و دست به گدايي مي زنند.

البته همه روزه تعداد زيادي از مهاجرين که از نهايت فقربه ستوه آمده اند و درهرات نيز برايشان زمينه کاريابي ميسر نشده است. خانوادگي دست به گدايي مي زنند. زنان همراه اطفال در کنار خيابانها ودر زيرآفتاب سوزان ومردان با چهره هاي پرازدرد و مجبوريت به اميد يافتن مقداري اندک پول براي خريد نان روزانه اطفالشان دست به سوي اين وآن دراز مي کنند.

داکتر اکبريان راه بيرون رفت ازاين مشکلات را اعمال سياستهاي درست اقتصادي – اجتماعي و بنيادي درکشور بيان مي کند.

مسئولين رياست امور مهاجرين وعودت کننده ها درولايت هرات مي گويند؛ در حدود دو هزار نفر درکمپ هاي مهاجرين وبيجا شده گان در اين ولايت زندگي مي کنند اما آنان تعداد بيجا شده گان داخلي در اين ولايت را بالغ بر 50 هزار نفرذکر مي کنند.

گزارشگر: پروانه علي زاده

ويراستار: رسول رحيم

آگهی