روابط وهمکاريهاي اقتصادي ايران وتاجيکستان | آلمان و جهان | DW | 17.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

روابط وهمکاريهاي اقتصادي ايران وتاجيکستان

جمهوري اسلامي ايران هژده سال قبل يکي ازاولين کشورهاي بود که استقلال جمهوري تاجيکستان را بعد ازفروپاشي اتحادشوروي پيشين برسميت شناخته و سفارت ايران در دوشنبه شهرازهمان آغازشروع به فعاليت نمود.

default

ايران وتاجيکستان دوکشورباپيشينه هزاران سال روابط زباني فرهنگي وهمچنان باداشتن بيشترازهژده سال روابط ديپلماتيک فعال دوجانبه درمنطقه حضورفعال دارند، امابيشترين ساکنان اين دوکشورشناخت کافي از کشورهاي همديگرندارند.

Dushanbeh, die Hauptstadt von Tajikistan

دراين زمينه مسوولان سفارت ايران دردوشنبه گفته اند، طي يک نظرسنجي اي که درآن کشورصورت گرفته است کمترازپنجاه درصد ايرانيان بانام تاجيکستان آشنايي دارند.

اين درحاليست که براساس يک نظرسنجي بيشتراز90 درصد تاجيکستاني ها با نام جمهوري اسلامي آشناهستند.

کارشناسان اين تفاوت را ازديدگاه هاي مختلف ارزيابي مي نمايند. برخي ازتحليلگران امور اقتصادي مي گويند، يکي ازعامل هاي اساسي براي معرفي کشورها درحوزه هاي مربوط ، داشتن اقتصاد پيشرفته ومدرن است، که تاجيکستان امروزي يکي ازکشورهاي فقيردرمنطقه دانسته مي شود.

عبدالمنصورنورف، تحليلگرمسايل بين المللي، ضمن آن که اقتصاد، روابط ورزشي درکشورها، روابط وسيع بين المللي را جزمعرفي کشورهامي داند، به روابط وسيع فرهنگي کشورهابيشترتأکيد مي دارد. باوجودي که ايران درسالهاي اخيردرزمينه هاي رشد اقتصادي بويژه احداث نيروگاه هاي آبي، راه سازي وکندن تونل استقلال که شمال اين کشور را به مرکزپيوست مي نمايد باتجيکيستان همکاري نموده است،امامسوولان سفارت ايران دردوشنبه ازنا هماهنگي برخي ازنهادهاي دولتي باسرمايه گذاران ايراني ابرازنگراني کرده اند.

Dushanbeh, die Hauptstadt von Tajikistan

علي اضغرشعردوست، سفيرايران درتاجيکستان، گفته است، هرچندرييس جمهوري اين کشوربراي فراهم سازي شرايط مناسب کاري به سرمايه گذاران خارجي وداخلي وبرطرف کردن مشکلات قبلي به مسوولان دستورهاي لازم داده است،امابرخي ازساختار هاي پاياني دولت مانع رشد سرمايه گذاري خارجي ها مي شوند.

اما صدرالدين سفرف، متخصص امورسرمايه گذاري خارجي کميته دولتي سرمايه گذاري واموال دولتي تاجيکستان مي گويد: " تاهنوزکدام شکايت رسمي ازهيچ سرمايه گذارخارجي تحويل اين اداره نگرديده است تاموردبررسي قرارگيرد."

اين درحاليست که برخي ازتحليلگران اموراقتصادي باتأييد انتقاد سفيرايران مي گويند، اين بارنخست نيست،قبلأسرمايه گذاران انگليسي نيزباچنين مشکلات مواجه شده و تاجيکستان را ترک کرده بودند.

علي اکبرعبدالله يف، يکي ازمقامات کميته مبارزه بافساداداري، ضمن آن که موجوديت اين گونه رويدادها را تأييدمي کند،همچنان مي افزايد: قبلأنيزچنين شکايت هارا دريافت کرده است."

کارشناسان ي گانه راه حل مشکلات سرمايه گذاران خارجي ونهادهاي پاياني دولت راکنترول بيشترارگان هاي بلندپايه دولتي عنوان مي کنند.

حسیب دروازی- دوشنبه شهر

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی