روابط هند با افغانستان / گفتگوبا ظهورافغان | مصاحبه ها | DW | 12.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

روابط هند با افغانستان / گفتگوبا ظهورافغان

"من فکرنمي کنم که افغانستان بخواهد ازهند درمقابل پاکستان استفاده بکند. چنين سياستي تاهنوز درافغانستان فکرنمي کنم مطرح باشد که گويا استراتژي درازمدت طرح شده باشد که ازکمک هاي هندوستان عليه پاکستان استفاده شود."

اينکه هندوستان نسبت به ديگرهمسايه ها دلچسپي گرفته که به افغانستان کمک بکند افغانستان بايد ازآن استقبال بکند.

"اينکه هندوستان نسبت به ديگرهمسايه ها دلچسپي گرفته که به افغانستان کمک بکند افغانستان بايد ازآن استقبال بکند."

حامد کرزي با يک هيات بلندپايه اي دولتي براي ديداروگفتگو وعقد قراردادهاي با هندوستان برا ي چهارروز به هندوستان سفرنموده است . هند پس ازسقوط طالبان يکي ازکشورهاي است که کمک هاي فراوان ومفيدي درعرصه هاي مختلف اقتصادي وفرهنگي به افغانستان نموده ازدوستان خوبي افغانستان به شمارمي رود . دوکشورعلايق فراوان به يکديگرداشته وسابقه اي طولاني بايکديگرداشته اند.

چگونگي روابط دوکشوروسياست هاي جاري دوکشور را درگفتگويي با ظهورافغان تحليگروروزنامه نگارافغانستان درميان گذاشته ايم :

دويچه ويله : آقاي ظهورافغان ؛آيا شما با اين نظرموافق هستيد که هندوستان يگانه کشورمنطقه ونزديک به افغانستان است که خواهان صلح وثبات سياسي دراين کشورمي باشد؟

ظهورافغان : من کاملاً با اين نظرموافق هستم وروابط افغانستان وهندوستان وبه اصطلاح دوستي بين اين دوکشورازآزمون زمان هميشه سربلند برآمده ولي هندوستان اگرکمک هايي را به افغانستان کرده ، اگربه ياري مردم افغانستان شتافته درهرزماني ، چشم به اصطلاح تجاوزيا چشم به اين کشور را نداشته است. اين روابط کاملاً دوستانه وحتا آدم مي تواند بگويد که عاطفي وبي غرضانه بوده .

دويچه ويله : آقاي ظهورافغان شما بهترخبرداريد که مي گويند درسياست دوستي واقعي وجود ندارد . آيا اين که هندوستان به افغانستان کمک هاي کرده وکوشش هاي کرده روابط خوبي داشته باشد؛ دليل آن بيشتراين نبوده که افغانستان با پاکستان روابط خراب داشته باشد؟ چون هندوستان دشمن پاکستان حساب مي شود.

ظهورافغان : ببينيد ، افغانستان درگذشته هاهميشه وقتي که ازهمسايه هاي خود يا دمي کرد ازجملۀ همسايه خود هند را هم ياد مي کرد. يعني افغانستان با اين موضعگيري خود مي خواست حق تسلط پاکستان برکشمير را ناديده بگيرد واين روابط رفته رفته بين هردوکشور، که ازطريق پاکستان آسيب مي ديدند انکشاف کرده بودند. وتنها هندوستان نبوده که روابطش با پاکستان تيره بوده افغانستان هم هيچگاهي اززمان پيدايش پاکستان تاکنون ازپاکستان به اصطلاح روزي خوش نديده هميشه پاکستان بوده که جنجال هايي را براي افغانستان خلق کرده ودرگذشته رهبران دوکشورمي خواستند باتحکيم دوستي خود به نوعي پاکستان را زيرفشارداشته باشند. اماتاريخ اين را ثابت ساخته وقتي که هندوستان با پاکستان داخل جنگ شد. افغانستان به پاکستان تضمين داده که ازطريق سرحدات افغانستان هيچ خطري متوجه پاکستان نمي شود. يعني اين را آدم نمي تواند بکلي اين رقم نتيجه گيري بکند که گويا اتحاد بين افغانستان وهندوستان بخاطرضربه زدن به پاکستان است .

دويچه ويله: به نظرشما امروزهندوستان چه نفع دارد ازروابط نزديک با افغانستان ؟

ظهورافغان : من فکرمي کنم درقدم اول هندوستان مي خواهد که همان روابط گذشته را احيا بکند . افغانستان روابط بسيارنزديک کلتوري (فرهنگي) با هندوستان دارد . يکي هندوستان مي خواهد که اين بازارازدست ندهد. دوم – اين که هندوستان هم آرزو دارد که بتواند به کشورهاي آسياي ميانه برسد وهمچنان مال هندوستان ازطريق ايران به افغانستان ودرپهلوي آن هندوستان آرزو دارد که پايپ لاين تيل را ازايران ازطريق پاکستان انتقال بدهد . ازطرف ديگراگردرکليت آدم ببيند بعدازسفربوش به هندوستان که به اصطلاح هندوستان راصلاحيت دارترازپاکستان وانمود ساخته اين هم خودش مي تواند نقش داشته باشد . حتا پيشبيني مي شود که مثلث افغانستان ، هندوستان آمريکا درمنطقه بوجود بيايد. من فکرمي کنم که اين مسايل همه يکجا شده ، هند يک دلچسپي خاصي را درمورد افغانستان پيدا کرده است.

دويچه ويله : به نظرشما آيا اين درست است که بعضي ها ابراز مي کنند که نزديکي افغانستان به اتحاد جماهيرشوروي وقت ، باعث تحريک ابرقدرت ها وهمسايه ها گرديد دراخيرامرباعث تباهي افغانستان وامروزنزديکي ازحد بيشترباهندوستان به همان شکل باعث تحريک هرچه بيشترپاکستان ودرنتيجه به ضرر افغانستان نخواهدبود؟

ظهورافغان : ببينيد افغانستان درطول تاريخ خود هميشه کشوري بوده که درانزوا قرارداده شده بوده است . افغانستان خواهان دوستي درقدم اول با ايالات متحده آمريکابوده اما ازطرفي هرگاه مايوس مي شود ودلچسپي آمريکا به افغانستان به هيچ نوع به ظهورنمي رسد؛ افغانستان مجبوراً به دامن شوروي مي افتد . بخاطري که افغانستان به شما معلوم است که يک کشورفقيربود وازهرلحاظ درفقرزندگي مي کرد . ومن فکرمي کنم اين نزديکي افغانستان باعث تشويش آمدن روس ها نشده بلکه اين روسها بودند که مي خواستند به آب هاي گرم دست بيابند وازطريق افغانستان مي خواستند که عبوربکنند. اين که نتوانستند وچرا درافغانستان به اصطلاح گيرماندند اين گپ ديگريست که دراين برنامه ي شما نمي گنجد.

دويچه ويله : اما درمورد تحريک پاکستان ونزديکي هندوستان نظرشما چيست ؟

ظهورافغان : من فکرنمي کنم که افغانستان بخواهد ازهند درمقابل پاکستان استفاده بکند. چنين سياستي تاهنوز درافغانستان فکرنمي کنم مطرح باشد که گويا استراتژي درازمدت طرح شده باشد که ازکمک هاي هندوستان عليه پاکستان استفاده شود. افغانستان دراين مرحله به کمک نيازدارد واين کمک ازطرف هرکشوري که باشد افغانستان ازآن استقبال مي کند. اينکه هندوستان نسبت به ديگرهمسايه ها دلچسپي گرفته که به افغانستان کمک بکند افغانستان بايد ازآن استقبال بکند.

وهدف سفرآقاي کرزي هم همين است که اين کمک ها را هرچه بيشترجذب بکند. البته شايد اين مطمع نظرباشد ، بانظرداشت روابط هندوپاکستان افغانستان مي خواهد که ازاين موفقيت استفاده بيشتربکند. يعني کمک هار جلب بکند .اما به هيچ صورت به نظرمن آن گونه استراتژي مطرح نيست که درآن ابعاد نظامي مطرح باشد وافغانستان عليه پاکستان ازکمک هند استفاده کند.

دويچه ويله : به نظرشما ، افغانستان بايد چگونه سياستي را درپيش بگيرد تا بتواند دوستي پاکستان وهندوستان را باخود داشته باشد؟

ظهورافغان: من فکرمي کنم تامسايلي که درسرحدات ماوجود دارد ، حل نشود و تا اين که پاکستان بالاخره به حدود اربعه ي خود قناعت نکند ؛ مساله افغانستان وپاکستان حل شدني نيست وحل شده نمي تواند. ازطرف ديگراگربه اصطلاح کدام معجزه شود که سياست درپاکستان تغييربکند وقدرت دست کساني بيافتد که آنها افغانستان وتماميت ارضي اش را به رسميت بشناسد ومثل يک همسايه نيک با افغانستان برخورد بکند. اين گپ جداست . درغيرآن افغانستان مجبورخواهد بودکه امتيازبدهد ؛ هم به پاکستان وهم به ديگرهمسايه هاي خود . دريک حالت امتيازدهي است که افغانستان مي تواند ازشرهمسايه ها درامان مي ماند . امادر رابطه باهندوستان مساله فرق مي کند . روابط دوطرف روابط کلتوري (فرهنگي ) مي تواند بين اين دوکشوربدون درنظرداشت به اصطلاح مسايل که بين همسايگي است ، مطرح باشد واين دو کشورروابط کاملاً صميمانه مي تواند داشته باشند.

دويچه ويله : يک جهان تشکرازشما.

آگهی