رهبر جدايي طلبان باسک ها بازداشت شد | آلمان و جهان | DW | 22.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رهبر جدايي طلبان باسک ها بازداشت شد

فرانسيسکو خاوير لوپز پنيا، يکي ازرهبران سازمان ايتا که از 25 سال بدينسو درحالت فرار بسر مي برد، در شهر بوردوي فرانسه بازداشت شد.

فرانسيسکو خاوير لوپز پنيا فردشماره یک جدایی طلب سازمان ايتا

فرانسيسکو خاوير لوپز پنيا فردشماره یک سازمان جدایی طلب ايتا

فرانسه با بازداشت رهبر سازمان ايتا ضربۀ محکمي را بر پيکر اين سازمان وارد کرده است. سازمان ايتا، که پس از جنگ دوم جهاني براي استقلال سرزمين باسک در شمالشرق اسپانيا مبارزه مي کند، به فعاليت هاي هراس افگني متهم است.

الفردو پيرز روبالکا وزير داخلۀ اسپانيا نيز بازداشت فرانسيسکوخاويرلوپز پنيا را يک موفقيت بزرگ در مبارزات سالهاي اخير عليه سازمان ايتا مي خواند. وزير داخلۀ اسپانيا مي افزايد که اين يک بازداشت معمولي نبوده است زيرا لوپز پنيا مهمترين موقف سياسي و نظامي را در سازمان ايتا داشته است.

لوپز پنيا 49 ساله از دو سال بدينسو فرد شماره يک سازمان مخفي باسک ها به شمار مي رود. او از سال 1980 به اين طرف تحت پي گرد پليس قرار داشت و مدتي هم در کوبا مخفي بود.

گفته مي شود که او طراح چندين سوءقصد بوده اداره، استخدام و تربيۀ دهشت افگنان را بدوش داشته و کنترول بر انبار اسلحۀ سازمان ايتا را در دست داشت.

لوپز پنيا در سال 2006 در مذاکرات صلح ميان سازمان ايتا و حکومت اسپانيا شرکت نموده بود. پس از آنکه اين مذاکرات به ناکامي انجاميدند، او دوباره به فعاليت هاي علني هراس افگني پرداخت. زماني که او سه شنبه شب در شهر بوردوي فرانسه دستگير شد، با آواز بلند شعار مي داد: "آزادي براي باسک ها!"

فرانسه با بازداشت رهبر سازمان ايتا ضربۀ محکمي را بر پيکر اين سازمان وارد کرده است.

فرانسه با بازداشت رهبر سازمان ايتا ضربۀ محکمي را بر پيکر اين سازمان وارد کرده است.

دو مرد ديگر و يک زن هم، که از فعالان برجستۀ ايتا هستند، يکجا با لوپز پنيا بازداشت شده اند. يکي از اين مردان در پارلمان منطقوي باسک از حزب ملي گرا و طرفدار ايتا نمايندگي مي کرد.

خانم 34 ساله اي که دستگير شده است، سخنگوي ايتا بوده و مدتي مشاور مجتمع باسک ها در شهر کوچک اندوآين بود و يکي از افراد مورد اعتماد شهردار پيشين آنجا بشمار مي رفت.

وزير داخلۀ اسپانيا همچنان افزود که فرد ششم از فرانسه بوده و اعضاي سازمان ايتا را در کرايه گرفتن يک اپارتمان کمک کرده است. درين اپارتمان مواد منفجره، اسلحه و اسناد جعلي بدست آمده اند. همچنان در اطراف اپارتمان دو موتر با شماره هاي جعلي يافت شده اند. ازاين رو پليس به اين باور است که گروه ايتا درحال آمادگي گرفتن براي يک سوءقصد تازه بوده است.

در حالي که حکومت اسپانيا از يک ضربۀ محکم بر سازمان ايتا سخن مي گويد، سخنگوي حزب ملي گراي ميانه رو، که حکومت منطقوي باسک را در دست دارد، درمورد اين بازداشت ها ترديد نشان مي دهد. اين سخنگو گفته است: "نام هاي که در حلقاتي ياد شده اند که آنها در مورد مسوولان سازمان ايتا کمي معلومات دارند، با نام هاي افراد بازداشت شده مطابقت ندارند".

اما يک چيز ثابت است، و آن اين که اين عمليات سازمان ايتا را ضعيف مي سازد، اما آن را ازبين برده نمي تواند، چرا که اين گروه هراس افگن در گذشته توانسته است در ضربات مشابهي دوباره روي پايش بايستد.

مطالب مرتبط

آگهی