رهبران اتحاديه اروپا براي مذاکرات حياتي اي روي قرارداد قانون اساسي اجتماع کردند | آلمان و جهان | DW | 21.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

رهبران اتحاديه اروپا براي مذاکرات حياتي اي روي قرارداد قانون اساسي اجتماع کردند

رهبران اتحاديه اتحاديه اروپا براي مذاکرات حياتي اي روي قرارداد نوي پيرامون قانون اساسي اتحاديه اروپا که اصلاحات ساختارهاي نهادي را درآن مدنظرداشته باشد دربروسل اجتماع نموده اند.

میرکل می خواهد قرارداد جدید جانشین قانون اساسی رد شده گردد

میرکل می خواهد قرارداد جدید جانشین قانون اساسی رد شده گردد

عناصراساسي اين قرارداد؛ مناظرات تندي را دامن زده است ، هم پولند وهم بريتانيا هشدار داده اند درصورتي که نقاط نظرآنها به طورقناعت بخشي مورد عنايت قرارداده نشوند، آنها ازحق ويتوي شان استفاده مي کنند. پولند سيستم راي دهي اي را که توسط آلمان پيشنهاد شده است به شدت مورد انتقاد قرارداده وگفته است که اين سيستم به سود دولتهاي برزگ و به زيان دولتهاي کوچک تمام مي شود.

بريتانيا خواهان تضمينهايي است که حقوق اساسي ذکرشده درمنشوراتحاديه اروپا، قانون بريتانيا را که مخالف نفوذ اتحاديه اروپا درسياست خارجي است ، تغييرنمي دهد. اين قرارداد جديد درنظردارد جانشين قانون اساسي رد شده اي شود که ضمن مراجعه به آراي عمومي مردم درفرانسه و هالند قبول نه شدند.

آگهی