رقم افرادی که فکر میکنند افغانستان در مسیر درستی درحرکت است، کاهش یافته است | افغانستان | DW | 08.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

رقم افرادی که فکر میکنند افغانستان در مسیر درستی درحرکت است، کاهش یافته است

براساس تازهترین گزارش از بررسی نظرات مردم در مورد عملکرد پولیس، مردم در مورد عملکرد پولیس نظر مثبت دارند، اما رقم افرادی که فکر میکنند افغانستان در مسیر درستی درحرکت است، نسبت به گذشته کاهش یافته است.

مردم ناراض اند

مردم ناراض اند

"اکسور (ACSOR)"، مرکز پژوهش نظریاتی، اجتماعی و اقتصادی افغان که به همکاری برنامهی توسعهای ملل متحد این نظرخواهی را انجام داده است، میگوید در سال 2006، هشتاد درصد مردم به این نظر بودند که افغانستان در مسیر درستی در حرکت است، اما براساس تازهترین بررسی این مرکز، حدود 49 درصد مردم فکر میکنند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است و 31 درصد دیگر نیز گفته اند که کشور در مسیر غلط در حرکت است.

"اکسور" که در این نظرخواهی با 5256 نفر بالاتر از هجده سال در 34 ولایت کشور مصاحبه کرده، میگوید علیرغم این که در مجموع مصاحبه شوندگان نظر مثبت در مورد عملکرد پولیس داشته اند، اما در مورادی، شاکی نیز بوده اند.

به گفتهی این مرکز تحقیقی، 27 درصد مردم (بیشتر در کابل) گفته اند که پولیس از موقف خو سو استفاده میکنند. 65 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که افساران پولیس تجهیزات دفتر خویش را در امور شخصی خویش استفاده میکند. 39 درصد مردم به این عقیده هستند که تعدادی از پولیس در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند. 20 درصد دیگر نیز معتقد اند که پولیس از صلاحیت خویش سو استفاده مینمایند. 11 درصد نیز فکر میکنند که تعدادی از افسران پولیس با گروپهای سازمانیافته همدست هستند.

همچنان در رابطه به بیطرفی، 50 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که پولیس بیطرف است اما 45 درصد گفته اند که پولیس بیطرف نیست.

گرایشهای حزبی، قومی، زبانی و سمتی، از مشکلاتی است که در دستگاههای امنیتی دیده میشود.

51 درصد گفته اند اجراآت و قضاوت پولیس یکجانبه و به سود خویشاوندان و ملیتاش میباشد.

به گفتهی مسوولان مرکز اکسور، این بررسی چشمانداز مثبتی را از همکاری و نظر مثبت مردم با پولیس نشان میدهد و مردم خواهان بلند رفتن و مسکلی شدن پولیس گردیده اند.

در همین حال، معین وزارت داخله میگوید این وزارت در تلاش رفع این کاستیها میباشد.

منیر منگل، معین وزارت داخله میگوید: "ما به همین فکر هستیم که باید وزارت داخله، رهبریاش، متوجه این است که پولیس مسلکی، پولیس مورد اعتماد و پولیسی که فاسد نباشد، پولیسی که در خدمت مردم باشد، باید در جامعه موجود باشد".

وزارت داخله میگوید برای کاهش فساد، خصوصا رشوتگیری در میان پولیس، ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین ایجاد شده که یک بخش فعالیت آن را مبارزه با فساد تشکیل میدهد.

همچنان به گفتهی معین وزارت داخله، شاخههای ریاست استخبارات وزارت داخله در ولسوالیها فعال شده و برای ازبین بردن فساد و رشوت فعالیت مینماید.

عارف فرهمند

ویراستار: آهنگ

آگهی