راه حل در پاک کردن منطقه وجهان ازسلاحهاي اتومي است | مصاحبه ها | DW | 20.01.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

راه حل در پاک کردن منطقه وجهان ازسلاحهاي اتومي است

بنی صدر: ببينيد ما مسلمانيم. و بايد طبق آن چيزي که به عنوان مسلمان حق ميدانيم عمل کنيم. بمب اتمي ضد حيات است.ما به عنوان مسلمان بايد کوشش بکنيم که غرب خلع سلاح اتمي بشود. نه خودمان برويم با آنها مسابقه بدهيم

بنی صدر: تهدید فرانسه بدون امریکا جدی نیست.

بنی صدر: تهدید فرانسه بدون امریکا جدی نیست.

مصاحبه با دکترابوالحسن بني صدررئيس جمهوراسبق ايران (25جنوري 1980-22 جون 1981)

دويچه ويله: آقاي بني صدر، ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه در مورد توسعه استراتژي اتمي فرانسه اخيراً اظهاراتي داشته و برنامه ي را مطرح کرده است؛ آيا مي توانيم اين اظهارات آقاي شيراک را جدي بگيريم؟

دکتربني صدر: عرض کنم ؛ شما وقتي يک رژيمي مثل رژيم ايران در افکار عمومي دنيا منزوي و بد تلقي شد، در سطح دولت ها هم در انزوا قرار گرفت، هر کسي سعي مي کند از مخالفت و تهديد او براي خود سرمايه بسازد. تنها آقاي شيراک نيست، در امريکا خانم کلينتون هم آقاي بوش را سرزنش کرده که چرا ابتکار عمل در رابطه به ايران را به اروپا داده وچندسال اجازه داده که اروپا طرف گفت وگو با ايران باشد.و گفته است که ايران را بايد مجازاتهاي اقتصادي کرد و راه حل نظامي را هم نمي شود کنار گذاشت. و بنابر اين مواضع که اتخاذ مي شوند، نوع بهره برداري از يک رژيم است ،از تلقي بد افکار عمومي دنيا ،از يک رژيميست که اين رژيم يک بحراني را ساخته و وي هم آن بحران را تشديد کرده. حالا هرکس سعي مي کند بهره برداري کند و صحبت هاي آقاي شيراک را هم بهره برداري تلقي بايد کرد. و ديگر اين مي خواهد بگويد که اروپا يک اروپاي "شوله پوله" ازدست رفته يي هم نيست ؛اروپا هم مي تواند تهديد بکند. حالا که در واقعيت مي دانيم که مايه جدي براي اين تهديد را اروپا ندارد.

دويچه ويله: آقاي بني صدر، شما اين را چقدر جدي مي گيريد؟

دکتربني صدر: بدون امريکا هيچ جديت ندارد . بدون امريکا هيچ نمي شود اين را جدي گرفت. با امريکا، به نظر من حرف آقاي شيراک يعني همين ،که ايشان آماده است با آقاي بوش در مورد نظامي هم همکاري کند. و ديگرش تهديد مستقيم ايران است که حواست را جمع کن. که اگر زودتر به اين بحران خاتمه ندهي ما حتا تا پاي حمله نظامي هم ايستاده ايم.

دويچه ويله: شما گفتيد که بدون امريکا يعني هيچ ، در حاليکه خيلي ها اين گونه فکرمي کنند که فرانسه رقيب امريکا است؟

دکتربني صدر: رقيب امريکا بود؛ درمورد راه حل غير نظامي . ايشان ابتکار اين را داشت در معضله عراق ، که راه حل نظامي راه حل صحيحي نيست و بايد راه حل ديپلوماسي و سياسي در پيش گرفت. در مورد ايران هم همين راه حل را اتخاذ کرد و به اصطلاح گفت آقاي امريکا شما ايران را بگذار به اروپا و ببين ما چگونه حل مي کنيم. اما متاسفانه در مورد ايران دو طرف موقعيت هاي مناسب را از دست دادند . حالا هم آن رژيم بحران سازي مي کند و عملاً اروپا را در برابر يک ديوار قرار داده و اروپا هم گفته من رسيده ام به بن بست. بنابراين اروپا در حال حاضر از آن روش ديپلوماسي که خودش با بيانيه هاي وزراي خارجه اش، ميگويند که به بن بست رسيده اند. پس مي ماند راه حل مجازات، يعني شوراي امنيت و مجازات اقتصادي، مثلاً محاصره اقتصادي و راه حل نظامي. و اين دوتا هم بدون امريکا نمي شود.

دويچه ويله : آقاي بني صدر! آيا فکر نمي کنيد که اين برنامه جديديا استراتيژي اتمي فرانسه که اخيراً مطرح کرده، حق داشتن انرژي هسته يي که آقاي احمدي نژادگفته است حق طبيعي ايران است ،آنرا درجامعه جهاني بيشترتقويه نمي کند؟

دکتربني صدر:آقاي احمدي نژاد با تمام صحبت هاي ناسنجيده اي که کرده اين را نگفته که ايران حق بمب اتمي دارد. گفته حقي بر انرژي اتمي دارد.ببينيد من برنامه ساختن بمب اتم را ضد حق ميدانم. حق نمي دانم که بگويم فرانسه حق دارد بمب بسازد. نه فرانسه هم حق ندارد بمب بسازد. براي اين که ضد حيات است.بنابراين حقي نيست. ايران در حال حاضر در صورت يک موضع روشن و شفاف اتخاذ بکند حقي در برابر قدرت، زور،اگررفت روي خط اينکه بمب اتم ساختن، مي شود زور در برابر زور. و ميدانيد که زور بمب اتمي که ايران بسازد اين دربرابر قدرت اتمي غرب ناچيز خواهد بود. هم اکنون پاکستان بمب اتمي دارد و آقاي امريکا مي رود و روستاهايش را بمب باران مي کند ؛ نفس دولت پاکستان هم در نمي آيد. پس اتم ايران دربرابر اتم غرب يک توازن قوا نيست. بلکه يک کشور را از موضع حق در برابر قدرت بيرون مي برد. و مي کند زور در برابر زور. و به غرب صورت حق بجانب مي دهد تا اينها بگويند که ببينيد، يک رژيم تروريست و چطور و چنان مجهز به سلاح اتمي شده و بايد کوبيد.

دويچه ويله : آيا سياست ارجاع برنامه اتمي ايران به شوراي امنيت و توسل به راه هاي ديپلوماتيک که توسط سه قدرت بزرگ اروپايي اعلام شده اند، در عمل مي تواند ممکن باشد؟

دکتربني صدر: بله مي تواند ممکن باشد. يعني مي تواند برود به شوراي امنيت ؛ولي ما کوشش مي کنيم که اين به شوراي امنيت نرود. به لحاظ اينکه مجازات اقتصادي، اين مردم ايران اند که مجازات مي شوند نه رژيم ايران. چنانکه در مورد عراق مردم عراق اند که مجازات شده اند. بقولي 500 هزار و به قولي 1 ميليون کودک عراقي از گرسنگي و بي دوايي مردند. اين جنايت است.

دويچه ويله : دقيقاً اما اين تصميم ها را دولت ها مي گيرند. دولت ها دربرابر دولت ها عمل مي کنند ولي مردم عليه مردم عمل نمي کنند...

دکتربني صدر: ...خب بايد دولت ها عقل داشته باشند تصميمي که زيانش به مردم مي رسد نگيرند.

دويچه ويله : اماآيا در صورتيکه امريکا و ديگر کشورها حق داشتن سلاح اتمي را داشته باشد، ايران حق اين را ندارد؟

دکتربني صدر: نه، نه ! ببينيد ما مسلمانيم. و بايد طبق آن چيزي که به عنوان مسلمان حق ميدانيم عمل کنيم. بمب اتمي ضد حيات است.ما به عنوان مسلمان بايد کوشش بکنيم که غرب خلع سلاح اتمي بشود. نه خودمان برويم با آنها مسابقه بدهيم . اگرآن جورشد، مي شوددنيا اتمي. بالاخره يک روزي اين دنيا ازبين خواهد رفت . آن وقت ما مسؤليت خود را به عنوان انسان ناديده گرفتيم و وارد يک مسابقه اي شديم که قطعاً درآن مسابقه بازنده ايم.

دويچه ويله :براي برچيدن بمب اتم ازجهان چه راه حلي عملي وجود دارد؟

دکتربني صدر:راه حلش اينست که جامعه ي جهاني متقاعد بشود که زندگي بدون سلاح اتمي ممکن است.آنهم راه حلش مجهزشدن به سلاح نيست . بلکه کوشش کردن است براي اينکه اول منطقه بعد جهان را ازسلاح اتمي پاک کنيم .

آگهی