راه اندازی یک پروژه برای حمایت رشد قالین بافی در کندز | گزارش های بازسازی | DW | 28.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

راه اندازی یک پروژه برای حمایت رشد قالین بافی در کندز

هدف این پروژه آشنا ساختن قالین بافان با شیوه های جدید قالین بافی و نیز حمایت از قالین بافان فقیر از طریق توزیع کارگاه های جدید قالین بافی و دادن پول قرضه بدون سود برای آنها است.

یکی از قالین بافان زن در حال کار

یکی از قالین بافان زن در حال کار

به ابتکار کمیته سویدن در کندز، یک پروژه برای رشد صنعت قالین بافی وحمایت ازقالین بافان راه اندازی شده است. به قول محمد قیوم واحدی، مدیر پروژه بدیل معیشت کمیته سویدن در کندز، آنان طی دوسال اخیر برنامه های زیادی را دربخش انکشاف صنعت قالین، جاگزین ساختن شیوه های جدید قالین بافی وحمایت مالی ازقالین بافان  دراین ولایت اجراکرده اند و این تلاش ها تا اندازه زیاد باعث رشد صنعت قالین و بهبودی اقتصاد بافندگان آن شده است. آقای واحدی می افزاید:

"این برنامه ها شامل برگزاری تریننگ های قالین بافی  به سیستم جدید برای قالین بافان، توزیع کارگاه های فلزی وتوزیع پول قرضه بدون سود می شود. همچنان تشکیل کمیته ها یا انجمن های مولدین قریه نیزشامل این برنامه ها است که به حیث یک شرکت قریه وی دربخش صنعت قالین فعالیت می کنند. همچنان ما پلان های تجارتی را برای آنها ساخته ایم که این پلا ن های تجارتی آنانرا با سیستم مارکیت جهت فروش قالین هایشان آشنا می سازد."

به گفته واحدی، کمیته سویدن در کندز طی این برنامه تا به حال برای حدود 400 خانواده در ولسوالی قلعه  ذال ولایت کندز پول قرضه داده است. مدیرپروژه بدیل معیشت کمیته سویدن می افزاید:

"وقتیکه به یک فامیل قرضه می دهیم، چند چیز را درنظرمی گیریم: یکی اینکه فامیل مذکور توانایی خرید مواد را نداشته باشند ویا برای بازرگانان به شکل روزمزدقالین ببافند، بیوه ویا فقیر باشند. مقدارپول قرضه بیست هزارافغانی می باشد و دوباره درظرف یک سال جمع آوری می شود. واگرفامیل های که بتوانند قالین های به سایز خورد تر بافت بکنند و به قرضه کمترضرورت داشته باشند، برایشان 15 هزار تا ده هزارافغانی هم داده می شود."
 
 قالین افغانستان ازشهرت خوبی دربازار های جهانی برخوردار است  و درنمایشگاه های تجارت جهانی نیز عنوان های خوبی را ازآن خود کرده است. اما تا هنوزبخش عمده قالین افغانی نخست به پاکستان می رود و ازآنجا با بازار کشور پاکستان و بعد به بازار های جهانی انتقال می یابند  که این امر باعث نارضایتی شمار زیادی از تولید کنندگان قالین افغان شده است. به خصوص تولید کنندگان قالین در ولایت کندزنگرانی های جدی ازین ناحیه ابرازمی کنند. احمد ذکی یک تن ازقالین فروشان شهرکندزمی گوید:

"قالین وطنی بسیاراز کیفیت عالی برخورداراست، اما همین قالین زیبا درکشورهای همسایه که صادرمی شود، درآنجا آنان مارک کشورخود را می زنند و افتخارات ما راازآن خود می کنند. ما ازدولت می خواهیم که درین زمینه تدابیری را روی دست بگیرد تا زحمت ما به هدرنرود."
 
با این حال آقای واحدی می گوید کمیته سویدن درنظر دارد که کمیته های  مولدین قالین را درتمامی ولسوالی های ولایت کندز توسعه بدهد تا قالین بافان بتوانند مواد خام شانرا با قیمت نازل ازاین کمیته ها خریداری کنند و نیز قالین های را که تولید می کنند به همین کمیته ها به فروش برسانند و بعدً ازطریق انجمن مولدین قالین کندز محصولات خود را به کابل و ازآنجا به خارج کشور صادرنمایند.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

 

 

 


 

آگهی