راهپيمايي افسران سابق ارتش افغانستان | افغانستان | DW | 07.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

راهپيمايي افسران سابق ارتش افغانستان

شهر کابل در دو روز پيهم شاهد راهپيمايي وگردهمايي هاي از قشر هاي مختلف اجتماعي مي باشد. امروز نيز شماري از مردم کابل به شمول صدها افسر تنقيص شده ارتش سابق افغانستان به راهپيمايي دست زدند.

به گفته هيات رهبري اين راهپيمايي عين تظاهرات درولايت پروان نيز راه اندازي شده است.

به گفته هيات رهبري اين راهپيمايي عين تظاهرات درولايت پروان نيز راه اندازي شده است.

نجيب الله مجاهد که خودش را رييس شوراي سرتاسري افسران تنقيص شده ارتش سابق افغانستان قلمداد مي کند به صداي آلمان گفت:« شهردار به جز خراب کاري هيچ برنامه ي آبادي در دوران شهرداري اش نداشته، شهردار ساعت 9 پيش ازچاشت از دوبي به کابل ميايد وساعت 4 پس از چاشت به دوبي مي رود؛ جزء افتخارات کرزي است. شهردار پاک کاري را به جايش مانده شهروندان کابل را به قوم ومذهب ولسان تقسيم کرده است.»

وعده وعيد هاي زياد وعمل نکردن به آنها حکومت افغانستان را که براساس قانون اساسي اين کشورمشروعيت آن زيرسوال است، مورد انتقادهاي شديدي مردم وطيف هاي مختلف اجتماع درافغانستان قرا رداده است.

درحالي که درشرايط کنوني افغانستان به کمبود شديد نيروي نظامي کارا مواجه است؛ بيش از 50 هزارافسري که مورد تنقيص قرار گرفته اند داراي تجربه هاي نظامي خوب بوده وبه شرايط نظامي افغانستان آگاهي لازم دارند.

درحالي که درشرايط کنوني افغانستان به کمبود شديد نيروي نظامي کارا مواجه است؛ بيش از 50 هزارافسري که مورد تنقيص قرار گرفته اند داراي تجربه هاي نظامي خوب بوده وبه شرايط نظامي افغانستان آگاهي لازم دارند.

بي مسووليتي ارگان هاي مختلف حکومت، تباني ها ميان قواي مختلف درافغانستان وفريب هاي پيهم نهاد هاي اجرايي دولت افغانستان موجب شده اند که مورد انتقاد هاي بسيار تند وشديد قرگيرند.

صدها تن افسر خشمگين همراه با شماري زياد مردم که درمقابل اداره امور وارگ رياست جمهوري گردهم آمده بودند براي چند ساعت چندين جاده را به روي ترافيک مسدود کردند.

آنها با شعار هاي خشمگين وتندي که عليه فساد اداري، بي مسووليتي اداره هاي حکومتي وبخصوص شهرداري کابل سر مي دادند، خواستار شماره هاي رهايشي بودند که به گفته خودشان قبلاً توسط آقاي کرزي به آنها وعده داده شده است.

يکي ازتظاهرکنندگان به صداي آلمان گفت:« ضعف شهردار اين است که جاهايي را ويران کرده است. شش ماه ويکسال طول کشيده است، مثلاً سرک قواي مرکز وباغ قاضي که اگر يک هفته کار مي کنند يکماه تعطيل است، سرک جاده ميوند را که جور بود ويران کرده وجاده هاي را که قير کرده است سه ماه دوام نکرده است. شما جاده طرف ميدان هوايي را ببينيد که اکثر پلچک ها شکست کرده وقيرهم شکست کرده است».

نمایی ازشهرکابل

نمایی ازشهرکابل

رهبري شهرداري کابل اولين باري نيست که مورد انتقاد قرار مي گيرد، بلکه پيش ازاين نيز مورد اعتراض هاي جدي مردم قرار گرفته بود.

چندين پروژه اي را که شهرداري درسالهاي قبل روي دست گرفته بود با آنکه تاسيسات قبلي محل تطبيق پروژه ها تخريب وويران شده اند، ولي هنوزسرنوشت اين پروژه ها مشخص نيست، حتا سبب مزاحمت براي مردم نيز شده است.

شماري از کارشناسان نظامي نيز اقدام هاي چون برکناري افسران ارتش قبلي افغانستان را يکي از اشتباهات حکومت افغانستان وجامعه جهاني مي داند، زيرا به گفته مسوولان وزارت دفاع افغانستان اين کشور درحالي که درشرايط کنوني به کمبود شديد نيروي نظامي کارا مواجه است؛ بيش از 50 هزارافسري که مورد تنقيص قرار گرفته اند داراي تجربه هاي نظامي خوب بوده وبه شرايط نظامي افغانستان آگاهي لازم دارند.

يکي ازاين افسران برکنار شده که نامش را نگفت دراين باره اشاره کرده مي گويد:«چنانچه شنيده مي شود که وزارت دفاع مي خواهد دوباره افسران جوان وتحصيل کرده را به ارتش تنظيم نمايد، ما درابتداي برنامه تنقيض آواز خودرا بلند کرده بوديم که افسران جوان را به ارتش بگمارند که آنها شوق و آرزوي خدمت به وطن رادارند؛ امروزمي بينيم که ترويزم ومخالفان به دروازه هاي کابل رسيده اند، هرروز انفجار وانتحار است وهرروز نا امني است .»

به گفته هيات رهبري اين راهپيمايي عين تظاهرات درولايت پروان نيز راه اندازي شده است.

اخيراً راهپيمايي ها وانتقادها عليه حکومت درحالي اوج گرفته است که اقاي کرزي براي دورديگر نيز خودشرا نامزد پست رياست جمهوري اينده افغانستان کرده است.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی