راسموسن: ادغام مجدد طالبان به هرقيمت صورت نمي گيرد | آلمان و جهان | DW | 05.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

راسموسن: ادغام مجدد طالبان به هرقيمت صورت نمي گيرد

گيدو وستر وله وزیر امور خارجه ي آلمان ، پس از آنکه دادن پول به طالبان را به عنوان بخشي از تلاش براي ادغام طالبان وجهت رسيدن به آشتي با آنان عنوان کرد، مورد انتقاد مطبوعات آلماني قرار گرفت .

اندرز فو راسموسن دبیرکل ناتو دراجلاس وزرای دفاع ناتو منعقده استانبول

اندرز فو راسموسن دبیرکل ناتو دراجلاس وزرای دفاع ناتو منعقده استانبول

اما با وجود آن در کنفرانس لندن اين پيشنهاد به عنوان يکي از پروژه هاي مشخص مطرح گرديد وشماري از کشور ها اکنون در نظر دارند تا به اين به اصطلاح صندوق ادغام مجدد ، پول بپردازند. وبه عنوان مثال آلمان در نظر دارد درپنج سال آينده ، ده مليون يورو به اين صندوق واريز کند.

همچنان اندرزفو راسموسن دبير کل ناتو نيز با اين طرح با خوشبيني برخورد نموده وهمزمان در برابر انتقاد ها ازآن موضع دفاعي گرفت. پيش از آغاز اجلاس وزراي دفاع ناتو در استانبول، راسموسن اين پيشنهاد را به عنوان سرمايه گزاري در راه صلح خواند و افزود:

"بسياري در افغانستان به دلايل مذهبي ويا اعتقادي نمي جنگند. نميتوان آنها را بطور نا مشروط به عنوان مخالفين فکري يا مذهبي با دولت افغانستان ونيروهاي بين المللي خواند.آنها در برابر يک مقدارِکم پول با طالبان همراهي ميکنند وآنهم فقط به دليل آنکه مصارف روزمره خودرا تامين کنند ويا هم بنابر مشکلات ديگر.ما به آنها زمينه ي راه نوي را در زندگي ميها مينماييم."

راسموسن به اينگونه تلاش ميکند تا نگراني هايي را از ميان بردارد که گويا غرب در نظر دارد به گونه يي با امکانات سوال برانگيزي ، صلح در افغانستان را خريداري نمايد.

به قول راسموسن:

"بايد شرايط مشخصي در نظر گرفته شود. نخست بايد اين روند توسط خود افغانها در عمل پياده گردد.

دوم اينکه هرگونه پيشنهاد صلحي ، قانون اساسي افغانستان وحقوق بين المللي را مدنظر داشته باشد؛ به اين مفهوم که بايد به ديموکراسي ، حقوق بشر ودر نهايت حقوق زنان توجه نمود.

ما برنامه هاي ادغام وآشتي را حمايت ميکنيم اما نه به قيمت ارزش ها و علايق ومنافعي که ما داريم."

اما آنچه که راسموسن به آن پاسخي ارائه نکرد اينست که:

چه ضمانتي وجود دارد بر اينکه ، طالبان پولها را دريافت کنند ولي با آنهم به جنگ خويش ادامه بدهند؟

وچگونه ميتوان ميان آنهاييکه فقط به دليل درآمد و دريافت پول خودايشان را طالب قلمداد ميکنند وطالبان واقعي تفکيک کرد؟ در استابنول باييست بر محور اين دو سوال گفتگو صورت گيرد.

اما نه تنها صندوق ادغام طالبان به پول نياز دارد، بلکه بازسازي ارتش افغانستان نيز منوط به منابع مالي است.

بنابر محاسبه ناتو: يک پنجم حصه مخارج سالانه در اين زمينه پرداخته شده است واينهم در حالي است که تماميي برنامه هاي خروج نيروهاي خارجي مشروط به اينست که نيروها وسربازان افغاني ، خلاي نبود سربازان خارجي را مرفوع سازند.بنابرين سوال خروج اين نيروها نيز بسته به منابع ماليست واينکه آمار اکنون منتشر ومطرح ميشود نيز نبايد فقط روي تصادف بوده باشد.

هردو اجلاس امنيتي ، يعني اجلاس ناتو در استانبول وبه تعقيب آنهم کنفرانس امنيتي در شهر مونشن آلمان فرصتهايي اند براي آنکه از شرکاي ناتو طالب جد وجهدهاي بيشتري شد.

کريستف هازلباخ/ ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی