رابطۀ کشت خشخاش با دهشت افگني در افغانستان | افغانستان | DW | 27.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

رابطۀ کشت خشخاش با دهشت افگني در افغانستان

"در اينجا يک رابطه ميان شورش تروريست هاي [طالبان] و کشت مواد خشخاش وجود دارد – به اين معنا آنجا که نا امني است و فقدان حکومت داري خوب، در آنجا نيز خشخاش کشت مي شود."

default

سازمان ملل متحد علت کاهش کشت خشخاش را خشکسالي و فعاليت والي هاي ولايات مي داند

افغانستان تاهنوز در قسمت توليد کشت خشخاش مقام اول در سطح جهاني را دارا است. از ميان بردن مزارع کشت خشخاش و در رابطه با آن پايان دادن به اقتصاد حاصل از مواد مخدر يکي ازاهداف عمدۀ جامعه جهاني بعد از شکست رژيم طالبان در افغانستان بعد از 11 او سپتمبر سال 2001 بوده است.

"دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدرو مبارزه عليه جنايات"، ديروز سه شنبه (26 اگست) گزارش سالانه اش را اعلام داشت.

باوجودي که کشت خشخاش در سال جاري 19 در صد کمتر از سال 2007 است، اما توليدات مواد افيونزا حاصل از آن به دليل روش هاي موثر کشت آن، فقط 6 در صد کاهش يافته اند.

کشت خشخاش ولايت هلمند

ضبط هیرویین تاجران مواد مخدر افغانستان به وسیلۀ سربازان روسی

ضبط هیرویین تاجران مواد مخدر افغانستان به وسیلۀ سربازان روسی

ولايت جنوبي هلمند يکي از بزرگترين و مهم ترين منطقۀ کشت خشخاش است. در سال گذشته اين ولايت بالا ترين ريکارد توليدات افيون را داشته است، حالا نيز باوجود کاهش 19 در صدي کشت خشخاش در کل کشور، بار ديگر حاصلات مواد افيونزا در هلمند 25 در صد افزايش يافته است.

به نظر خانم کريستينا اوگوز، سرپرست دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدرو مبارزه عليه جنايات در کابل اين امر تصادفي نيست. او مي گويد:

"هم قاچاقبران مواد مخدر و هم شورشيان طالبان مي خواهند پول زيادي از اين طريق به دست آورند. آنان به همين دليل سعي مي کنند تا اين بخش جنوبي کشور (هلمند) را خارج از کنترول حکومت افغانستان نگهدارند."

باز هم تصادفي نيست که به دليل همين کمايي و سود سرسام آور ناشي از فروش مواد مخدردر هلمند است که طالبان بيشتر قواي شان را در آنجا متمرکز ساخته اند و اين ولايت را به صورت نا آرام ترين ولايات افغانستان درآورده اند.

با آنکه کشت مواد مخدرو استعمال آن غير اسلامي است، اما باوجود آن طالبان چنان به استثمار دهاقين کشت خشخاش مي پردازند که تنها از طريق حصول ماليات کشت خشخاش بر آنان ميليون ها دالر کمايي مي کنند. و به اين طريق و نيز فروش مواد مخدر، خريداري سلاح، اردوگاه هاي آموزشي تروريستي و زير ساخت هاي شان را تمويل مي نمايند.

حاصل برداری از کشت خشخاش در افغانستان

حاصل برداری از کشت خشخاش در افغانستان

رابطۀ شورش با کشت خشخاش:

شيريد کوپر، سفير بريتانيا در افغانستان اين واقعيت تلخ را چنين تاييد مي کند:

"در اينجا يک رابطه ميان شورش تروريست هاي [طالبان] و کشت مواد خشخاش وجود دارد – به اين معنا آنجا که نا امني است و فقدان حکومت داري خوب، در آنجا نيز خشخاش کشت مي شود."

نظر به گزارش سازمان ملل متحد، باز هم ده در صد از 23 ميليون جمعيت افغانستان وابسته به عايدات از کشت خشخاش هستند. کشت خشخاش در اين سال براي دهاقين 732 ميليون دالر عايد داشته است و اين که اين تقريبا ً 500 ميليون يورو است که 7 درصد از درآمد اجتماعي ناخالص افغانستان را تشکيل مي دهد.

در سال گذشته افغانستان مسوول 93 در صد توليدات مواد افيونزا در سطح حهاني بوده است. سازمان ملل متحد براي اين سال آماري ذکر نکرده است. اما افغانستان تا هنوز در راس کشور هاي توليد کننده مواد مخدرقرار دارد.

سازمان ملل متحد علت کاهش کشت خشخاش را خشکسالي و فعاليت والي هاي ولايات مي داند.

آگهی