رئيس جمهورافغاانستان پنج وزيررا به پارلمان پيشنهاد کرد | مصاحبه ها | DW | 03.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

رئيس جمهورافغاانستان پنج وزيررا به پارلمان پيشنهاد کرد

به دنبال تعطيل پارلمان به رسم اعتراض به عملکرد رئيس جمهورافغانستان ، چند ساعت بعد نماينده دولت درامورپارلماني ، نامهاي 5 وزيرپيشنهادي ديگررا معرفي نمود.

قانونی : برای توازن ملی واجتماعی وزرای پیشنهادی باید ازعین قوم ومنطقه وزرای ردشده باشند

قانونی : برای توازن ملی واجتماعی وزرای پیشنهادی باید ازعین قوم ومنطقه وزرای ردشده باشند

داکترغلام فاروق وردگ دريک نشست خبري دررياست امورپارلماني ، نامهاي وزراي پيشنهاد شده را به ترتيب ذيل به خبرنگاران اعلام نمود.

داکترجليل شمس – وزارت اقتصاد وکار

داکترميرمحمد امين فرهنگ – وزارت تجارت وصنايع

انجنيرنعمت الله احسان – وزيرترانسپورت

داکترحسن بانوغضنفر- وزيرزنان

عبدالکريم خرم- وزيرفرهنگ وجوانان .

درزندگينامه مختصراين وزراي پيشنهادي گفته شده است که :

داکترجليل شمس داکتري دراقتصاد ازجمهوري آلمان فدرال داردوقبلاً به حيث معين اداري وزارت خارجه درزمان حکومت مجاهدين ايفاي وظيفه نموده است ودرحال حاضرمعين وزارت انرژي وآب مي باشد.

داکترمحمدامين فرهنگ دارنده داکتري دراقتصاد ازجمهوري فدرال آلمان بوده ودرحال حاضر به حيث سرپرست وزارت اقتصاد وکارايفاي وظيفه مي نمايد. اوکه به حيث وزيراقتصاد درکابينه جديد درنظرگرفته شده بود، تائيد پارلمان را به دست نياورد.

خانم داکترحسن بانوغضنفر که به حيث وزيرزنان پيشنهاد شده است ، داکتري درادبيات ازدانشگاه پترزبورگ ماسکو داشته فعلاً رئيس دانشکده ادبيات کابل مي باشد.

عبدالکريم خرم که براي وزارت فرهنگ وجوانان پيشنهاد شده است، تحصيلاتش را درفرانسه به پايان رسانده است ، وهم اکنون مشاوررئيس جمهوردراموررسانه ها مي باشد.

نعمت الله جاويد داراي داکتري درانجنيري ازآلمان مي باشدودرسالهاي اخيردرپستها ي مختلف ايفاي وظيفه نموده است.

درگفت وشنودي که راديو دويچه ويله صداي آلمان با آقاي يونس قانوني رئيس ولسي جرگه انجام داد، رئيس ولسي جرگه معرفي وزرا را مشروط به اين دانست که به عوض وزيررد شده ، وزيرجديدي که معرفي مي شود بايد ازهمان قوم ومنطقه باشد. قانوني چنين استدلال مي نمايد که : اين امربراي حفظ توازن ملي وترکيب اجتماعي ازاهميت زياد برخوردار مي باشد. اودرعين زمان خاطرنشان مي سازد که چنين تفاهمي دربين وکلا وجود دارد. اما داکترفاروق وردک نماينده دولت براي امورپارلماني ، ازموجوديت چنين تفاهمي خود را بي خبروانمود کرده وآنرا رد نمود. لاکن وي به اين نکته اشارت نمود که رئيس جمهورکشور به طورشايد وبايد به ترکيب ملي حکومت توجه خاص دارد.

مسئله ديگر که درمعرفي دوردوم وزرا ديده مي شوداينست که دربين اين 5 وزيرمعرفي شده ، يکي ازوزرايي که قبلاً توسط پارلمان ردگرديده است ، ديده مي شود. منظوردراينجا حضورداکترميرمحمد امين فرهنگ دربين اين وزراي پيشنهادي مي باشد.

به هرحال درمطبوعات امروزکابل ، انتخاب دوباره امين فرهنگ زيادمورد انتقاد قرارنگرفته است. سيدمسعود حسيني مدير مسئوول هفته نامه ثبات ، دررابطه به اين موضوع مي گويد:

ردشدن يک وزير پيشنهادي به اين معنا نيست که ديگراجازه کاردريک بخش ديگر را براي هميشه ازدست داده است.

به هرحال بحث درمورد مطلوب بودن وزراي پيشنهادي به زودي آغازخواهد گرديد وآن وقت ديده خواهد شد که برد با کدام طرف خواهد بود.

آگهی