دکترشهرانی : این توامیت جزدولت ملیشیایی درخدمت آمریکا چیزی دیگری را به بارنمییارد. | مصاحبه ها | DW | 31.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

دکترشهرانی : این توامیت جزدولت ملیشیایی درخدمت آمریکا چیزی دیگری را به بارنمییارد.

پیمان استراتژیک چیست وچه سود برای افغانستان خواهد داشت . درگفت وگویی با دکترنظیف شهرانی کارشناس وتحلیلگرامورافغانستان و استاد دردانشگاه اندیانای آمریکا .

دکترشهرانی : وآقای کرزی هم می خواهد این را به مردم درافغانستان نشان بدهد که او با آمریکا ست وآمریکایی ها با اوست .

دکترشهرانی : وآقای کرزی هم می خواهد این را به مردم درافغانستان نشان بدهد که او با آمریکا ست وآمریکایی ها با اوست .

دویچه ویله :آقای شهرانی همانطورکه میدانید آقای کرزی درسفرش به آمریکا یک پیمان استراتژیک را با آمریکا به امضا رسانده است؛ درابتدامی خواستم بپرسم که پیمان استراتژیک چیست زیرمجموعه های این پیمان شامل چه نکاتی میشود؟

دکترشهرانی : پیمانی که درقصرسفید امضاشد وبعدازآن دریک کنفرانس مطبوعاتی که آقای کرزی وآقای جورج بوش درتلویزیون ظاهرشدند یک قرارداد چهارپنج صفحه یی است که درآن سه چیزبسیارعمده بامواد مختلف درزیرآن ذکرشده است که یکی آن برای تقویه به اصطلاح خودشان ، دموکراسی ودولت داری ودوم درقسمت کمک های اقتصادی وسوم درقسمت امنیت است.

دراساس آن چیزی را که قبلاً آقای سناتورمکینی هریزونا چند ماه قبل بایک هیاتی به کابل رفته بودند وباراول اظهارکرده بودند ؛ تقاضای آمریکابرای داشتن پایگاهای دایمی نظامی درداخل افغانستان بود . درواقعیت اساس این کلمه ی نو راکه طرح کرده اند بنام رابطه ی استراتژیک یا توامیت استراتژیک همه اش به این معنا ست که به همان چیزی که آمریکا تقاضانموده بودند؛ ازطرف رییس جمهورافغانستان جواب مثبت داده شده است.

جالب اینست که دراین قرارداد اینگونه اظهارشده که این تقاضاازطرف آقای کرزی صورت گرفته است وجواب مثبت درقسمت خواهش آقای کرزی که، شما لطفاً با ما رابطه استراتژیک داشته باشید،آمریکا داده است .

دویچه ویله : آقای شهرانی ! اول اینکه آیاآقای کرزی این صلا حیت را دارد ؟!! دوم اینکه آقای کرزی مساله ایجاد پایگاههای دایمی نظامی آمریکا را درمجمع عمومی حالا نمایندگان مردم مطرح کرد که باواکنش سخت نمایندگان مردم برخورد .

دکترشهرانی : من فکرنمی کنم که این حق را تنها رییس جمهورافغانستان داشته باشد . که تقاضا بکند یا همچوقرارداد هارا امضا بکند. این حق ملت افغانستان است .

اینها اینطورتعبیرمی کنند وقتیکه مردم برای یک فرد رای میدهند به معنی اینست که آنها حق خود ارادیت خود راهم تسلیم همان شخص می کنند. همچنین چیز درهیچ جای وجود ندارد. همیشه حق خود ارادیت با مردم است .به رییس جمهورحق خیلی هم محدودی که داده میشود ازطریق رای مردم است . متاسفانه درممالک مثل افغانستان وآسیای میانه وممالک اسلامی دیگر معنی رای گرفتن اینست که حق مردم را بکلی سلب کردن وازخود ساختن است .

بنابراین این حق پارلمان آینده است . واینها یک عیاری دیگرکه قبلا کردن اینبود که وکلای سابق لویه جرگه را جمع کردن وازآنها به نام نظرخواهی میخواستند درحقیقت قول بگیرند که بلی آنها حق دارند این حق را برای آقای کرزی بدهند. وآقای کرزی میامد وبه وعده خود با آمریکا وفا می کرد.

اما این حق را وکلای سابق که به امرآقای کرزی درکابل جمع شده بودند ، آنها درک کردند وگفتند نه این حق حق ما نیست و وظیفه ما دربرابرمردمیکه مارا درلویه جرگه انتخاب نموده بودند درپایان مجلس لویه جرگه تمام شد.می گذاریم این موضوع توسط پارلمان آینده ی که مردم آنرا انتخاب خواهند کردند جروبحث شود وهرقرارداد که لازم بوده باشد با آمریکا یابا هرکشوردیگرآمضا بکنند.

دویچه ویله : آقای شهرانی ! برخی ازتحلیلگران یا روشنفکران هم به این عقیده است که این قرارداد پیامد های خیلی مفید خواهد داشت وافغانستان درحال حاضرنیاز به همکاری آمریکا دارد.

دکترشهرانی : من می خواهم به دوموضوع دراین رابطه اشاره بکنم .یکی اینکه معنی واقعی یا هدف اساسی این پیمان که توسط آقای کرزی دراین مقطع با آمریکا امضاشده به احتمال زیاد یک بیمه ی سیاسی برای دوام ریاست جمهوری ودولت آقای کرزی درآینده شمارشود. آمریکا یی ها بالای این شخص شمارمی کنند . وآقای کرزی هم می خواهد این را به مردم درافغانستان نشان بدهد که او با آمریکا ست وآمریکایی ها با اوست .

متاسفانه درخاطره سیاسی که در کشورما وجود دارد این واهمه آوراست . برا ی اینکه درگذشته هاهم قوای خارجی وقتیکه یک کسی را بحیث رهبرافغانستان انتخاب کردند وبه اصطلاح اورابرتخت نشاندند آنها همیشه کوشش کردند که آن رژیم هارا برای همیشه نگاه بکنند .

مساله دوم اینست که اگرشما متن این پیمان را دقیقا مطالعه بکنید. اینطورنشان میدهد که اینها درصدد ساختن یک دولت دموکراسی درافغانستان نیستند بلکه درواقعیت درصدد ساختن یک دولت ملیشیایی درخدمت آمریکا ودرخدمت غرب استند.شما می بینید که اینهافعلاً درکشورتنها چیزی را که بسیاراعتبارمیدهند یک قوای بسیاربزرگ نظامی وپلیسی واستخباراتی را میسازند که تا این دولت کاری دیگری هم اگربتواند یا نتواند بکند ، مردم را سرکوب کنند.قسمیکه درتظاهرات اخیردیدیم مردم سرکوب شدند خیلی هم جان خود را ازدست دادند.

وگذشته ازاوبرای نگهداری ازلوله های نفت وگازی که درآینده ازافغانستان بگذرانند آنهارا نگهبانی بکنند.

جالب اینجاست که 44 درصد بودجه امسال افغانستان دردو وزارت خانه ی داخله ودفاع خرج میشود. درحالیکه دهقان بیچاره زمینش وکشتش ازبین میرود برای آنها هیچ کمکی وجود ندارد وهیچ کمکی هم تاهنوزنشده .درحقیقت این توامیت جزدولت ملیشیایی درخدمت آمریکا چیزی دیگری را به بارنمیارد.

دویچه ویله : شما ازدولت ملیشیایی صحبت کردین منظورتان ازدولت ملیشیایی چیست ؟

دکترشهرانی : درسه سال ، سه ونیم سال گذشته چیزی را که زیاد شنید یم ازاین دولت اینبوده که ما درداخل کشورجنگ سالارداریم وجنگ سالاران ملیشه ها ی قومی هستند ، ملیشه های منطقوی هستند، ملیشه های مردمی هستند. این ها را مابایدازبین ببریم . وتاهنوزادعا می کنند که بیشترهمچوکسان را خلع سلاح کرده اند وازصحنه سیاسی ونظامی کنارزده اند . وحالا یک دولت درافغانستان با یک فوای بزرگ هفتادهزارعسکر و62500 پلیس ودهها هزارنفراستخباراتی وقوای امنیتی به میان می آورند که برای اولین با ردرتاریخ افغانستان قوای نظامی وپلیسی وامنیتی به اصطلاح دوا طلب است . کسانی هستند که برایشان پول داده میشود . واین پول هم ازطرف آمریکا وممالک غربی به عنوان کمک تامین میشود.

درحقیقت وظیفه ی که آنها به پیش خواهد بردند کنترل مردم افغانستان است وسلب حق وحقوق سیاسی ، اقتصادی واجتماعی ازآنها است.ودربرابرآن خدمت واقعی که آنها خواهد کردند اینست که آنچیزی که به مفاد غرب وبه مفاد کسانی که پول برای این دولت تهیه می کنند است ؛ اینها به خواهش های آنها جوابگوباشند .

دویچه ویله : با توجه به صلاحیت های آقای کرزی تا پارلمان افغانستان ، آینده این پیمان را چگونه می بینید؟

دکترشهرانی : آینده این پیمان واقعاً به وکلای مردم ما اگرحقی برایشان داده شود ومردم وکلای درستی انتخاب بکنند، وکلای که ازتاریخ کشورما آگاه بوده باشند ازوضع وشرایط فعلی کشورمان آگاه بوده باشند ودوباره به دام فریب یک تعدادی که قدرت به دست شان است ، نیافتند ارتباط دارد.

شما میدانید که تمام قوانین که درافغانستان درظرف سه ونیم سال گذشته عیارشده به شمول قانون اساسی همه اش ازطرف این دولت دولت یک نفری درحقیقت ، یک نفرکه سه بارانتخاب شده ، عیارشده .

این پارلمان اولی که انتخاب میشوند ممکن است یکی ازسازنده ترین شورا ها درتاریخ افغانستان باشد. برای اینکه تمام این قوانین ازنظراین شورا میگذرد وآنها روی آن جربحث میکنند وچیزهایش که قابل قبول نماینده های مردم است قبول شود وچیزهایش که قابل قبول نیست باید رد شود.

تاکنون تمام قوانین انتخابات ازطرف همین دولت عیارشده حتی تعیین کردن واحد های انتخاباتی هم وتمام چیزهای که مربوط به آن می شود ازطرف همین رژیم کنترل می شود. من نگرانی دارم که نشود مابازهم یک شورا یا پارلمانی که به اصطلاح تاپه زن( مُهر) بوده باشد مثل که درگذشته هانمایندگان در شوراها تاپه میزدند وکاری دیگری نمیکردند وهرچیزکه رهبریا قدرتمند دولت برایشان میگفت می کردند ؛ بازهم خدای ناخواسته همچویک شورای یا پارلمانی برای ما انتخاب شود. موضوع کاملا به مردم وفهم ودانش ودرک ملت ما ارتباط میگیرد.

وامید است مردم مان هوشیارانه درانتخاب وکلای شورای خود تصمیم بگیرند . وکسانیکه انتخاب میشوند بازهم باهوشیاری وباذکاوت وبادرایت دراین قسمت تصمیم بگیرند نگذارند که چیزهای به مفاد ملت ما نیست درمرحله ی عمل قراربگیرد. وما دوباره آزادی های را که دربرابر آن هزاران هزاران انسان شهید شدند وخون خود رادر راه حق دادند آنها هدرشوند.

تمامی گفت وگوی آقای دکترنظیف شهرانی رادربخش صوتی همین صفحه میتوانید بشنوید.

مطالب مرتبط

آگهی